Læs mere om Seniorrådets formål og sammensætning og find de seneste dagsordner og referater fra rådets møder

Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik. Derfor arbejder Seniorrådet for at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre borgere og sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen udbygges.

Høringsforpligtigelse

Seniorrådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål. Kommunalbestyrelsen har derfor en forpligtelse til at høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre.

For at sikre, at Seniorrådets rådgivende funktion får reel betydning, skal rådet høres i god tid, inden kommunalbestyrelsen træffer endelige beslutninger. Relevante dagsordener bør derfor tilsendes Seniorrådet.

Seniorrådet sikrer indflydelse for øens ældre

Seniorrådet skal ikke kun beskæftige sig med spørgsmål, der angår de svage ældre, men med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover. Det kan for eksempel være spørgsmål inden for emnerne trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur.

De ældre skal således have indflydelse på kommunens ældrepolitik i bred forstand og på såvel spørgsmål af overordnet karakter som på forhold, der har betydning for ældres hverdag. Seniorrådet skal for eksempel høres om de årlige budgetter, om planer for byggeri af boliger til ældre, om forslag til at iværksætte aktiviteter for ældre, kommunalbestyrelsens målsætninger og serviceinformation på ældreområdet.

Seniorrådet skal ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål.