Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur, miljø og renovation Natur

Natur

Samsøs naturområder byder på gode muligheder for naturoplevelser og friluftsliv.

Herunder kan du lade dig inspirere til oplevelser og aktiviteter, samt sætte dig ind i, hvordan kommunen er med til at beskytte områderne.

Hvis du er i tvivl om, hvilke regler, der er gældende i et bestemt område, kan du kontakte Teknik og Miljø på telefon 87 92 23 70 i telefontiden mandag til torsdag fra 9.00-12.00 og igen fra 13.00-15.00.

I Samsø Kommune har vi et råd, som rådgiver i natur- og miljøspørgsmål.

Klik her for at læse mere om Grønt Råd på Samsø.

 

Om tiltag i Samsø kommune

Natura 2000 områderne er udpeget som særligt værdifulde i international målestok. Staten fastsætter de overordnede mål, og kommunen er ansvarlig for at målene omsættes til konkrete indsatser. På Samsø findes der to Natura 2000 områder, Stavns Fjord og Nordby Bakker, hvor du også kan finde fredninger og vandreruter.

Fredede områder rummer helt særlige natur- og kulturhistoriske værdier, hvor formålet er at beskytte disse værdier. På WebGIS kan du finde kortmateriale, der viser de fredede områder på Samsø. Ønsker du en dispensation fra fredningsbestemmelserne, kan du fremsende dette til kommunen. Kommunen sørger for, at ansøgningen videresendes til fredningsnævnet og undersøger om, der eventuelt kræves tilladelse efter anden lovgivning.

Stavns Fjord

Klik her for at læse Samsø Kommunes handleplan for Stavns Fjord. (åbner nyt vindue)

Klik her for at læse Natura 2000-planen for Stavns Fjord. (åbner nyt vindue)

Nordby Bakker

Klik her for at læse Samsø Kommunes handleplan for Nordby Bakker. (åbner nyt vindue)

Klik her for at læse Natura 2000-planen for Nordby Bakker. (åbner nyt vindue)

Klik her for at læse folder om Norby Bakker. (åbner nyt vindue)

Samsø Naturskole hører under Samsø Kommunes Naturafdeling, og har et bredt udbud af aktiviteter og undervisningstilbud for turister, skoler, andre institutioner, foreninger og lokalbefolkningen.

Naturskolen er åben hele året og gennemfører op mod 150 arrangementer om året. Det er gratis for lokale institutioner og foreninger at benytte naturskolens tilbud.

Klik her for at besøge naturskolens Facebookside.

Klik her for at læse mere om Samsø Naturskole.

På Ballen Havn finder du Blå-Flag stationen, Landkrabben, som tilbyder aktiviteter og ture med særlig vægt på havets dyr og planter. Aktiviteterne finder primært sted i sommermånederne.

Det er Samsø Naturskole, der står for disse aktiviteter.

Klik her for at læse mere om naturskolen.

Naturplejen har til formål at bevare plante- og dyrelivet i værdifulde naturområder. Naturpleje omfatter også vedligeholdelse af vandrestier i de fredede områder, hvilket også giver alle borgere muligheder for gode naturoplevelser. Som en del af naturplejen vedligeholder Samsø Kommune også en række fortidsminder, så værdifulde kulturspor ikke bliver forstyrret af eksempelvis rødder.

Samsø Kommunes Naturafdeling råder selv over en bestand af gutefår, hvilket er en meget robust race, der kan færdes ude hele året. Disse får er særligt velegnede til at bekæmpe opvækst af slåen, tjørn, roser og brombær.

Kommunen indgår gerne i naturplejesamarbejde med private. Vi har kendskab til aktuelle støtteordninger, og hjælper gerne med at skabe kontakt mellem dyreholdere og lodsejere. Naturafdelingen hører til på Langørevej 12, og kan kontaktes på telefon 86 59 64 54.

Klik her for at læse Samsø Kommunes folder om naturpleje. (åbner nyt vindue)

Klik her for at læse folder fra Miljøministeriet, Naturen må gerne betrædes. (åbner nyt vindue)

Naturbeskyttelseslovens regler om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at omgivelserne ved kyster, søer, åer, fortidsminder, skove og kirker friholdes for bebyggelse og andre landskabelige indgreb. Hvis særlige forhold taler for det, kan der gives dispensation fra bestemmelserne.

