Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Organisation Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider

Læs om kommunes sagsbehandlingstider

I § 3, stk. 2 i retssikkerhedsloven er det fastlagt, at kommunerne skal

  1. Behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt
  2. Fastsætte en generel frist for, hvornår der skal være truffet en afgørelse.
  3. Give borgeren besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes.
  4. Gøre fristerne offentligt tilgængelige.

Det skal bemærkes, at retssikkerhedslovens § 3 handler om, hvornår en afgørelse senest skal være taget. Den handler ikke om, at ydelsen skal være tilgængelig fra samme tidspunkt.

Fristerne er gældende fra det tidspunkt, hvor alle relevante oplysninger i forhold til sagsbehandlingen er til stede.

I enkelte tilfælde vil sagsbehandlingstiden være længere. Dette kan skyldes

  • spidsbelastninger
  • at en sag er kompliceret
  • ventetider hos eksterne samarbejdspartnere
  • det tager usædvanligt lang tid at indhente de nødvendige oplysninger til brug for sagsbehandlingen

I alle tilfælde kan man som borger forvente inden for 14 dage at få om ikke en afgørelse, så et svar f.eks. med information om sagens videre forløb.

Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22. oktober 2021.

Sagsbehandlingsfrister på kommunens forskellige områder:

Lov om fleksydelse

Ansøgning om

Paragraf

Svarfrist

Fleksydelse

§ 2

4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Ansøgning om

Paragraf

Svarfrist

Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse 

§ 30

Skal udarbejdes inden der iværksættes en beskæftigelsesrettet indsats

Udarbejdelse af ”Min plan” ved kontaktforløb

§ 40

2 uger

Udarbejdelse af ”min plan” ved kontaktforløb

§ 41

Skal udarbejdes inden 4 uger og inden iværksættelse af tilbud

Selvvalgt uddannelse til modtagere af ledighedsydelse, der venter på et fleksjob

§ 48

4 uger

Tilbud til selvforsørgende ledige. Målgruppen er defineret i LAB § 6, nr. 12

§ 53, stk. 6

4 uger

Virksomhedspraktik

§§ 58 - 62

4 uger

Løntilskud

§ 66

4 uger

Løntilskud til førtidspensionister

§ 67, stk. 2

4 uge

Vejledning/opkvalificeringsforløb

§§ 90 - 97

4 uger

Ressourceforløb

§§ 112 - 114

3 måneder

Ressourceforløb for førtidspensionister

§ 115

3 måneder

Fleksjob til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne

§§ 116-132

26 uger

Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende tilkendt efter 1.1.2013

§ 126

4 uger

Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende tilkendt før 1.1.2013

§ 136

4 uger

Revalidering (tilbud om opkvalificering eller uddannelse som følge af nedsat arbejdsevne)

§ 142 og § 143

26 uger

Vurdering af om revalidend kan arbejde under revalideringsforløb

§ 143

2 uger

Forlængelse af revalideringsperioden

§ 146

4 uger

Etablering af selvstændig virksomhed grundet varig nedsat arbejdsevne

§ 147

26 uger

Opkvalificering ved ansættelse og fastholdelse i fleksjob

§ 162

4 uger

Mentorordning

§ 167

4 uger

Hjælpemidler, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning i forbindelse med deltagelse i tilbud i h.t. LAB kapitel 10 - 12

§§ 172 - 174

2 - 4 uger

Befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i tilbud i h.t. LAB kapitel 10 – 12

§ 175

4 uger

Godtgørelse til udgifter i forbindelse med deltagelse i aktiveringstilbud for modtagere af kontanthjælp

§ 176

2 uger

Hjælpemidler i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse m.v.

§ 178 og § 179

4 uger

Lov om aktiv socialpolitik

Ansøgning om

Paragraf

Svarfrist

Ansøgning om kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

§ 11 

4 uge 

Vurdering af, hvorvidt kontanthjælpsmodtager står til rådighed for arbejdsmarkedet (vurdering i forhold til udbetaling af ydelse) 

§ 13 

3 uger  

Danskbonus

§ 22, stk. 4 

2 uger 

Aktivitetstillæg

§ 24  

4 uger 

Engangshjælp 

§ 25 a 

2 uger 

Supplerende kontanthjælp til modtagere af brøkpension 

§ 27 a

4 uger

Særlig støtte til høje bolig- eller forsørgelsesudgifter

§ 34

 4 uger

Nedsættelse, tilbageholdelse og stop i ydelse

§§ 36 - 42

12 uger

Særlig støtte til nødvendige boligudgifter til revalidender

§ 73 h og § 73 i

4 uger

Tilskud til forsørgelse til revalidenders etablering af selvstændig virksomhed

§ 73 j

4 uger

Ledighedsydelse – ydelse til borgere, der venter på tilbud om fleksjob

§ 74

2 uger

Rådighedsvurdering af modtagere af ledighedsydelse. Vurdering i forhold til om borgeren står til

