Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Høringer og tilladelser Aktuelle høringer Offentliggørelse af forslag til Planstrategi 2023

Offentliggørelse af forslag til Planstrategi 2023

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 14. november 2023 godkendt ovennævnte forslag til offentlig høring i 10 uger.

Planstrategien er en forløber for kommuneplanen. Den skal revideres hvert fjerde år, og det er med vedtagelsen af planstrategien, at kommunalbestyrelsen beslutter hvordan og i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres. Den efterfølgende kommuneplanproces er på den måde en direkte konsekvens af den revisionsbeslutning der følger af planstrategien.

Planstrategien skal afspejle kommunens udviklingsmuligheder, så planlægningen bliver mere nærværende og vedkommende for både kommunalbestyrelsen og borgerne på Samsø. Planstrategien holdes generelt på et overordnet niveau, hvor det drejer sig om hovedlinjerne for kommunens udvikling, dog også med mere detaljerede nedslag og indsatser der skal arbejdes videre med i Kommuneplanen. 

Processen er drevet af behovet for at skabe en fælles vision for udviklingen. Der arbejdes med de grundlæggende tanker om, hvad vi skal leve af, hvad der skal forbedres og hvem vi med fordel kan samarbejde med for at understøtte den ønskede udvikling. Planstrategien er retningssættende for udviklingen i Samsø Kommune, og skal gøre det lettere ikke at tabe målene af syne.

Pejlemærker

I Forslag til Planstrategi 2023 har det været et fokus at skabe en velstruktureret ramme for revisionen af kommuneplanen, der følger umiddelbart efter i 2024. Planstrategien følger op på planstrategien fra 2019, og lægger op til en delvis revision af kommuneplanen.

Strategiens vision er, at Samsø skal være et robust samfund, også med de konstante forandringer der opleves globalt. Hovedstrukturen i strategien har rod i kommunens øvrige planer og politiske visioner, og beskrives ved tre pejlemærker for den fysiske planlægning:

 • Et sammenhængende og balanceret landskab
  • Natur og miljø
  • Klima
  • Mobilitet
 • Kulturarven er en ressource for udviklingen
  • By- og landsbyudvikling
  • Erhverv
  • Turisme
 • Gode rammer for stærke fællesskaber
  • Bosætning
  • Fritid

Under hvert pejlemærke er der samlet en række temaer, der udfolder de strategiske overvejelser gennem status og fremtidsperspektiver for hvert tema. Hvordan disse implementeres igennem den fysiske planlægning, tydeliggøres igennem temaets handlinger og prioriteringer. 

Kommuneplanrevisionen som følge af planstrategien have følgende fokus:

 • Opfølgning på Planstrategien 2023 og de tre pejlemærker for den fysiske udvikling
 • At sikre at kommuneplanen overholder de nationale interesser
 • Implementering af politikker og strategier med planmæssige implikationer
 • Sikring af muligheden for en forsat udvikling af landsbyerne og kommunen
 • Opfølgning på klimahandlingsplanen
 • Ny erhvervsjord, da restkapaciteten er opbrugt
 • Retningslinjer for anlæg til vedvarende energiproduktion

Gennem arbejdet med verdensmålene redegøres der også for kommunens strategi for den bæredygtige udvikling.

Miljøvurdering
Ifølge Miljøvurderingsloven LBK nr. 4 af 03/01/2023 skal der foretages en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Det er Samsø Kommunes vurdering, at Planstrategi 2023 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planstrategien, jf. § 2 stk. 1, med sit overordnede og strategiske sigte ikke fastlægger bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser. Dette vil først ske efterfølgende gennem udarbejdelse af kommune- og lokalplanlægning, der konkretiserer strategiens indhold.
 
Planstrategien er i høring fra den 13. december 2023 til den 21. februar 2024.
Hvis du ønsker at komme med en indsigelse eller sende bemærkninger til planforslaget, skal det sendes til teknikogmiljoe@samsoe.dk eller til Samsø Kommune, Søtofte 10, 8305.
Et eventuelt høringssvar skal være Samsø Kommune i hænde senest den 21. februar 2024.

Hvornår lægges høring i arkiv?

torsdag den 22. februar 2024

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til