Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Høringer og tilladelser Aktuelle høringer Offentliggørelse af lokalplan nr. 104 - Samsø Energiakademi

Offentliggørelse af lokalplan nr. 104 - Samsø Energiakademi

Kommunalbestyrelsen på Samsø har godkendt ovennævnte lokalplan endeligt, der træder i kraft med lokalplanens offentliggørelse.

Det blev på mødet besluttet at justere lokalplanen så det samlede antal sengepladser blev 120 i stedet for 150.

Derudover blev det besluttet at tilføje det følgende til lokalplanens § 10.3:

Lamper, lys, lysinstallationer og lignende skal;

  • være afskærmet så det kun peger nedad,
  • kun oplyse det nødvendige  areal,
  • ikke være kraftigere end  nødvendigt,
  • kun være tændt i nødvendigt omfang (timer eller sensor).
  • Brugen af blåt lys skal minimeres eller helt undgås.

Per Urban Olsen ønskede i stedet løsningsmulighed 3, at lokalplanen sendes retur til forvaltningen til fornyet behandling, herunder mindre tekniske konsekvensrettelser.

Planens retsvirkninger mv.

Lokalplanen er bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Der må ikke etableres forhold i strid med bestemmelserne, medmindre der gives dispensation. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, kan der kun klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Det vil sige at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Klagen skal være indgået senest 4 uger fra datoen for planens offentliggørelse for at blive betragtet som rettidig.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Samsø Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Samsø Kommune. Hvis Samsø Kommune fastholder afgørelsen, sender Samsø Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Samsø Kommune. Samsø Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget naevneneshus.dk. Yderligere oplysning om klageregler og gebyrordning kan ses i afgørelsen og findes også på naevneneshus.dk.

Hvis et spørgsmål ønskes prøvet ved domstolene, skal sagen anlægges ved retten inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Hvornår lægges høring i arkiv?

tirsdag den 21. maj 2024

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til