Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Samsø Kommune

I § 3, stk. 2 i retssikkerhedsloven er det fastlagt at kommunerne skal

  1. Behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt
  2. Fastsætte en generel frist for, hvornår der skal være truffet en afgørelse.
  3. Give borgeren besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes.
  4. Fristerne skal være offentligt tilgængelige.

 

Det skal bemærkes, at retssikkerhedslovens § 3 handler om, hvornår en afgørelse senest skal være taget, men ikke om at ydelsen skal være tilgængelig fra samme tidspunkt.

Endvidere er fristerne gældende fra det tidspunkt, hvor alle relevante oplysninger ift. sagsbehandlingen er til stede.

I enkelte tilfælde vil sagsbehandlingstiden være længere. Dette kan eksempelvis skyldes spidsbelastninger, at en sag er kompliceret, ventetider hos eksterne samarbejdspartnere eller at tager usædvanligt lang tid at indhente de nødvendige oplysninger til brug for sagsbehandlingen. I alle tilfælde kan man som borger forvente inden for 14 dage at få, om ikke en afgørelse, så et svar f.eks. med information om sagens videre forløb.

Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2018

Arbejdsmarkedsområdet

Sagsområde

Lovgivning

Sagsbehandlingsfrist

Hjælp til personer med kortvarige ophold i udlandet

Lov om aktiv socialpolitik § 5

4 uger

Kontanthjælp

 

Lov om aktiv socialpolitik § 11

4 uger

Engangshjælp

 

Lov om aktiv socialpolitik § 25 a

4 uger

Særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde

Lov om aktiv socialpolitik § 34

4 uger

Revalidering og forrevalidering

 

Lov om aktiv socialpolitik § 46

12 uger

Forlængelse af revalideringsperioden

 

Lov om aktiv socialpolitik § 56

4 uger

Særlig støtte under revalidering

 

Lov om aktiv socialpolitik § 63 ff.

4 uger

Tilskud til revalidender til etablering af selvstændig virksomhed

Lov om aktiv socialpolitik § 65

4 uger

Ordinære uddannelsesforløb

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 1

12 uger

Ledighedsydelse

 

Lov om aktiv socialpolitik § 74

4 uger

Enkeltudgifter

 

Lov om aktiv socialpolitik § 81

4 uger

Sygebehandling, medicin m.v.

 

Lov om aktiv socialpolitik § 82

4 uger

Særlig hjælp til samvær med egne børn

Lov om aktiv socialpolitik § 83

4 uger

Hjælp til forsørgelse af forældreløse børn

Lov om aktiv socialpolitik § 84

4 uger

Hjælp til flytning

 

Lov om aktiv socialpolitik § 85

4 uger

Tilbagebetaling

 

Lov om aktiv socialpolitik § 91-94

4 uger

Fleksjob

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 70

12 uger

Arbejdsredskaber og arbejdsplads- indretning for borgere i fleksjob

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 74

4 uger

Tilskud til selvstændig erhvervsvirk- somhed for borgere med varige be-

grænsninger i arbejdsevnen

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75

12 uger

Tilbud til selvforsørgende ledige

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 a

4 uger

Godtgørelse og tillægsydelser til sær-

ligt udsatte unge

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §

75 c

4 uger

Støtte til mentorfunktion

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 31b

4 uger

 

 

 

 

 

 

Befordringsgodtgørelse

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 82

4 uger

Undervisningsmateriale, arbejdsred-

skaber og arbejdspladsindretninger

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

§§ 76 og 77

4 uger

Tilskud til virksomheder ved partner- skabsaftaler

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 81 a

4 uger

Jobrotation

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §

97

4 uger

Jobrotationsydelse

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

§§ 98 a og b

4 uger

Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

§§ 98 c-g

4 uger

Opkvalificering ved ansættelse

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 99

4 uger

Tilskud til hjælpemidler i form af ar- bejdsredskaber og mindre arbejds- pladsindretninger med henblik på

fastholdelse i job m.v.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 100

4 uger

Opkvalificering ved afskedigelse

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 102

4 uger

Støtte til jobfremmende aktiviteter

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 7

4 uger

Flyttehjælp i forbindelse med overta- gelse af arbejde

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 8

4 uger

Studie- og erhvervskompetencegi- vende uddannelser

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 37

4 uger

Ansættelse med løntilskud

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51

4 uger

Sygedagpenge

 

Sygedagpengeloven § 6

4 uger

Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom

Sygedagpengeloven §§ 56 og 58A

8 uger

Personlig assistance til handicappe- de i erhverv

Lov om kompensation til handicap- pede i erhverv m.v. § 4

12 uger

Personlig assistance til handicappe- de under efter- og videreuddannelse

Lov om kompensation til handicap- pede i erhverv m.v. § 14

12 uger

Førtidspension

 

Pensionsloven §§ 16-21

12 uger

Forhøjelse af pension

Lov om højeste, mellemste, forhøjet

almindelig og almindelig førtidspen- sion m.v. § 14

12 uger

Særlige tillæg

Lov om højeste, mellemste, forhøjet

almindelig og almindelig førtidspen- sion m.v. § 16

12 uger

 

 

 

 

Borgerservice

 

Sagsområde

Lovgivning

Sagsbehandlingsfrist

 

Personligt tillæg og helbredstillæg

Pensionsloven §§ 14-14 c

4 uger

 

Personligt tillæg til pensionister

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspen- sion m.v. § 17, stk. 2

4 uger

 

Helbredstillæg

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspen-

sion m.v. § 18

4 uger

 

Beboerindskudslån

 

Boligstøtteloven §§ 54 og 55

4 uger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrationsområdet

 

Anvisning af bolig til flygtninge

 

Integrationsloven § 12

4 uger

Integrationskontrakt

 

Integrationsloven § 19

4 uger

Danskuddannelse, kursus i samfundsforhold og dansk kultur og historie.

