Grønt Råd er rådgivende for Samsø Kommune i spørgsmål og emner, der knytter sig til kommunens opgaver med natur- og miljøbeskyttelse, kulturmiljøer, formidling og friluftsliv

Grønt Råd er rådgivende for Samsø Kommune i spørgsmål og emner, der knytter sig til kommunens opgaver med natur- og miljøbeskyttelse, kulturmiljøer, formidling og friluftsliv.

Grønt Råd skal være med til at sikre en bred, konstruktiv og kvalificeret dialog med organisationer, foreninger og brugere, omkring beskyttelse, benyttelse og udvikling af naturen i Samsø Kommune.

Grønt Råd medvirker således til en bæredygtig udvikling i Samsø Kommune, så visionen Samsø – Grøn Ø realiseres på en måde, der har en positiv indvirkning på kommunens natur- og miljøforhold.

Rådets formål er:

  • at give lokale foreninger og organisationer mulighed for aktiv deltagelse i det natur- og miljøbevarende arbejde i Samsø Kommune.
  • at fremsætte forslag til kommunen om natur- og miljømæssigt bæredygtige løsninger i sager vedrørende natur og miljø.
  • at rådgive og vejlede kommunen vedrørende principper inden for det naturpolitiske område, samt medvirke til at kommunen lever op til de overordnede naturpolitiske mål, herunder kunne medvirke i styregrupper for projekter indenfor dette område.

Deltagere

Formandskabet varetages af formanden for Teknisk Udvalg.

Rådets øvrige medlemmer repræsenterer foreninger, organisationer og institutioner med hjemsted i Samsø Kommune, som repræsenterer et stort bagland og den brede lokalbefolkning, og / eller som har en faglig ekspertise inden for natur- og miljøområdet.

Sekretariat: Samsø Kommune, Naturafdelingen / Teknisk Forvaltning.

Formanden kan efter aftale med rådet nedsætte arbejdsgrupper om særlige emner eventuelt med ekstern repræsentation.

Møder

Formanden leder møderne.

Forslag til dagsordenspunkter indsendes til kommunen senest 10 hverdage inden mødet. Dagsorden udsendes senest fem hverdage før møde.

Sekretærfunktionen varetages af Samsø Kommune, Naturafdelingen / Teknisk Afdeling.

Der afholdes tre-fire ordinære møder årligt, heraf bør det ene være en besigtigelsestur. Ekstraordinære møder kan afholdes, når formanden eller mindst fire medlemmer foreslår det.

Til møderne kan inviteres gæster eller observatører fra for eksempel særlige interesseorganisationer efter aftale med formanden. Medarbejdere fra forvaltningen - herunder Aarhus Kommune, Natur og Miljø - kan deltage i møderne efter behov.

Afbud til møder meddeleles til sekretariatet. Repræsentanter, der er forhindret i at deltage, sørger selv for at informere og indkalde suppleanten.

Møderne er lukkede for offentligheden.

Referat

Sekretariatet udsender referat for rådets møder senest 10 hverdage efter mødet til rådets medlemmer og til suppleanter, der har deltaget. Referater fra rådets møder forelægges til orientering for Teknisk Udvalg. Rådets referater lægges på kommunens hjemmeside og kan frit formidles.

Opløsning

Kommunalbestyrelsen kan opløse rådet eller ændre kommissoriet.