§ 74 c

26 uger

Enkeltudgifter

§ 81

2 uger

Midlertidig huslejehjælp

§ 81 a

2 uger

Sygebehandling, medicin

§ 82

4 uger

Tilskud til betaling af tandbehandling

§ 82 a

4 uger

Særlig hjælp vedr. børn i samvær

§ 83

4 uger

Hjælp til forsørgelse af forældreløse børn

§ 84

4 uger

Hjælp til flytning

§ 85

4 uger

Efterlevelseshjælp

§ 85 a

4 uger

Tilbagebetaling af ydelser

§ 91 - § 94

4 uger

Lov om sygedagpenge

Ansøgning om

Paragraf

Svarfrist

Dagpenge ved sygdom  

§ 6 

3 uger 

Iværksættelse af tidlig opfølgning 

§ 7e 

2 uger  

Jobafklaringsforløb 

§ 24 a 

3 uger 

Jobafklaringsforløb med sygedagpenge ved alvorlig sygdom 

§ 24 b 

8 uger 

Arbejdsgivers ret til refusion og tillæg til refusion 

§ 54 samt § 54 a og 54 b 

3 uger 

Aftale om kronisk sygdom

 

§ 56 og § 58 a

6 uger

 

 Sagsområde

Lovgivning

Frist

Personligt tillæg og helbredstillæg

Pensionsloven §§ 14-14 c

4 uger

Personligt tillæg til pensionister

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 17, stk. 2

4 uger

Helbredstillæg

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 18

4 uger

Beboerindskudslån

Boligstøtteloven §§ 54 og 55

4 uger

Lov om repatriering

Ansøgning om

Paragraf

Svarfrist

Hjælp til repatriering  

§ 7 

13 uger 

Reintegrationsbistand 

§ 10 

13 uger  

Lov om integration af udlændinge i Danmark

Ansøgning om

Paragraf

Svarfrist

Introduktionsprogram – sprogundervisning og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger  

§ 16 

4 uger 

Godkendelse af ansvaret for introduksprogram for tilflyttere omfattet af loven 

§ 18 

4 uger  

Integrationskontrakt 

§ 19

4 uger 

Danskuddannelse 

§ 21 

4 uger 

Tilskudsmuligheder (aktivering) 

§ 23 a - c 

4 uger 

Mentorstøtte

 

§ 23 d

4 uger

Tilskud til udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse

§ 24 a

4 uger

Enkeltudgifter

§ 35

4 uger

Sygebehandling

§ 36

4 uger

Særlig hjælp vedr. børn

§ 37

4 uger

Flytning

§ 39

4 uger

Dagtilbudsloven

Ansøgning om 

Paragraf

Svarfrist

Fritagelse fra et sundt frokostmåltid 

§ 16 a, stk. 3

2 uger

Deltidsplads 30 timer ved barselsorlov 

§ 27 b

2 uger

Søskendetilskud og fripladstilskud af økonomiske hensyn 

§§ 43 og 43 a

 

2 uger

SFO søskendetilskud og fripladstilskud 

§§ 63 og 63 a

 

2 uger

Friplads og søskendetilskud 

§ 76

2 uger

Privat pasning

§ 80

2 uger

Søskendetilskud efter ansøgning 

§ 85

2 uger

Kombinationstilbud 

§ 85 a

2 uger

Pasning af egne børn

§ 86

2 uger

Serviceloven

Ansøgning om

Paragraf

Svarfrist

Vejledning, undersøgelse, økonomisk støtte og behandling

 

§ 11

 

stk. 4

stk. 6

og

stk. 78 uger

VISO – anmodning om udredning

§ 13

4 uger

Optagelse i særlige dagtilbud

§ 32

12 uger

Hjemmetræning

§ 32 a, stk. 1

12 uger

Træningsredskaber, kurser, supervision og hjælpere   

§ 32 a, stk. 6

12 uger

Merudgifter

§ 41

8 uger

Tabt arbejdsfortjeneste

§ 42

8 uger

Supplementsydelse til Tabt arbejdsfortjeneste

§ 43

8 uger

Afløsning, aflastning og praktisk hjælp

-          praktisk og personlig hjælp, §83

-          Aflastning § 84, stk. 1

-          Vedligeholdelsestræning § 86, stk 2

-          Ledsager § 45

§ 44 jf.:

 

De samme frister som under voksenområdet.

 

Aflastning dog 12 uger

 

Børnefaglig Undersøgelse

§ 50

8 uger.
.

Foranstaltninger:

§ 52, stk. 3, nr.:

 

Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el. lign.

1

 4 måneder

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

2

4 måneder

Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer

3

4 måneder

Døgnophold, jf. § 55, for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3, 6 og 7, eller i et botilbud, jf. § 107. 

