Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Høringer og tilladelser Aktuelle høringer Offentliggørelse af forslag til spildevandsplan 2024-2027

Offentliggørelse af forslag til spildevandsplan 2024-2027

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 14. november 2023, godkendt ovennævnte forslag til offentlig høring. Spildevandsplanen for Samsø Kommune regulerer de områder der er kloakeret, og udpeger de områder der fremadrettet indrages som kloakopland. Planen vil udgøre Samsø Spildevands arbejdsprogram i planperioden, og skal samtidig skabe overblik for borgerne i forhold til hvor og hvornår udbygningen af kloaksystemet finder sted.

Spildevandsplanen for Samsø Kommune er blevet revideret som en temarevision. Her har de drøftelser der har været mellem Teknik- og Miljøudvalget og bestyrelsen fra Samsø Spildevand, udgjort et væsentligt grundlag. 

I det foreliggende planforslag er der foretaget følgende ændringer, der har en betydende karakter i forhold til den gældende spildevandsplan: 

  • Ballen er fremrykket øverst i prioriteringsrækkefølgen og området bliver hovedprioriteten i den kommende planperiode.
  • Som en generel ændring er der indbygget en fleksibilitet, så der ikke er sat specifikt årstal på hvornår de forskellige delområder skal kloakeres. Etaperne for de forskellige kloakeringer kan således planlægges i hele planperiodens løbetid. 
  • Der er udpeget kloakoplande på Nordsamsø, som følge af at det er en udfordring for grundejerne at få tilladelse til nedsivning i de grundvandsbeskyttede områder.
  • Som konsekvens af kloakeringen af sommerhusområdet i Vesterløkken, er der også blevet mulighed at få ejendommene beliggende i det åbne land nord her for med i kloakoplandet, som på sigt vil være til gavn for det kystnære vandmiljø.
  • Derudover er det valgt at inddrage vandoplandet til Sørenden som kloakopland. Det betyder, at de ejendomme i oplandet der ligger uden for landsbyerne bliver kloakeret, hvilket dog først sker efter planperiodens udløb.

Du kan orientere dig i spildevandsplanen med de tilhørende bilag i linkene herunder.

Miljøvurdering

Der er foretaget miljøscreening af planforslaget, og det er på baggrund af screeningen vurderet, at planforslaget ikke har væsentlige indvirkninger på miljøet. Kommunalbestyrelsen har på det grundlag truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen sker efter §10, stk. 1, i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018. Se klagevejledning under spildevandsplanens bilag 3 - Miljøscreening.

Spildevandsplanen er i høring fra den 8. december 2023 til den 2. februar 2024.
Hvis du ønsker at komme med en indsigelse eller sende bemærkninger til planforslaget, skal det sendes til kommune@samsoe.dk eller til Samsø Kommune, Søtofte 10, 8305.
Et eventuelt høringssvar skal være Samsø Kommune i hænde senest den 2. februar 2024.
 
 

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til