Indledning

Samsø naturskole tilbyder et væld af forskellige oplevelser i naturen. Med naturskolen kan I komme helt tæt på områdets dyre- og planteliv - både på land og til vands. I kan bl.a. tage på vandretur i landskabet, sejle i skolens joller, gå på svampejagt eller være med til at indsamle og undersøge nogle af de mange plante- og dyrearter, som lever lige uden for vores hoveddør.  
 
Nedenfor kan I finde praktiske informationer samt læse meget mere om naturskolens mange ture og aktiviteter.

Vadens dyreliv

Aktiviteter med udgangspunkt i fjordens dyreliv er nok de mest populære aktiviteter på naturskolen - og ikke uden grund. Bogstaveligt lige uden for døren ligger et fantastisk fjordlandskab med store lavvandede områder og er rigt dyreliv. Der er meget fine muligheder for rusefiskeri, sejlads og forskellige undervisningsforløb suppleret med fangst og indsamling. En aktivitet kan f.eks. forløbe således: 

Efter et oplæg på naturskolen undersøges vadens dyreliv. Med rejenet og ketsjere kan man fange snegle, muslinger, vandmænd, rejer, krabber og småfisk. På en god dag fanger vi ofte over 25 forskellige arter. Ofte indgår tømning af ruse. Og i rejesæsonen kan vi medbringe Trangia-set (storm-køkkener), så vi kan tilberede friskkogte fjordrejer. 

Oversigt over Lillehavets dyrearter fås på naturskolen. 

Aktiviteten i vadehavet kan suppleres med indendørs undersøgelser af fangsten med brug af stereolupper og håndbøger. 

Fangsten er det naturlige udgangspunkt for at arbejde videre med emner som dyrenes tilpasning, samspillet mellem vadens dyreliv og fuglene, fjordens økologi m.m. 

Aktiviteten varer normalt 3 timer og kan gennemføres for alle aldersgrupper. 

Bedste årstid er fra maj til september. 

Medbring gerne gummistøvler - eller sko, der må blive våde. 

Naturskolen har waders, der primært benyttes uden for højsæsonen, når vandet er koldt 

Pris: 1200 kr. 

Oplevelsesture

Oplevelsesture tager udgangspunkt i "Naturen - netop nu" og er derfor afhængige af årstiden og vejret. Oplevelsesture kan tilpasses alle alderstrin og vinkles fagligt ved at give ture et særligt tema. En oplevelsestur kan f.eks. forløbe som beskrevet herunder: 

Efter et kort oplæg på naturskolen går vi en tur igennem et spændende og varieret landskab. Med kikkerter opleves fuglene og fjorden fra bakken Grønhøj. Herefter kan turen gå til Lillehavet med vadehav og strandenge. Hvis vejret og vandtemperaturen tillader det, kan man vade over Lillehavet med bare fødder. Fjordbunden er blød, og fødderne synker ned i det fine sand. Det er en tur for sanserne - strandengene dufter stærkt af malurt, og den saftige kveller smager af salt. På strandoverdrevet vokser lyng, revling, lav og andre planter, der er tilpasset den tørre jordbund. Der er smådyr i vandhullerne, og forår og sommer synger lærkerne over hovedet på os. 

Ved kysten gør vi holdt. Her ligger en skanse fra begyndelsen af 1800-tallet, og herfra er der en fin udsigt over havet til øen Kyholm, der tidligere blev benyttet som karantænestation. Er vi heldige, ligger der en lille flok sæler og soler sig på et tørlagt rev. 


Der er gode muligheder for at supplere med små opgaver og øvelser, hvor eleverne arbejder på egen hånd. 

Sejlture i Naturskolens joller

Samsø Naturskole tilbyder aktiviteter med sejlads i op til 6 aluminiumsjoller. Jollerne benyttes normalt som robåde - ofte på meget lavt vand. 

Større grupper kan eventuelt deles, så nogle sejler, mens andre gennemfører aktiviteter på land. Halvvejs i programmet byttes, så alle når begge aktiviteter. 

Jollerne giver mulighed for at undersøge fjordens plante- og dyreliv ved hjælp af vandkikkerter og bundtrawl, og deltagerne kan benytte forskellige former for fiskeredskaber. Indsamlede planktonprøver kan efterfølgende undersøges nærmere i mikroskop på naturskolen. 

Mulighederne er mange, og deltagerne får en grundig instruktion, så aktiviteterne kan gennemføres trygt og sikkert. Jollerne er synkefri og godkendt til sejladsen, og alle deltagere har naturligvis redningsveste på fra start til slut. 

Naturskolen kræver ikke, at der er en voksen i hver jolle, når de benyttes som robåde og på meget lavt vand.

Max. 24 deltagere. 

