Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Natur, miljø og renovation Vandløb og dræn

Vandløb og dræn

Alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn, samt søer, damme og lignende er omfattet af vandløbsloven – med mindre de kun afvander fra enkeltejendomme. Vandløbene er opdelt i kommunale og private vandløb.

Samsø Kommune

 • er vandløbsmyndighed
 • fører tilsyn med vandløbene
 • udarbejder vandløbsregulativer
 • vedligeholder de kommunale vandløb

Hovedprincipperne i vandløbsloven:

 • Lodsejere har ret til at aflede vand fra ejendomme til lavereliggende arealer og pligt til at modtage vand fra højereliggende arealer
 • Vandløb skal vedligeholdes, så vandføringsevnen ikke ændres
 • Man må ikke ændre på vandløbene uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden

Alle berørte parter har ret til at få indflydelse i forbindelse med vandløbssager.

Om kommunale og private vandløb, samt regulering og vedligeholdelse

Vandløb, der er optaget som kommunale:

 • Bjælkerenden
 • Ålebækken
 • Dallebækken
 • Sønderrenden
 • Vestre Kanal
 • Tranemoserenden
 • Græsløkkerenden
 • Sørenden

Det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter hvilke vandløb, der er kommunale.

Kommunen er ansvarlig for vedligeholdelsen og har pligt til at udarbejde vandløbsregulativer for de kommunale vandløb.

Vedligeholdelse foretages i overensstemmelse med vandløbsregulativet for det enkelte vandløb, og omfatter blandt andet:

 • Slåning af brinker
 • Grødeskæring
 • Oprensning af sediment
 • Bortskaffelse af eventuel affald

Ved mangelfuld vedligeholdelse af et kommunalt vandløb, kan der rettes henvendelse til Teknik og Miljø på [mail adresse]. Henvendelsen skal indeholde en angivelse af stedet og årsagen til problemet. Kommunen vil herefter vurdere, om der bør foretages supplerende vedligeholdelse af vandløbet.

Klik her for at tilgå vandløbsregulativet for Bjælkerenden, Ålebækken, Dallebækken, Sønderrenden og Vestre Kanal (åbner nyt vindue)

Klik her for at tilgå vandløbsregulativet for Tranemoserenden (åbner nyt vindue)

Alle vandløb, der ikke er kommunale, er private.

Den enkelte bredejer har ansvar for vedligeholdelse af vandløbet på egen grund. Vedligeholdelsen skal sikre, at vandløbets vandføringsevne ikke ændres. Udgiften kan dog være fordelt mellem flere parter, hvis der foreligger en kendelse efter vandløbsloven.

Opstår der problemer med oversvømmelse eller afledningen af vand, er der mulighed for at rejse en vandløbssag.

Mangelfuld vedligeholdelse kan føre til oversvømmelser. Dette eller andre ulovlige forhold kan medføre erstatningspligt. Erstatningskrav kan rejses ved civilt spørgsmål eller ved taksationsmyndigheden.

Vedligeholdelse foretages i overensstemmelse med vandløbsregulativet for det enkelte vandløb, og omfatter blandt andet:

 • Slåning af brinker
 • Grødeskæring
 • Oprensning af sediment
 • Bortskaffelse af eventuelt affald

Rørlagte vandløb og dræn er omfattet af vandløbsloven.

Ændringer af rørets dimension eller placering, betragtes som en vandløbsregulering, og skal godkendes af kommunen.

Mangelfuld vedligeholdelse eller andre ulovlige forhold kan medføre erstatningspligt. Erstatningskravet kan rejses ved et civilt søgsmål eller ved taksationsmyndigheden.

Enhver ændring af et vandløb betragtes som en vandløbsregulering, og kræver godkendelse af kommunen. Dette gælder blandt andet vandløbets

 • forløb
 • bredde
 • bundkote
 • brinker
 • eventuel rørdimension

Lodsejere, der ønsker at foretage en vandløbsregulering, skal udarbejde en projektbeskrivelse med et begrundet forslag til partsdeling af udgifterne.

I forbindelse med denne sagsbehandling, opkræver kommunen et gebyr. Gebyret er lovgivningsmæssigt fastsat til to procent af den projekterede anlægsudgift – dog et minimum på 3.000 kroner (1983 – pris, indeksreguleres).

Hvis anlægsudgiften er mindre end 15.000 kroner, eller hvis projektet forbedrer natur- eller miljøtilstanden i vandløbet, opkræves der ikke gebyr.

Ændringer af vandløb kan påvirke afledningen af vand hos naboer, og de skal derfor have mulighed for at få indflydelse på projektet. Projektet offentliggøres i en fire ugers høringsperiode. Kommunen kan i visse tilfælde fravige bestemmelserne om offentliggørelse, hvis projektet ikke vurderes at have væsentlig betydning.

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Alle åbne naturlige vandløb skal have en to meter dyrkningsfri bræmme. Formålet med bræmmerne er at beskytte vandløbet mod fysiske påvirkninger og at reducere udvaskningen af næringsstoffer til vandløbet.

Kommunen fører tilsyn med, at bræmmebestemmelserne overholdes.

Naturlige vandløb er vandløb, der er dannet fra naturens hånd. De fleste af de åbne vandløb på Samsø betragtes som naturlige – også selvom vandløbene er blevet ændret i tidens løb.

Oversvømmelser kan være vanskelige at undgå, hvis kraftige regnskyl eller tøbrud medfører, at vandmængden overstiger vandløbets kapacitet.

Hvis oversvømmelsen skyldes mangelfuld vedligeholdelse, bør man i første omgang undersøge egne dræn og vandløb for fejl og mangler.

Mangelfuld vedligeholdelse eller andre ulovlige forhold kan medføre erstatningspligt. Erstatningskrav kan rejses ved civilt søgsmål eller ved taksationsmyndigheden.

Hvis man er sikker på, at der ikke er fejl og mangler i egne vandløb og dræn, bør man gå i dialog med naboer for at finde ud af, hvor fejlen er. Hvis det ikke fører til en løsning, kan man rejse en vandløbssag hos kommunen.

Klagen bør være skriftlig til kommunens hovedmail kommune@samsoe.dk, og indeholde følgende:

 • en beskrivelse af stedet
 • en beskrivelse af problemet
 • varigheden
 • tidligere løsningsforsøg
 • de berørte parter
 • andre oplysninger, der har betydning for klagesagen.

Kommunen orienterer sagens parter om klagen og anmoder om, at der indsendes dokumentation for vandløbets eller rørledningens tilstand på egen jord. For rørledningen kan dokumentationen udføres af autoriseret kloakmester.

Når kommunen har fået de nødvendige oplysninger, afholdes vandløbssyn, hvor de berørte parter mødes på stedet og drøfter problemerne. Der er tre mulige løsninger:

 1. Forlig:
  Hvis parterne bliver enige, kan arbejdet udføres og færdigmeldes til kommunen

 2. Udarbejdelse af projekt:
  Hvis det er nødvendigt at regulere vandløbet, skal de berørte parter udarbejde et projektforslag, der skal godkendes af kommunen. Ved vandløbsreguleringer opkræver kommunen et gebyr for sagsbehandlingen.

 3. Påbud:
  Hvis der ikke indgås aftale om udarbejdelse af et projektforslag, kan kommunen udstede et påbud til den ansvarlige bredejer om, at det ulovlige forhold bringes i orden.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til