Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Høringer og tilladelser Aktuelle høringer Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan nr. 100

Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan nr. 100

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 5. marts 2024 besluttet at godkende det ovennævnte planforslag til offentlig høring.

Formålet med lokalplanforslaget er at få et fælles plangrundlag for hele det udlagte erhvervsområde som kommuneplanramme nr. 85 dækker over.

I planlægningen har det været et fokus, at der fremadrettet tages hensyn til de eksisterende beboelser der ligger i umiddelbar nærhed af erhvervsområdet. Herudover har der været fokus på at bevare nogle kig ind og ud af området, ved at identificere nogle ind- og udsigtskiler der skal friholdes for bebyggelse. Derfor er der i planen lavet byggefelter, der afgrænser hvor bebyggelsen fremadrettet kan opføres. Byggefelterne tager deres naturlige udgangspunkt i den eksisterende bebyggelse, og tager ellers hensyn til de førnævnte ind- og udsigtskiler. 

Lokalplanområdet er adskilt i to delområder, med den hensigt at skabe en sammenhæng med de omkringliggende boliger. I delområde 1 er der plads til etablering af virksomheder med særligt pladskrævende varegrupper på maksimalt 1500 kvm i en højde på op til 12 meter. I delområde 2 gives der mulighed for virksomheder med særligt pladskrævende varegrupper på maksimalt 1000 kvm i op til 8,5 meters højde. Til forskel fra den gældende lokalplan er der udover højden også ændret på etageantallet.

Det er således muligt at etablere bygningsstrukturer i de ovennævnte højder, som kan indrettes i op til 2 etager. Der er også åbnet op for andre materialevalg end murede bygningsværker. Herudover er de meget sparsomme bestemmelser i den gældende lokalplan hovedsageligt videreført, og ellers er lokalplanen opbygget i henhold til de nugældende retningslinjer. Endelig kan det nævnes, at adgangsvejen fastlægges til Industrivej, at der er specificeret et krav om etablering af parkeringspladser samt bestemmelser omkring skiltning.

Høringsperioden løber i 4 uger fra den 15. maj til den 12. juni 2024, hvor Samsø Kommune senest skal have modtaget eventuelle høringssvar. Høringssvar sendes att.: Teknik og Miljø på e-mail til teknikogmiljoe@samsoe.dk eller pr. post til Samsø Kommune, Søtofte 10, 8305 Samsø.

I forbindelse med godkendelsen af planforslagene, har kommunalbestyrelsen også truffet afgørelse i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Afgørelsen hviler på grundlag af en vurdering af at forslaget ikke muliggør væsentlige ændringer på det omgivende miljø (miljøscreeningen sidst i planerne), og dermed ikke forudsætter en decideret miljøvurdering.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives senest onsdag den 12. juni 2024.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Samsø Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Samsø Kommune. Hvis afgørelsen fastholdes, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget. Denne information kan også tilgås på hjemmesiden for Nævnenes Hus: naevneneshus.dk. Her kan du søge på fritagelse fra klageportal.

Hvornår lægges høring i arkiv?

torsdag den 13. juni 2024

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til