4

4 måneder

Aflastningsordning, jf. § 55, i en almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie eller i en netværksplejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7. 

5

4 måneder

Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien. 

6

4 måneder

Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted, jf. § 66. 

7

4 måneder

Formidling af praktiktilbud

8

4 måneder

Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.

9

4 måneder

Vordende forældre, særlig støtte

§ 52, stk. 4

4 uger

Økonomisk støtte

§ 52 a

4 uger

Støtte til forældre med anbragte børn eller hvor børnene er involveret i kriminalitet 

§ 54, stk. 2

2 uger

Koordinator til den unge med sanktion efter straffeloven

§54a

2 uger

Tilbud til unge 18-22 år – Efterværn

§ 76:

 

-          Hjemmeboende

Stk. 2

8 uger

-          Udeboende / anbragte børn og unge

Stk. 4

8 uger

Egenbetaling døgnophold for børn

§ 159

12 uger 

Socialt frikortsloven

Ansøgning om

Paragraf

Svarfrist

Udstedelse af et socialt frikort 

§ 2

4 uger 

Serviceloven

Ansøgning om

Paragraf

Svarfrist

Aktivitets- og samværstilbud

§ 79

12 uger 

Husvild akut opstået - ikke hjemløs/boligløs 

§ 80 

2 uger  

Personlig og praktisk hjælp (Hjemmeplejen osv.)

§ 83, stk. 1

 

Personlig pleje 

Nr. 1

4 uger

Praktisk hjælp, såsom rengøring, tøjvask mm. 

Nr. 2 

4 uger 

Madservice  

Nr. 3

4 uger

Aflastning uden for hjemmet

§ 84, stk 1

4 uger

Afløsning i hjemmet, midlertidigt ophold

§ 84, stk 2

4 uger

Socialpædagogisk støtte (bostøtte)

Gruppebaseret hjælp og støtte

§ 85

12 uger

 

12 uger

Socialpædagogisk støtte som housing first indsats

§ 85a

4 uger

Genoptræning – fysisk funktionsnedsættelse

§ 86, stk. 1

4 uger

Vedligeholdelsestræning 

§ 86, stk. 2

4 uger

Kontant tilskud 

§ 95

20 uger

Borgerstyret Personlig Assistance

§ 96

20 uger

Ledsagerordning

§ 97

4 uger

Kontaktperson til døvblinde

§ 98

4 uger

Merudgifter

§ 100

12 uger

Anonym stofmisbrugsbehandling

§ 101 a

2 uger

Tilbud af behandlingsmæssig karakter

§ 102

12 uger

Beskyttet beskæftigelse

§ 103

12 uger

Aktivitets- og samværstilbud

§ 104

12 uger

Midlertidigt botilbud

§ 107

12 uger

Længerevarende botilbud

§ 108

12 uger

Krisecentre

§ 109

4 uger

Herberg/forsorgshjem

Midlertidigt husly

§ 110

4 uger

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom gælder også for børn

§ 118

2 uger

Hjælpemidler

-          Kropsbårne

-          Genbevilling kropsbårne og tro og love erklæringer

-          Genbrugshjælpemidler

-          IKT hjælpemidler (kommunikationshjælpemidler)

-          reparation

§ 112

12 uger

 

12 uger

 

4 uger

12 uger 

 

12 uger

 

12 uger

Forbrugsgoder

-          Udskiftning (Tro- og loveerklæring)

-          Reparation af forbrugsgode

§ 113

12 uger

 

12 uger

 

12 uger  

Støtte til køb af bil

-          Særlig indretning

-          Reparation af særlig indretning

-          Genbevilling (Tro- og loveerklæring)

§ 114

Handicapbiler, ansøgning om dækning af reparationsudgifter på særlig indretning:

Tidsfrist for visitation: 1 uge

Tidsfrist for levering efter visitation: Levering varierer afhængig af eksterne samarbejdspartnere.

 

Handicapbiler, ansøgning om tilskud til særlig indretning i egen bil, hvor der ikke samtidigt er søgt om lån til bilen:

Tidsfrist for visitation: 2 til 5 uger.

Tidsfrist for levering efter visitation: Levering varierer afhængig af eksterne samarbejdspartnere.

 

Handicapbiler, ansøgning om lån til køb af bil 1. gang samt ansøgning om fritagelse for grøn ejerafgift eller vægtafgift:

Tidsfrist for visitation: 1 til 6 måneder, særlige situationer op til 12 måneder.

Tidsfrist for levering efter visitation: Levering varierer afhængig af eksterne samarbejdspartnere.

Boligindretning

-          Mindre

-          Større

-          Komplekse

§ 116 

24 uger

Individuel befordring

§ 117 

4 uger

Hjælp og støtte til borger med fremadskridende sygdom 

§ 117a

6 uger

Særlig hjælp til udgifter, fx sygeplejeartikler 

§ 122

4 uger

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til