• Den kommunale dagpleje
  • Kommunale daginstitutioner
  • Private, selvejende daginstitutioner
  • Private børnepassere

Tilsyn skal ses som et vigtigt led i at understøtte den løbende udvikling af kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer, og styrke kommunens myndighedsudøvelse i form af kontrol med dagtilbuddenes efterlevelse af gældende lovkrav, herunder det pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan. 

Klik her for at læse mere om Samsø Kommunes tilsynsmodel (KVALid) (åbner nyt vindue)

Klik her for at læse mere om retningslinjer for tilsyn med kommunale dagplejere (åbner nyt vindue)

Gennemførte tilsyn

Formålet med det pædagogiske tilsyn er:

  • at føre tilsyn med det pædagogiske indhold i daginstitutionerne og den måde pædagogiske opgaver udføres på
  • at sikre, at alle dagtilbud lever op til deres lovmæssige ansvar og kommunale rammer
  • at kvalificere, udvikle og indsamle viden om den pædagogiske praksis

Samsø Kommune gennemfører årligt anmeldt og uanmeldte pædagogiske tilsyn. Tilsynet varetages af en ekstern konsulent fra Skanderborg Kommune. I dagplejen laves endvidere løbende vejledningstilsyn af den daglige leder.

Tilsynet består af:

  • en faktuel beskrivelse af dagtilbuddet
  • observationer af det relationelle samspil i dagtilbuddet
  • dataindsamling og efterfølgende tilsynssamtale med dagtilbudslederen og repræsentanter fra personalet om vurderingen af kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer

Tilsynet føres på et ensartet grundlag ved brug af kvalitetsguide - KVALid materiale, som er et værktøj til dialog, evaluering og udvikling af pædagogisk praksis.

Kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer vurderes i følgende tre kategorier:

Ingen bekymring

Bekymring

Alvorlig bekymring

Opfølgning:

Konkrete anbefalinger og udviklingsplan

Opfølgning:

Igangsættelse af skærpet tilsyn

Opfølgning:

Igangsættelse af skærpet tilsyn og udarbejdelse af handleplan

Med afsæt i tilsynsrapporten afholdes en udviklingssamtale med forvaltningschef, dagtilbudsleder og forældrebestyrelsesformand. Herefter orienteres Børne- og Kulturudvalget, og tilsynsrapporterne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Rammerne for pædagogisk tilsyn blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 13.12.2022.