Kommunalbestyrelsen på Samsø har godkendt lokalplan nr. 83 til offentlig høring.

Formålet med planen er, at muliggøre udvidelsen af de eksisterende sommerhusområder ved Sælvig Huse, Vesterløkken, Langemark (Egernvej) og Maarup Østerstrand, samt at harmonisere de bebyggelsesregulerende bestemmelser ved nybyggeri og om- og tilbygninger i sommerhusområderne, men under hensyntagen til karakteristika og variationer i den eksisterende bebyggelse.

En lokalplan for sommerhusområderne på Samsø har været forsøgt godkendt ved to tidligere lejligheder. I det ene tilfælde faldt planen som følge af en klage til Natur- og Miljøklagenævnet over en procedurefejl. I det andet tilfælde gjorde Naturstyrelsen indsigelse over fejl i plangrundlaget. Indsigelsesgrundlaget har dog efterfølgende vist sig delvist at være fejlbehæftet.

Indholdet af planen er derfor kendt i forvejen, men i forbindelse med behandlingen af planen har teknisk afdeling opdateret planen med fornyede kortbilag, en opdateret liste over servitutter og derudover konkrete udstykningsplaner for de nye sommerhusområder.

I forbindelse med den politiske godkendelse af forslaget blev det også besluttet, at der til det nye sommerhusområde ved Maarup Østerstrand skal være vejadgang fra Landevejen, hvilket er blevet tilføjet i bestemmelserne.

Høringen varer fra den 25. juni til og med den 20. august 2018.

Referatet fra kommunalbestyrelsesmødet kan ses her.

Forslag til lokalplan nr. 83 kan ses her.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med godkendelsen af planforslaget også truffet afgørelse om, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Eventuel klage skal indgives ved brug af Klageportalen via borger.dk eller virk.dk.

Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen.

Vejledning til Klageportal og gebyrordning findes på nedenstående hjemmeside.

www.nævneneshus.dk 

Gebyret er p.t. 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Gebyret tilbagebetales hvis klagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.