Kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune har besluttet, at vederlagsopgørelsen fremover skal være tilgængelig på hjemmesiden

I det følgende fremgår således en orientering om vederlag for de politiske niveau samt for de poster, hvor Kommunalbestyrelsen jf. deres konstituerende møder udpeger kandidater til. 

Alle tal er angivet i lønniveau for januar 2018 og oversigten bliver ikke reguleret løbende.

Fra Vederlagsbekendtgørelsen § 2: For medlemskab af kommunalbestyrelsen ydes et fast vederlag, der udgør 89.314 kr. årligt.

Borgmesteren modtager ikke dette vederlag. De øvrige 10 medlemmer af kommunalbestyrelsen modtager vederlaget, hvilket aktuelt i 2018 udgør 91.487 kr. eller 7.623 kr. om måneden pr. medlem.

Derudover gives der yderligere vederlag, når der er hjemmeboende børn under 10 år. Jf. Vederlagsbekendtgørelse § 3: Til et kommunalbestyrelsesmedlem, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et tillægsvederlag, der udgør 13.819 kr. årligt.

Vederlaget er afhængig af kommunens størrelse. For kommuner under 12.500 indbyggere udgør vederlaget i 2018 718.101 kr. årligt eller 59.842 kr. om måneden.

I Samsø Kommunes styrelsesvedtægt er det fastholdt, at kommunalbestyrelses næstformand modtager et vederlag på 10 %, hvilket i 2018 er 71.810 kr. årligt eller 5.984 kr. om måneden.

I Samsø Kommune udbetales der et udvalgsvederlag på 6.250 kr. for medlemmer i økonomiudvalg og de stående udvalg (TU, SKU og EBU). Formanden for udvalget modtager dog ikke dette vederlag. Der er ikke truffet beslutning om at yde vederlag for medlemmer af kommunalbestyrelsen, der deltager i særlige udvalg jf. § 17.4.

Samsø Kommune har i styrelsesvedtægten fastsat vederlagsstørrelse for formænd i de stående udvalg. Der er tale om en procentsats af bormestervederlaget. I tabellen nedenunder fremgår beløbene.

Formand Procentsats Årligt vederlag Månedligt vederlag
SKU 15 % 107.715 kr. 8.976 kr.
TU 10 % 71.810 kr.  5.984 kr.
EBU 10 % 71.810 kr.  5.984 kr