Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Høringer og tilladelser Aktuelle høringer Offentliggørelse af Planstrategi 2023

Offentliggørelse af Planstrategi 2023

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 9. april godkendt Planstrategi 2023. Planstrategien følger op på planstrategien fra 2019, og lægger op til en delvis revision af Kommuneplanen.

Strategiens vision er at Samsø skal være et robust samfund, også med de konstante forandringer der opleves globalt. Hovedstrukturen i strategien har rod i kommunens øvrige planer og politiske visioner, og beskrives ved tre pejlemærker for den fysiske planlægning:

 • Et sammenhængende og balanceret landskab
  • Natur og miljø
  • Klima
  • Mobilitet
 • Kulturarven er en ressource for udviklingen
  • By- og landsbyudvikling
  • Erhverv
  • Turisme
 • Gode rammer for stærke fællesskaber
  • Bosætning
  • Fritid

Under hvert pejlemærke er der samlet en række temaer, der udfolder de strategiske overvejelser gennem status og fremtidsperspektiver for hvert tema. Hvordan disse implementeres igennem den fysiske planlægning, tydeliggøres igennem temaets handlinger og prioriteringer. 

Opsummerende vil kommuneplanrevisionen som følge af planstrategien, have følgende fokus:

 • Opfølgning på Planstrategien 2023 og de tre pejlemærker for den fysiske udvikling
 • At sikre at Kommuneplanen overholder de nationale interesser
 • Implementering af politikker og strategier med planmæssige implikationer
 • Sikring af muligheden for en forsat udvikling af landsbyerne og kommunen
 • Opfølgning på Klimahandlingsplanen
 • Ny erhvervsjord, da restkapaciteten er opbrugt
 • Retningslinjer for anlæg til vedvarende energiproduktion

Gennem arbejdet med verdensmålene, redegøres der også for kommunens strategi for den bæredygtige udvikling.

Som følge af kommunalbestyrelsens beslutning om ansøgning efter forsøgsordning for kyst- og naturturisme (S2023-4199), er den sidste side af Planstrategi 2019 blevet tilføjet Planstrategi 2023.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, kan der kun klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Det vil sige at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Klagen skal være indgået senest 4 uger fra datoen for planens offentliggørelse for at blive betragtet som rettidig.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Samsø Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Samsø Kommune. Hvis Samsø Kommune fastholder afgørelsen, sender Samsø Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Samsø Kommune. Samsø Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget naevneneshus.dk. Yderligere oplysning om klageregler og gebyrordning kan ses i afgørelsen og findes også på naevneneshus.dk.

Hvis et spørgsmål ønskes prøvet ved domstolene, skal sagen anlægges ved retten inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Hvornår lægges høring i arkiv?

tirsdag den 21. maj 2024

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til