Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig, havne og veje Veje og vedligehold

Veje og vedligehold

Der er i alt cirka 158 kilometers kommunale veje på Samsø.

Har du spørgsmål til vejvæsnet, kan du kontakte os på 86 59 14 26 i telefontiden, som er mandag til torsdag fra 9.00-12.00 og igen fra 13.00-15.00.

Klik her for at se alle veje i kommunen og resten af landet i den centrale vej- og stifortegnelse, CVF.

Giv os et praj!

Hvis du opdager huller i vejen eller fortovet, ødelagte skilte, problemer med gadelygter, stoppede vejbrønde og lignende. Send os en mail ved at klikke på nedestående blå boks - her kan du fortælle os, hvad der er galt, og hvor du har opdaget det henne. 

Skriv ”Giv os et praj” i emnefeltet på mailen. Det er en stor hjælp for os!

Om tilladelser og forpligtelser

Hvis du vil inddrage vejareal til et arrangement eller har brug for at stille en container, byggematerialer eller andet for en kort periode, kan du søge om vejbestyrelsens tilladelse til midlertidig råden over vej. Det er vigtigt, at det, der bliver anbragt på vejarealerne, ikke er til fare for den øvrige færdsel.

Vejarealet omfatter både kørebane, cykelsti, fortov, gågade, rabatter, torve og havneområder. Spørg kommunen, hvis du er i tvivl.

Samsø Kommune er vejbestyrelse for alle kommunale veje på Samsø. Samsø Kommune er også vejmyndighed for de private fællesveje.

Du skal være opmærksom på, at du kun kan udnytte en tilladelse fra kommunen eller Vejdirektoratet, hvis du også har aftalt det med vejarealets ejer. Hvis du er i tvivl om, hvem der ejer vejarealet, kan du spørge kommunen.

Som udgangspunkt skal du skal ansøge digitalt når du søger om tilladelse til midlertidig råden over vejarealer til arrangementer og opstilling af materiel.

Klik her for at søge om tilladelse til at råde over offentligt vejareal.

Hvis du skal grave i en offentlig vej eller en privat fællesvej i byer og bymæssige områder, skal du søge om tilladelse, inden du begynder arbejdet.

Ansøgningen skal som udgangspunkt fremsendes til Kommunen digitalt, og skal fremsendes senest 2 uger før arbejdet ønskes påbegyndt. 

Større gravearbejder bør aftales med Teknik og Miljø endnu tidligere. 

Akut og uopsætteligt gravearbejde skal også anmeldes digitalt. 

Ved gravearbejde i private fællesveje udenfor byer og bymæssige områder er Kommunen ikke vejmyndighed. Tilladelse skal indhentes hos ejeren af vejen.

Det kan være en god ide at kontakte Teknik og Miljø i god tid forinden gravearbejdet for at høre, hvad du skal gøre for at få tilladelse og hvad tidshorisonten kan være på sagsbehandlingen.

Kontakt Teknik og Miljø på telefon 87 92 23 70 i telefontiden, som er mandag til torsdag fra 9.00 - 12.00 og igen fra 13.00 - 15.00.

Klik her for at indsende ansøgning til tilladelse via Borger.dk.

Samsø Kommune skal sammen med private grundejere være med til at sikre, at veje og fællesarealer er i god og pæn stand.

Kommunen sørger for:

 • At renholde, vedligeholde og reparere de kommunale veje
 • At snerydde de kommunale veje efter prioriteret liste, hvor de største veje/busruter prioriteres først
 • At slå græs på kommunale arealer herunder også vejrabatter langs offentlig vej, dog undtaget visse naturarealer. Starttidspunktet kan variere efter vejret, og arealerne prioriteres efter trafiksikkerhedsmæssige hensyn.

På de private fællesveje er det oftest den enkelte grundejer, som bidrager til vedligeholdelse af vejen.

Som grundejer, har du pligt til:

 • at renholde fortove, stier, rabat- og andre fælles færdselsarealer ved din ejendom. Pligten omfatter at fjerne ukrudt, snavs, visne blade, affald og lignende. Herudover skal du sørge for, at vand frit kan løbe i grøfter og til rendestensbrønde. Du må ikke anvende ukrudtsmidler på fællesarealerne.
 • at fælles gangarealer som stier og fortove ryddes for sne og gruses eller saltes i tidsrummet mellem 07.00 – 22.00.
 • at beplantningen på din ejendom er beskåret, så den ikke er til gene for færdslen. Hegn og buske må ikke hænge ud over skel, og beplantningen må ikke må være til gene for det frie udsyn til vejskilte, gadebelysning og i vejkryds. Har du træer på din ejendom, skal der være en frihøjde fra fortov til de nederste grene på mindst 2,75 m og fra kørebanen og mindst 1 m ind fra vejkanten skal frihøjden være mindst 4,5 m.

Illustration af fortov og vej. med fodgængere og biler samt cyklister. Der står træer på begge sidder af fortovet

 

Ved Samsø Kommune skal du søge om at råde midlertidigt over offentlige veje og private fællesveje.

Samsø Kommune er vejbestyrelse for alle kommunale veje på Samsø. Samsø Kommune er også vejmyndighed for de private fællesveje.

Klik her for at søge i den centrale vej- og stifortegnelse (CVF) hos Vejdirektoratet, samt få oplyst, hvem der er vejbestyrer.

Et vejareal kan være kørebane, cykelsti, fortov, gågader, rabatter og torve.

Du kan søge om tilladelse til at råde over et vejareal i et kortere tidsrum ved den respektive vejbestyrelse, hvis du skal:

 • Stille en container, et stillads eller et brændelæs
 • Placere grus, byggematerialer eller lifte
 • Afholde vejfester og loppemarkeder
 • Placere skilte

Du skal søge digitalt – og hvis du glemmer at søge om tilladelse, er det en overtrædelse af færdselsloven, vejloven eller privatvejsloven.

Klik her for at søge tilladelse og læse mere om råden over vejareal på Borger.dk.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til