På WebGIS kan du se bygge- og beskyttelseslinjer, samt §3 områderne.

Ifølge Naturbeskyttelseslovens §3, må der ikke foretages ændringer i tilstanden af heder, moser, strandenge, ferske enge, overdrev og vandhuller. Kommunen kan dog give dispensation i helt særlige tilfælde. Ansøgning om dispensation skal sendes til kommunen, og skal inkludere en kort beskrivelse, samt kortmateriale, der viser placeringen.

Ifølge loven om forpligtende kommunale samarbejder, er Aarhus Kommune bemyndiget til at træffe afgørelser om Naturbeskyttelseslovens §3 på Samsø. Hvis du har spørgsmål til disse områder, kan du derfor rette henvendelse direkte til Aarhus Kommune på telefon 89 40 44 00.

Klik her for at læse mere om beskyttede naturområder på Borger.dk.

Samsø Kommune har vedtaget en indsatsplan, der forpligter alle grundejere på Samsø til at bekæmpe planten effektivt overalt, hvor den vokser. Bekæmpelse kan foretages på flere måder. Antallet af planter, der skal bekæmpes, og planternes voksested har betydning for valg af metode.

I kommunens indsatsplan beskrives metoderne nærmere. Vi bidrager gerne med råd og vejledning. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Teknisk Forvaltning på 87 92 23 70 i telefontiden mandag til torsdag fra 9.00-12.00 og igen fra 13.00-15.00.

Klik her for at læse kommunens indsatsplan for bjørneklo. (åbner nyt vindue)

Vandhuller

Alle vandhuller, der er større end 100 m2, er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Hvis du ønsker at etablere et nyt vandhul eller ændre et eksisterende, skal du anvende følgende ansøgningsskema:

Klik her for at tilgå ansøgningsskema til etablering eller ændring af vandhuller. (åbner nyt vindue)

Det er en central opgave for os alle at reducere mængden af affald, det gælder også haveaffald. På Samsø transporteres der hvert år ca. 580 tons haveaffald til fastlandet (tal fra 2022). 

Når du kører grene fra haven til genbrugspladsen, er det affald. Men hvis du i stedet fylder kvaset i et hegn, er det natur. Kvashegnene er gode for biodiversiteten, fordi de skaber levesteder for fugle, biller, insekter, mus og humlebier.

Hegnene bliver bygget ved at pejle små træer, grene og kviste op på langs, hvor de så bliver nedbrudt af insekter. Kvashegnene er samtidig en lokal ressource, som kan bruges til at skabe hegn og landskaber af lokale biomaterialer i stedet for at importere ressourcer fra fastlandet til at bygge hegn. 

Her kan du se en lille film om projektet.

Her kan du læse en rapport om kvashegn og biodiversitet fra Aarhus Universitet.

I Samsø Kommune har vi et to-årigt pilotprojekt for afprøvning af 75 meter kvashegn fordelt på fire lokationer rundt om på øen. Ambitionerne bag kvashegn er tårnhøje, fordi hegnene kan være med til at reducere affaldsmængderne, som ender på genbrugsstationerne og dermed reducere CO2 udledningen i forbindelse med behandlingen af haveaffald. Vi er på Samsø blandt de første kommuner, som etablerer kvashegn, og skaber ny danmarksrekord som den første kommune til at bygge Danmarks højeste kvashegn med egepæle fra Brattingsborg Skov i længden 270 mm.

Der er i samråd med Ejendomme og Veje og Grøn Varme Samsø udpeget fire lokationer for kvashegn på kommunale arealer:

  • Nordby/Mårup – Varmeværket
  • Onsbjerg – Onsbjerg Gl. Skole
  • Tranebjerg – Sambiosen – En rotunde – kan tjene som formidlingsrum for børn og unge
  • Permelille – v/Ejendomme og Veje Materialegård

Der vil på de enkelte lokationer være opsat informationstavler, og Ejendomme og Veje vil føre tilsyn med de etablerede kvashegn i pilotprojektets løbetid.

Formidlingsværktøjer samt undervisningsmateriale for skoler er under udarbejdelse.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til