Opdatering torsdag den 19. april 2018:

Forligsmanden har pr. 17. april 2018 valgt at udsætte arbejdsstandsningerne i 14 dage.

Det vil sige, at strejke kan iværksættes søndag den 6. maj 2018 og lockout kan iværksættes lørdag den 12. maj 2018, medmindre forligsmanden inden da beslutter at stoppe forhandlingerne. I det tilfælde kan konflikten iværksættes fem dage efter denne beslutning.

Læs pressemeddelelsen fra Forligsinstitutionen her

 

Opdatering tirsdag den 3. april 2018:

Forligsmanden har pr. 28. marts 2018 besluttet at udsætte konflikten i 14 dage.

En eventuel arbejdsstandsning vil tidligst kunne iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, medmindre at forligsmanden vælger at opgive forhandlingsvejen i løbet af de 14 dage. I så fald vil konflikten træde i kraft fem dage herefter.

Det vil altså sige, at en eventuel strejke i Samsø Kommune vil kunne træde i kraft fra den 22. april 2018 og en eventuel lockout i Samsø Kommune vil kunne træde i kraft fra den 28. april 2018. Dette dog forudsat, at forligsmanden ikke opgiver forhandlingsvejen i løbet af de 14 dage.

 

Der er varslet konflikt for de offentlige arbejdspladser. På denne side kan du følge med i, hvad det kan betyde for Samsø Kommune

Der er varslet konflikt for en række faggrupper på det offentlige arbejdsmarked. En mulig konflikt kan træde i kraft fra den 4. april 2018.

Vi vil løbende opdatere indholdet af denne side, så du kan følge med i, hvordan konflikten kan have betydning for borgere i Samsø Kommune.

Strejkevarsel

De faglige organisationer har varslet strejke fra den 4. april.
For Samsø Kommune vil en eventuel strejke ikke have omfattende betydning.

Lockoutvarsel


Kommunernes Landsforening har varslet lockout fra den 10. april 2018 for en stor del af de kommunale medarbejdere.
Her kan du se et kort overblik over de lockoutvarsler, KL har sendt ud.

De største grupper, der rammes under en lockout vil være Dagtilbud, Undervisningsområdet og Administration.

Undtaget fra lockout:

Dagtilbud:

 • Pædagogisk personale ved specialinstitutioner og specialskoler samt støttepædagoger undtages fra lockoutvarsel.

Undervisningsområdet:

 • På undervisningsområdet er en række institutioner og områder undtaget, da der her er sårbare børn, unge og voksne. Eksempler herpå er ansatte ved selvstændige folkeskoler for specialundervisning for børn, selvstændige observations- og heldagsskoler, døgninstitutioner med intern skole, ansatte ved kommunikationscentre og hjerneskadecentre, der varetager undervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne og ansatte ved PPR.

Administration:

 • På det administrative område er ansatte beskæftiget med løn-, personaleadministrative eller personalejuridiske opgaver undtaget fra konflikten.
 • Medarbejdere ansat på institutioner med sårbare grupper, og medarbejdere ansat på særlige tekniske områder er også undtaget fra konflikten.

Der er ikke varslet lockout i forhold til serviceaftalevirksomheder.

Teknik og Service:

 • Ansatte ved kommunens forsyningsaktiviteter på det tekniske område for affald, varme, el, vand, naturgas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber undtages fra lockoutvarsler.

Derudover er undtaget:

 • Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald, varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
 • Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.

Ældre, sundhed, social og handicap:

 • De fleste medarbejdere på ældre-, sundheds-, social- og handicapområdet er undtaget fra en eventuel lockout. Det gælder alle medarbejdere omfattet af følgende overenskomster:
   
 • Social- og sundhedspersonale
 • Tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem
 • Husassistenter
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Socialpædagoger
 • Omsorgs- og pædagogmedhjælpere
 • Pædagogisk personale på det forebyggende dagbehandlende område
 • Værkstedspersonale (beskyttede værksteder)
 • Handicapledsagere
   
 • Sygeplejersker, bortset fra sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker, er også undtaget fra lockoutvarslerne. Alle sygeplejersker i hjemmesygeplejen er således undtaget fra lockoutvarslerne.


På tværs af sektorområder er følgende grupper generelt undtaget:

 • Chefer/ledere
 • Elever/praktikanter


Nødberedskab
I tilfælde af konflikt, vil der på nødvendige områder etableres et nødberedskab. Det er endnu ikke afklaret, hvor der skal etableres nødberedskaber i kommunerne. Så snart vi får endelig besked om nødberedskabet i Samsø Kommune, vil du kunne finde en oversigt på denne side.   

 

Hvilken betydning har det for dig lige nu?


Borgerservice

Samsø Kommunes Borgerservice vil være omfattet af en eventuel storkonflikt. Det betyder også, at det under en konflikt ikke vil være muligt at få fornyet pas, kørekort eller ø-kort.

Står man for at skulle have fornyet sit pas, kørekort eller ø-kort inden sommerferien, kan det altså være en god ide at få det sat i gang hurtigst muligt.

Læs mere om bestilling af pas, kørekort og ø-kort her


Du kan læse mere om konflikten på KL’s hjemmeside her


Vi vil løbende opdatere indholdet af denne side.