 
Ved større grupper - eller hvis andet taler for det - kan gruppen deles, så nogle arbejder på land, mens andre sejler. 
 
Aktiviteten varer normalt 3 timer
 
Pris: 1200 kr. 

Nye retningslinjer for sikker sejlads er under udarbejdelse og forventes færdige inden 1. maj 2020. Jollerne vil ikke blive benyttet, før de nye retningslinjer er godkendt.

Kom tæt på Samsøs fugleliv

Stavns Fjord er yngle- og rasteplads for et stort antal kystfugle. Hele fjordområdet blev fredet i 1981, og senere er fjorden udpeget som "Natura2000 område” - d.v.s. et naturområde af international betydning.

Naturskolen tilbyder undervisning og ture med hovedvægt på fjordens fugle. På visse årstider er der ved lavvande gode chancer for at se sæler i farvandet nordøst for Lilleøre.

På naturskolen fortælles om de enkelte fuglearter, om fredningen og om færdselsreglerne i fjorden. 

Herefter går turen ud i terrænet. Forår og sommer er der for det meste nok at se på. Edderfugle-hunner med deres ællinger - måger og terner, der søger føde på lavt vand, i Lillehavet kan man se strandskader, rødben, og stor præstekrave, og længere ude på lidt dybere vand er fiskehejren på jagt efter småfisk.

Små iagttagelsesøvelser, opgaver og brug af håndbøger kan indgå i turen.

På ture forår og forsommer kan områdets småfugle og fuglesangen inddrages - landsvalerne yngler i fårestalden, gulspurv og gærdesanger synger i buskene på Grønhøj, på strandoverdrevet høres lærker og engpiberne laver karakteristisk "helikopter-flugt”.

I eftersommeren er der færre fuglearter i området. På denne årstid kan aktiviteterne koncentreres om fjordens måger, gæs, svaner, fiskehejrer m.fl. 

Skoleklasser kan evt. gennemføre fugleiagttagelserne i mindre grupper under ledelse af lærere eller naturvejleder. 

Naturskolen har 10 kraftige teleskop-kikkerter og klassesæt af almindelige hånd-kikkerter.

Man kan aldrig være sikker - men fra det tidlige forår og nogle måneder frem, kan man næsten hver dag se en flok sæler, der ved lavvande hviler på et par stenrev nær kysten på Lilleøre. Sælerne kan ses fra stranden - bedst naturligvis med en god kikkert. Der ligger normalt mellem 10 og 30 sæler. Men husk - det er kun ved lavvande. 

Fugleture kan gennemføres året rundt for alle fra ca. 10 år og opefter. Bedste årstid for turene er dog fra april til juli. 

Turene varer normalt 3 timer. 
 
Pris: 1200 kr. 
 
Husk varmt tøj så man kan sidde stille uden at fryse.  

Hvor land og hav mødes

Danmark har en samlet kystlinje på over 7000 km, og kysterne rummer måske den mest "ægte” natur, vi har. På strandene forekommer oversvømmelser, sandstorme og bagende sol. Det stiller helt særlige krav til de planter og dyr, der lever her.

Aktiviteterne på stranden indbyder til arbejde i mindre grupper. Efter et fælles oplæg kan grupperne f.eks. indsamle opskyl, arbejde med strandens sten og fange fisk og andre smådyr. Grupperne kan herefter arrangere små udstillinger. Der kan suppleres med målinger af temperaturen i luften, sandet og vandet, måling af vindhastighed m.m. 

Stranden er også stedet, hvor man kan lave et solur, slå smut, lave tangtrolde og andre skulpturer, soppe eller bade, tegne, gå på opdagelse og meget mere...

Naturskolen har udarbejdet opgaveark, der kan benyttes undervejs. Programmet kan afsluttes inde på naturskolen, med brug af bl.a. stereolupper og håndbøger. 

Aktiviteten varer normalt 3 timer og kan gennemføres for alle alderstrin og hele året, når aktiviteterne tilpasses årstiden. 
 
Husk varm påklædning. 
 
Pris: 1200 kr. 

Sten og geologi

På naturskolen eller på en stenstrand introduceres sten-arter som f.eks. granit, gnejs, porfyr, sandsten, kalksten og flint. Stenenes særlige kendetegn fremhæves, og emner som landskabsdannelse, geologisk kredsløb, og forsteninger af forhistoriske dyr trænger sig på. 

Ved det praktiske arbejde i stenværkstedet benyttes stensave og slibe– og polermaskiner. Stenene planslibes manuelt på glasplader. 

Inden aktiviteter i stenværkstedet bør deltagerne have besøgt en god stenstrand på Samsø og selv medbringe de sten, der skal arbejdes med. Naturskolen henviser gerne til egnede lokaliteter.

