Denne side vejleder om dine muligheder for at søge tilskud til kulturelle projekter og opgaver fra Samsø Kommunes Pulje til Kulturelle Aktiviteter

Social- og Kulturudvalget i Samsø Kommune råder over en årlig tilskudspulje, der giver mulighed for at yde tilskud til kulturelle aktiviteter og projekter på Samsø.

Læs mere om mulighederne for tilskud i spørgsmål/svar-boksene:


Det overordnede formål med puljen er at motivere til og understøtte udvikling, igangsætning og etablering af kulturelle aktiviteter på Samsø. Der kan ydes tilskud til:

 • Kulturelle arrangementer og tiltag inden for eksempelvis musik, kunst og foredrag
 • Nye kulturtilbud under udvikling på Samsø
 • Kulturelle aktiviteter, der fremmer interessen for Samsø
 • Enkeltstående formål – fx arrangementer, bogudgivelser og kunstudstillinger
 • Tiltag, der ved kommunal støtte kan opnå mindst tilsvarende eller større støtte fra anden side

Der ydes ikke støtte til:

 • Arrangementer, der primært har et kommercielt sigte
 • Udgifter, der i forvejen dækkes ind af kommunal lovgivning
 • Arrangementer, der allerede modtager tilskud fra kommunen. Ansøgninger, der vil kunne dækkes af andre kommunale budgetter, henvises til disse budgetter og tilskudsordninger.


Der er to årlige ansøgningsrunder om støtte fra den kulturelle pulje. Ansøgningsfristen for de to runder henholdsvis den 1.februar og den 1.oktober.

For at modtage tilskud skal man:

 • Indsende ansøgning
 • Fremsende dokumentation for afholdte udgifter senest seks måneder efter bevillingen
 • Fremsende en ansøgning om udsættelse for anvendelse af tilskuddet, hvis projektet eller arrangementet ikke færdiggøres til den planlagte tid. I ansøgningen skal der stå, hvorfor aktiviteten er blevet forsinket, og hvornår aktiviteten forventes at være gennemført.
 • Tilbagebetale alle ikke-brugte midler til Samsø Kommune


Der er ikke fastsat en beløbsgrænse for, hvor stort et tilskud, der kan bevilges et projekt eller arrangement, men Samsø Kommunes kulturelle pulje råder over begrænsede midler.


Man søger om tilskud ved at udfylde dette ansøgningsskema

Ansøgningen skal indeholde:

 • En beskrivelse af den aktivitet, der søges om tilskud til og oplysning om, hvorvidt der søges om et fast årligt tilskud eller et engangstilskud
 • Oplysninger om budget / finansiering – herunder om:
   - Deltagernes eventuelle egenbetaling
   - Eventuel finansiering ved entreindtægt
   - Den person eller forening, der står bag ansøgningen
   - Bankkonto hvor eventuelt tilskud skal udbetales
   - Oplysninger om, hvorvidt der er søgt eller planlægges at søge tilskud fra anden side samt størrelse af et eventuelt modtaget tilskud.


Når Samsø Kommune har modtaget ansøgningen modtager ansøgeren en kvittering på modtagelse af ansøgningen.

Social- og Kulturudvalget behandler herefter ansøgningen, og ansøgere får skriftligt svar på ansøgningen herefter.

Udfyld ansøgningsskema