Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Organisation Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider

Læs om kommunes sagsbehandlingstider

I § 3, stk. 2 i retssikkerhedsloven er det fastlagt, at kommunerne skal

  1. Behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt
  2. Fastsætte en generel frist for, hvornår der skal være truffet en afgørelse.
  3. Give borgeren besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes.
  4. Gøre fristerne offentligt tilgængelige.

Det skal bemærkes, at retssikkerhedslovens § 3 handler om, hvornår en afgørelse senest skal være taget. Den handler ikke om, at ydelsen skal være tilgængelig fra samme tidspunkt.

Fristerne er gældende fra det tidspunkt, hvor alle relevante oplysninger i forhold til sagsbehandlingen er til stede.

I enkelte tilfælde vil sagsbehandlingstiden være længere. Dette kan skyldes

  • spidsbelastninger
  • at en sag er kompliceret
  • ventetider hos eksterne samarbejdspartnere
  • det tager usædvanligt lang tid at indhente de nødvendige oplysninger til brug for sagsbehandlingen

I alle tilfælde kan man som borger forvente inden for 14 dage at få om ikke en afgørelse, så et svar f.eks. med information om sagens videre forløb.

Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22. oktober 2021.

Sagsbehandlingsfrister på kommunens forskellige områder:

 

Sagsområde

Lovgivning

Frist

Hjælp til personer med kortvarige ophold i udlandet

Lov om aktiv socialpolitik § 5

4 uger

Kontanthjælp

Lov om aktiv socialpolitik § 11

4 uger

Engangshjælp

Lov om aktiv socialpolitik § 25 a

4 uger

Særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde

Lov om aktiv socialpolitik § 34

4 uger

Revalidering og forrevalidering

Lov om aktiv socialpolitik § 46

12 uger

Forlængelse af revalideringsperioden

Lov om aktiv socialpolitik § 56

4 uger

Særlig støtte under revalidering

Lov om aktiv socialpolitik § 63 ff.

4 uger

Tilskud til revalidender til etablering af selvstændig virksomhed

Lov om aktiv socialpolitik § 65

4 uger

Ordinære uddannelsesforløb

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 1

12 uger

Ledighedsydelse

Lov om aktiv socialpolitik § 74

4 uger

Enkeltudgifter

Lov om aktiv socialpolitik § 81

4 uger

Sygebehandling, medicin m.v.

Lov om aktiv socialpolitik § 82

4 uger

Særlig hjælp til samvær med egne børn

Lov om aktiv socialpolitik § 83

4 uger

Hjælp til forsørgelse af forældreløse børn

Lov om aktiv socialpolitik § 84

4 uger

Hjælp til flytning

Lov om aktiv socialpolitik § 85

4 uger

Tilbagebetaling

Lov om aktiv socialpolitik § 91-94

4 uger

Fleksjob

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 70

12 uger

Arbejdsredskaber og arbejdsplads- indretning for borgere i fleksjob

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 74

4 uger

Tilskud til selvstændig erhvervsvirksomhed for borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75

12 uger

Tilbud til selvforsørgende ledige

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 a

4 uger

Godtgørelse og tillægsydelser til særligt udsatte unge

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 c

4 uger

Støtte til mentorfunktion

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 31b

4 uger

Befordringsgodtgørelse

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 82

4 uger

Undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76 og 77

4 uger

Tilskud til virksomheder ved partnerskabsaftaler

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 81 a

4 uger

Jobrotation

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 97

4 uger

Jobrotationsydelse

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 a-b

4 uger

Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 c-g

4 uger

Opkvalificering ved ansættelse

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 99

4 uger

Tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på fastholdelse i job m.v.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 100

4 uger

Opkvalificering ved afskedigelse

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 102

4 uger

Støtte til jobfremmende aktiviteter

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 7

4 uger

Flyttehjælp i forbindelse med overtagelse af arbejde

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 8

4 uger

Studie- og erhvervskompetencegivende uddannelser

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 37

4 uger

Ansættelse med løntilskud

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51

4 uger

Sygedagpenge

Sygedagpengeloven § 6

4 uger

Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom

Sygedagpengeloven §§ 56 og 58A

8 uger

Personlig assistance til handicappede i erhverv

Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 4

12 uger

Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse

Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 14

12 uger

Førtidspension

Pensionsloven §§ 16-21

12 uger

Forhøjelse af pension

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 14

12 uger

Særlige tillæg

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 16

12 uger

 

 Sagsområde

Lovgivning

Frist

Personligt tillæg og helbredstillæg

Pensionsloven §§ 14-14 c

4 uger

Personligt tillæg til pensionister

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 17, stk. 2

4 uger

Helbredstillæg

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 18

4 uger

Beboerindskudslån

Boligstøtteloven §§ 54 og 55

4 uger

Sagsområde

Lovgivning

Frist

Anvisning af bolig til flygtninge 

Integrationsloven § 12

4 uger

Integrationskontrakt

Integrationsloven § 19

4 uger

Danskuddannelse, kursus i samfundsforhold og dansk kultur og historie.

