FORMÅL:
At gøre det muligt for borgere som modtager hjælp fra kommunen indenfor træning, sygepleje og hjemmehjælp at se relevante personlige data i det kommunale elektroniske journalsystem samt at muliggøre elektroniske udveksling af beskeder mellem borgere og kommunens ansatte indenfor de førnævnte områder

PROJEKTPERIODE:
December 2018 - Januar 2019

SAMARBEJDSPARTER:
Social og Beskæftigelsesforvaltningen Samsø Kommune
Systemleverandør KMD Nexus

HENVISNINGER:
http://www.kmd.dk/social-og-sundhed

STATUS:
Afsluttet

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
Sundhedsinformatiker og Systemadministrator
Social og Beskæftigelsesforvaltningen
Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
Mail: kommune@samsoe.dk
Tlf. 87 92 22 00

FORMÅL:
Gennem praksisnær læring uddannes i alt 30 nøglepersoner fordelt på Plejecenter Kildemosen, udekørende hjemmepleje, Bofællesskabet, Akuthuset og Sundhedsafdelingen.

Nøglepersonerne opnår kompetencer til at yde pleje til borgere med demens baseret på aktuel bedste viden. Demensnøglepersonerne får endvidere kompetencer til at indgå i sparring med deres kolleger, hvormed den samlede indsats for borgere med demenslidelse kvalificeres.

PROJEKTPERIODE:
Medio august – medio december 2018
 

SAMARBEJDSPARTER:
Sundhedsstyrelsen og Demenscoach Ulla Rieber Mortensen

HENVISNINGER:
https://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2015/demensrejsehold
  

STATUS:
 Afsluttet
 

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
Demenskoordinator 

FORMÅL:
At få etableret en hygiejne organisation i Samsø Kommune, hvor en systematisk infektionshygiejnisk indsats skal bidrage til færre indlæggelser og genindlæggelser, færre infektioner hos borgerne og reduceret sygefravær på baggrund af infektioner hos personalet

PROJEKTPERIODE:
November 2018 - December 2018

SAMARBEJDSPARTER:
Samsø Kommune
MRSA enheden Region Midtjylland

HENVISNINGER:
MRSAenheden

STATUS:
Afsluttet

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
Sundhedsinformatiker og Systemadministrator
Social og Beskæftigelsesforvaltningen
Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
Mail: kommune@samsoe.dk
Tlf. 87 92 22 00

FORMÅL:
Formålet med at indføre kørelister på plejecenteret Kildemosen er at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering. Kørelisterne på Plejecenteret Kildemosen skal synliggøre hvilke indsatser, den enkelte beboer er visiteteret til i forhold til pleje og behandling  leveret af både sygeplejersker og hjemmehjælpere. Kørelisterne skal vise hvornår disse indsatser skal leveres og bruges til dokumentation af, at de er blevet leveret

PROJEKTPERIODE:
Oktober 2017 - September 2018

SAMARBEJDSPARTER:
Afdelingen for Sundhed, Støtte og Omsorg Samsø Kommune
Kommunernes Landsforening (KL)
Systemleverandør KMD Nexus

HENVISNINGER:
www.fs3.nu

STATUS:
Afsluttet

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
Visitation og Hjælpemidler
Søtofte 10
8305 Samsø
Mail kommune@samsoe.dk
Tlf: 87 92 22 00

FORMÅL:
Region Midtjylland og kommunerne i regionen har indgået en aftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation og ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling. Aftalen er et bilag til sundhedsaftalerne for perioden 2015- 2018.

Aftalen skal sikre, at borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer får den nødvendige personlige hjælp, hjælp til kommunikation og ledsagelse i forbindelse med behandling på hospitalet.

Samarbejdsaftalen omfatter alle borgere uanset alder, kommunen er i kontakt med, og hvor det ikke har været muligt at få pårørende til at følge borgeren på hospitalet. Børn bør altid følges ved indlæggelse eller ambulant besøg på hospitalet - normalt af forældre eller andre voksne, der drager omsorg for barnet.

Kommunen er ansvarlig for at afklare, om der er pårørende, der kan ledsage borgeren på hospitalet.

Samarbejdsaftalen beskriver regionens/hospitalernes og kommunernes ansvar for ovennævnte målgruppe både i forbindelse med akutte og planlagte behandlingsforløb på hospitalet.

Samarbejdsaftalen omhandler både det somatiske og det psykiatriske område.

PROJEKTPERIODE:
2015-2016

SAMARBEJDSPARTER:
Afdelingen Sundhed, Støtte og Omsorg Samsø Kommune
Region Midtjylland

HENVISNINGER:
Region Midtjylland: http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/forside/sundhedsaftale_tryk.pdf  
Den gode indlæggelse: http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-indlaggelse/
Den gode udskrivelse: http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-udskrivelse/
Åben indlæggelse: http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/aben-indlaggelse/

STATUS:
I drift

KONTAKTPERSONER SAMSØ KOMMUNE:
Teamledere
Afdelingen for Sundhed, Støtte og Omsorg
Søtofte 10
8305 Samsø

FORMÅL:
At have opdaterede oplysninger om plejehjem og plejecentre i Danmark

PROJEKTPERIODE:
August 2018- November 2018

SAMARBEJDSPARTER:
Sundhedsstyrelsen

HENVISNINGER:
www.plejehjemsoversigten.dk

STATUS:
I drift

Løbende opdateringer vil blive foretaget hvert halve år

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
Sundhedsinformatiker og Risiko Manager
Social og Beskæftigelsesforvaltninge
Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
Mail kommune@samsoe.dk
Telefon: 87 92 22 00

FORMÅL:
At have opdaterede oplysninger om kommunale sundhedstilbud via internetportalen Sundhed.dk til brug for eksterne samarbejdsparter

PROJEKTPERIODE:
Marts 2017 - ultimo april 2017

SAMARBEJDSPARTER:
Sundhed.dk

HENVISNINGER:
www.sundhed.dk

STATUS:
April 2017: I drift

Løbende opdateringer vil blive foretaget hvert halve år

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
Kvalitets og udviklingskoordinator
Lise Beyer Gommesen
Søtofte 10
8305 Samsø
Mail aulg@samsoe.dk
Tlf
. 87 92 24 22