Denne side vejleder om dine muligheder for at søge tilskud til kulturelle projekter og opgaver fra Samsø Kommunes Pulje til Kulturelle Aktiviteter

Billede

Social- og Kulturudvalget i Samsø Kommune råder over en årlig tilskudspulje, der giver mulighed for at yde tilskud til kulturelle aktiviteter og projekter på Samsø.

Læs mere om mulighederne for tilskud i spørgsmål/svar-boksene:


Det overordnede formål med puljen er at motivere til og understøtte udvikling, igangsætning og etablering af kulturelle aktiviteter på Samsø.

Der kan ydes tilskud til:

 • Kulturelle arrangementer og tiltag inden for eksempelvis musik, kunst og foredrag
 • Nye kulturtilbud under udvikling på Samsø
 • Kulturelle aktiviteter, der fremmer interessen for Samsø
 • Enkeltstående formål – fx arrangementer, bogudgivelser og kunstudstillinger
 • Tiltag, der ved kommunal støtte kan opnå mindst tilsvarende eller større støtte fra anden side

Der ydes ikke støtte til:

 • Arrangementer, der primært har et kommercielt sigte
 • Udgifter, der i forvejen dækkes ind af kommunal lovgivning
 • Arrangementer, der allerede modtager tilskud fra kommunen. 
 • Aktiviteter, der er gennemført inden fremsendelse af ansøgningen.

Ansøgninger, der vil kunne dækkes af andre kommunale budgetter, henvises til disse budgetter og tilskudsordninger. 

Der er ikke fastsat en beløbsgrænse for, hvor stort et tilskud, der kan bevilges et projekt eller et arrangement, men Samsø Kommunes pulje til kulturelle aktiviteter råder over begrænsede midler. 


Der er to årlige ansøgningsrunder om støtte fra den kulturelle pulje. Ansøgningsfristen for de to runder er henholdsvis d. 1. februar og d. 1. oktober.

Ansøgningsskemaet er tilgængeligt nederst på kommunens hjemmeside.

Ansøgningen udfyldes digitalt og sendes som pdf-fil til Børn, Unge og Kulturforvaltningen på aushs@samsoe.dk 

Efter ansøgningsfristens udløb behandler Samsø Kommunes Social- og Kulturvalg ansøgningen. Ansøgeren får skriftligt svar derefter.

Ved prioriteringen af kulturpuljens midler vil nedenstående punkter indgå i vurderingen:

 • Om projektet understøtter Samsø Kommunes kulturpolitik.
 • I hvilken grad aktiviteten vurderes at være attraktiv og tilgængelig for Samsøs borgere og gæster.
 • Om aktiviteten er med til at fremme og styrke samarbejdet mellem foreninger, institutioner og erhvervsliv på Samsø.
 • Om aktiviteten profilerer Samsø på kultur-, erhvervs- og bosætningsområdet.
 • I hvilken grad ansøger kan sandsynliggøre, at projektet er realiserbart.
 • Om aktiviteten afvikles uden for højsæsonen.

For at modtage tilskud skal man:

 • Udfylde ansøgningsskemaet digitalt og indsende det som pdf-fil til Børn, Unge og Kulturforvaltningen inden ansøgningsfristens udløb på aushs@samsoe.dk. Ansøgningsskemaet er tilgængeligt nederst på kommunens hjemmeside.
 • Fremsende evaluering af aktiviteten senest 12 måneder efter modtagelse af bevillingsbrev. Ved afvigelser i fremsendte budget sendes også en opdateret finansieringsplan. Dette også senest 12 måneder efter modtagelse af bevillingsbrev. Evalueringsskemaet samt finansieringsplan udfyldes digitalt og sendes som pdf-filer til Børn, Unge og Kulturforvaltningen på aushs@samsoe.dk. Evalueringsskema samt finansieringsplan er tilgængeligt nederst på kommunens hjemmeside.

  Samsø Kommune foretager jævnligt stikprøver af indsendte regnskaber, og tilskudsmodtagere skal gemme kvitteringer for afholdte udgifter. Kan kvitteringer ikke forevises ved en eventuel stikprøve, tilbagebetales tilskuddet fra Samsø Kommunes pulje til kulturelle aktiviteter.
 • Fremsende en ansøgning om udsættelse for anvendelse af tilskuddet, hvis projektet eller arrangementet ikke færdiggøres til den planlagte tid. I ansøgningen skal der stå, hvorfor aktiviteten er blevet forsinket, og hvornår aktiviteten forventes at være gennemført.
 • Tilbagebetale alle ikke-brugte midler til Samsø Kommune og alle ikke-dokumenterede udgifter.