Integrationsloven § 21

Henvisning: 4 uger
Påbegyndes senest efter 16 uger

Enkeltudgifter

Integrationsloven § 35

4 uger

Sygebehandling

Integrationsloven § 36

4 uger

Særlig hjælp til udlændinge vedr. børn

Integrationsloven § 37 og 38

4 uger

Hjælp til flytning til udlændinge

Integrationsloven § 39

4 uger

Hjælp til udlændinge til repatriering

Repatrieringsloven § 7 ff.

4 uger

Sagsområde

Lovgivning

Frist

Optagelse i dagtilbud

Dagtilbudsloven § 23

12 uger

Søskendetilskud og fripladstilskud af økonomiske, behandlingsmæssige eller socialpædagogiske grunde

Dagtilbudsloven § 43 ff.

12 uger

Tilskud til privat pasning

Dagtilbudsloven § 80

4 uger

Personlig hjælpeordning for børn og unge

Serviceloven § 44

12 uger

Ledsagelse til børn og unge

Serviceloven § 45

12 uger

Godkendelse af privat døgnpleje

Serviceloven § 78

12 uger

Godkendelse af netværksplejefamilier

Serviceloven § 66a, stk. 2

12 uger

Konkret godkendelse af plejefamilie til et bestemt barn

Serviceloven § 66a, stk. 1, nr. 2

12 uger

Familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien

Serviceloven § 11, stk. 2

4 uger

Forebyggende indsats til barnet efter henvisning

Serviceloven § 11, stk. 3

4 uger

Økonomisk støtte i forbindelse med ydelser efter § 11, stk. 3

Serviceloven § 11, stk. 4

4 uger

Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte

Serviceloven § 11, stk. 6

4 uger

Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier

Serviceloven § 11, stk. 7

8 uger

Familievejledning til familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Serviceloven § 11, stk. 8

12 uger

Særlige dagtilbud og klubtilbud

Serviceloven § 32, stk. 1

12 uger

Hjemmetræning

Serviceloven § 32, stk. 1

12 uger

Merudgifter

Serviceloven § 41

12 uger

Tabt arbejdsfortjeneste

Serviceloven § 42

12 uger

Særlig supplerende ydelse i forbindelse med hjælp efter serviceloven § 42

Serviceloven § 43

12 uger

 

Sagsområde

Lovgivning

Frist

Personlig hjælp og pleje

Serviceloven § 83

4 uger

Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Serviceloven § 84

4 uger

Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Serviceloven § 85

4 uger

Genoptræning, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, samt vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder

Serviceloven § 86

4 uger

Genoptræning efter sygehusindlæggelse  Sundhedsloven § 140   Borger skal kontaktes 4 dage efter udskrivelse med aftale om opstart.

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Serviceloven § 96

12 uger

Ledsagelse og kontaktperson

Serviceloven §§ 97-99

4 uger

Nødvendige merudgifter

Serviceloven § 100

12 uger

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Serviceloven § 118

2 uger

Pasning af døende i eget hjem

Serviceloven § 119

2 uger

Hjælp til sygeplejeartikler og lign.

Serviceloven § 122

4 uger

Indstilling om støtte til anskaffelse af bil

Serviceloven § 114

24 uger

Større boligindretninger og ændringer m.v.

Serviceloven § 116

24 uger

Visitation til beskyttet beskæftigelse

Serviceloven § 103

12 uger

Visitation til aktivitets- og samværstilbud

Serviceloven § 104

12 uger

Midlertidige botilbud

Serviceloven § 107

Afgørelsen træffes inden for 12 uger. Der kan dog være ventetid på botilbuddet.

Varige botilbud

Serviceloven § 108

Afgørelsen træffes inden for 12 uger. Der kan dog være ventetid på botilbuddet.

Socialpædagogisk bistand som del af et botilbud i en almen ældre- og handicapbolig

Serviceloven § 85

12 uger

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Serviceloven §§ 112 og 113

4 uger
Hvis ansøgningen er tilstrækkelig oplyst.

12 uger
Hvis der er behov for at indhente yderligere oplysninger eller foretage afprøvninger

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback