Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Høringer og tilladelser Aktuelle høringer Offentliggørelse af Kommuneplantillæg nr. 5 - Nye rammeafgrænsninger ved Furden

Offentliggørelse af Kommuneplantillæg nr. 5 - Nye rammeafgrænsninger ved Furden

Kommunenalbestyrelsen har d. 05.03.2024 vedtaget Kommuneplantillæ nr. 5 - Nye rammeafgrænsninger ved Furden.

Baggrund og formål
Dette tillæg til kommuneplanen er udarbejdet for at ændre afgrænsningen af to rammer for hhv. bolig og erhverv beliggende på Højvangsvej 1, Tranebjerg.

Formålet med at ændre rammeafgrænsningeren, er at et fremtidigt supermarked eller butik kan drage nytte af sin placering i tilknytning til eksisterende dagligvarerbutik, mens udviklingen af et fremtidig boligområde undgår at placere sig imellem disse. Med tillægget ændres afgrænsningen om rammerne og fordelingen af kvm indenfor det allerede udlagte areale for området.

I henhold til planlovens bestemmelser skal der tilvejebringes en lokalplan, før der kan ske anvendelse af rammeområderne til bebyggelse og anlæg.

Offentlighedsperiode
Kommuneplantillæg nr. 5 var i offentlig høring i perioden d. 20.12.23-17.01.2024.

Efter høringsperioden udløb og inden den endelige ikraftræden er der lavet følgende ændringer:

  • Specifik anvendelse i rammebemmelsen 117 ændres fra "Erhvervsområde" til "Butikker til lokalområdets forsyning
  • Under rammebestemmelserne for 117 Tranebjerg - Erhverv tilføjes: "Da rammen er beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), henvises der til kommunes retningslinjer for drikkevandsforsyning, under Forsyning i Kommuneplanen 2021, som skal sikre grundvandsbeskyttelse ved udvikling af området."

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kroner (1800 kroner for virksomheder og organisationer). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Anmodningen kan sendes til Samsø Kommune, Søtofte 10, 8305 Samsø, eller via mail: kommune@samsoe.dk

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Fristen er derfor d. 18.04.2024.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til