Integrationsloven § 21

Henvisning indenfor 4 uger – Skal påbegyndes senest efter 16 uger.

Enkeltudgifter

 

Integrationsloven § 35

4 uger

Sygebehandling

 

Integrationsloven § 36

4 uger

Særlig hjælp til udlændinge vedr. børn

 

Integrationsloven § 37 og 38

4 uger

Hjælp til flytning til udlændinge

 

Integrationsloven § 39

4 uger

Hjælp til udlændinge til repatriering

 

Repatrieringsloven § 7 ff.

4 uger

       

 

 

Børn og Unge

Familieområdet

 

Sagsområde

Lovgivning

Sagsbehandlingsfrist

Optagelse i dagtilbud

 

Dagtilbudsloven § 23

12 uger

Søskendetilskud og fripladstilskud af økonomiske, behandlingsmæssige el- ler socialpædagogiske grunde

Dagtilbudsloven § 43 ff.

12 uger

Tilskud til privat pasning

 

Dagtilbudsloven § 80

4 uger

Personlig hjælpeordning for børn og unge

Serviceloven § 44

12 uger

Ledsagelse til børn og unge

 

Serviceloven § 45

12 uger

Godkendelse af privat døgnpleje

 

Serviceloven § 78

12 uger

Godkendelse af netværksplejefamilier

 

Serviceloven § 66a, stk. 2

12 uger

Konkret godkendelse af plejefamilie til et bestemt barn

Serviceloven § 66a, stk. 1, nr. 2

12 uger

Familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien

Serviceloven § 11, stk. 2

4 uger

Forebyggende indsats til barnet efter

henvisning

Serviceloven § 11, stk. 3

4 uger

Økonomisk støtte i forbindelse med ydelser efter § 11, stk. 3

Serviceloven § 11, stk. 4

4 uger

Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig

støtte

Serviceloven § 11, stk. 6

4 uger

Rådgivning, undersøgelse og behand- ling af børn og unge med adfærdsvan- skeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres fa-

milier

Serviceloven § 11, stk. 7

8 uger

Familievejledning til familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions-

evne

Serviceloven § 11, stk. 8

12 uger

Særlige dagtilbud og klubtilbud

 

Serviceloven § 32, stk. 1

12 uger

Hjemmetræning

 

Serviceloven § 32, stk. 1

12 uger

Merudgifter

 

Serviceloven § 41

12 uger

Tabt arbejdsfortjeneste

 

Serviceloven § 42

12 uger

Særlig supplerende ydelse i forbindel- se med hjælp efter serviceloven § 42

Serviceloven § 43

12 uger

 

 

 

Social og Sundhed

Sagsområde

Lovgivning

Sagsbehandlingsfrist

Personlig hjælp og pleje

 

Serviceloven § 83

4 uger

Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fy-

sisk eller psykisk funktionsevne.

Serviceloven § 84

4 uger

Hjælp, omsorg eller støtte samt op- træning og hjælp til udvikling af fær- digheder

Serviceloven § 85

4 uger

Genoptræning, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, samt vedligeholdelse af fysiske eller

psykiske færdigheder

Serviceloven § 86

4 uger

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Serviceloven § 96

12 uger

Ledsagelse og kontaktperson

 

Serviceloven §§ 97-99

4 uger

Nødvendige merudgifter

 

Serviceloven § 100

12 uger

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Serviceloven § 118

2 uger

Pasning af døende i eget hjem

 

Serviceloven § 119

2 uger

Hjælp til sygeplejeartikler og lign.

 

Serviceloven § 122

4 uger

Indstilling om støtte til anskaffelse af bil

Serviceloven § 114

24 uger

Større boligindretninger og ændringer m.v.

Serviceloven § 116

24 uger

Visitation til beskyttet beskæftigelse

 

Serviceloven § 103

12 uger

Visitation til aktivitets- og samværstil- bud

Serviceloven § 104

12 uger

Midlertidige botilbud

 

Serviceloven § 107

12 uger

Afgørelsen træffes inden for de 12 uger, men der kan være ventetid på botilbuddet..

Varige botilbud

 

Serviceloven § 108

12 uger.

Afgørelsen træffes inden for de uger, men der kan være ventetid på botilbuddet..

Socialpædagogisk bistand som del af et botilbud i en almen ældre- og han-

dicapbolig

Serviceloven § 85

12 uger

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Serviceloven §§ 112 og 113

4 uger, hvis sagen ved modtagelsen af ansøgnin- gen er tilstrækkelig oplyst.

 

Hvis der er behov for at indhente yderligere oplys- ninger eller foretage af- prøvninger, er sagsbe- handlingsfristen 12 uger.