Naturskolen har opbygget en lille udendørs stenudstilling og har forskellige håndbøger, der kan anvendes i forbindelse med aktiviteten. 

Stenværkstedet varer normalt ca. 3 timer og er for elever over 4. klassetrin. 
 
Aktiviteten foregår indendørs med højst 20 deltagere og gennemføres fortrinsvis i vinterhalvåret. 
 
Pris: 1200 kr.

Kystens vilde planter

Denne aktivitet kan bruges som en introduktion til planternes forunderlige verden, og programmet kunne f.eks. se således ud:
 
Efter et kort oplæg på naturskolen ser vi nærmere på strandengen, strandoverdrevet, heden eller sandstranden. Hver naturtype har sine helt specielle planter. Undervejs findes eksempler på både spiselige og giftige planter, lægeplanter og planter, der har været brugt til forskellige andre formål. Indsamlede planter kan bagefter studeres i naturskolens stereolupper.
 
Efter turen kan der arbejdes videre med: 
 
hvordan man bestemmer en plante ved hjælp af en bestemmelsesnøgle 
 
planternes opbygning og tilpasning til voksestedet 
 
beskyttelse af planter ved fredning og naturpleje 
 
spiselige vilde planter - evt. tilberedt på bål eller "storm-køkken” 
presning eller tegning af planter 
 
Deltagerne kan i mindre grupper arbejde med små botaniske undersøgelser, prøve at artsbestemme planter ved hjælp af håndbøger, tegne eller skrive med hjemmelavede blæk-penne af strå.
Turene varer normalt 3 timer og kan gennemføres for alle aldersgrupper fra maj til oktober. 
 
Pris: 1200 kr. 

Svampeture

Svampenes højsæson er sensommer og efterår. Svampe er underlige, sjove, ulækre, spændende, velsmagende - men de kan også være dødeligt giftige. Svampe er dog først og fremmest helt uundværlige i naturen. Uden svampe ville nogle planter ikke kunne spire, uden svampe ville mange træer ikke kunne vokse, uden svampe ville døde planter og dyr ikke rådne, og laget af visne blade i skoven ville vokse år for år. Og vi ville til sidst ”drukne” i visne blade … 

Et undervisningsforløb kan indeholde korte teoretiske oplæg, svampetur til skov eller overdrev. Efter svampeturen kan svampe studeres nærmere med naturskolens stereolupper og mikroskop, der kan laves flotte sporetryk og svampene kan tørres i tørreapparat og gemmes. 

Bemærk: al skov på Samsø er privat ejet. Man må derfor kun færdes på skovvejene, med mindre man har indgået en særlig aftale med skovens ejer. 

Svampeture varer normalt 2-4 timer.

Kan målrettes alle klassetrin 
 
Gennemføres bedst i august - november.

Undervisning for de ældste klassetrin og gymnasier 

Oplæg, feltundersøgelser og laboratoriearbejde supplerer den faglige undervisning. 

Naturskolen tilbyder undervisning og feltbiologiske undersøgelser målrettet ældste klasser og de gymnasiale uddannelser.
 
Biotop-undersøgelser og emner inden for naturforvaltning, naturpleje m.m. kan indgå i undervisningen. 

Kontakt naturskolen og lad os høre om jeres særlige ønsker.

Blå-Flag

Samsø Kommunes Blå-Flag Center "Landkrabben" på Ballen Havn tilbyder aktiviteter med særlig vægt på havets planter og dyr. 

Der kan arrangeres besøg året rundt. I sommerferien afholdes et stort antal offentlige arrangementer. 

Kontakt Naturafdelingen for yderligere oplysninger på tlf. 86 59 64 54

For lejrskoler og skoler tilbydes nedenstående aktiviteter. De varer fra 2 - 4 timer og koster 400 kr. pr. time.

 

Turen foregår syd for Ballen Havn og indeholder: 

- en introduktion til Samsøs landskab, tangplanternes barske livsbetingelser og betydning for kyst og havmiljø. Som afslutning en snak om menneskers forvaltning af havets ressourcer som fiskeri, råstofudvinding og forurening. 

Introduktion til det geologiske kredsløb, Samsøs landskaber og stentyper. 

Hvad er ledeblokke? Hvor kommer de fra, og hvordan er de kommet hertil? 

Tur på stranden på jagt efter sten og fossiler. 

Se på sortsand i stereolupper og se "Landkrabbens" lille fossil-udstilling. 

Bemærk: Aktiviteten er for elever fra 5.klassetrin og opefter. Max. 15 elever pr. hold. 

Introduktion til fisk og fiskemetoder med fiskestang. Øve i kast, binde fiskeknude, sætte madding eller blink på. 

Rensning af fisk. 

Der fiskes primært efter fladfisk og havørreder. 

For deltagere over 18 år kræves fisketegn.