Alle har som udgangspunkt ret til at se dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Retten til aktindsigt gælder for hele den offentlige forvaltning. Læs mere om mulighed og begrænsninger her

Efter offentlighedsloven har alle som udgangspunkt ret til at se dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Retten til aktindsigt gælder for hele den offentlige forvaltning, og dækker også over eksempelvis kort, film eller tegninger. 

Alle har ret til at søge om aktindsigt efter offentlighedsloven. Der er hverken krav om alder, statsborgerskab eller lignende. Der er heller ingen krav om begrundelse for ønsket om aktindsigt, ligesom du ikke selv behøver at være involveret i sagen.  
 
Få at få aktindsigt, skal du blot henvende dig til den myndighed, du ønsker aktindsigt hos og angive, hvad du ønsker aktindsigt i.

Er din anmodning om aktindsigt så omfattende, at det vil indebære et uforholdsmæssigt ressourceforbrug at efterkomme den, vil du blive kontaktet med henblik på at identificere din anmodning mere præcist. Er det ikke muligt, kan anmodningen eventuelt afslås.

Samsø Kommune afgør så hurtigt som muligt, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes.
 
Din anmodning om aktindsigt skal som udgangspunkt færdigbehandles inden syv arbejdsdage efter modtagelsen, men hvis dette på grund af eksempelvis sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt, vil du inden de syv arbejdsdage blive underrettet herom, og du vil få oplyst, hvornår du kan forvente svar på din aktindsigtsanmodning.

Udover den almindelige aktindsigt efter offentlighedsloven har du som part i en sag særlige rettigheder.

Partsaktindsigten er mere omfattende end den almindelige aktindsigt, da der er oplysninger om én selv, du gerne må blive bekendt med, men som andre ikke ville få adgang til.

Som part kan du dog godt bemyndige en anden til at søge indsigt på dine vegne.

Aktindsigten er begrænset af det offentliges tavshedspligt vedrørende personlige oplysninger.

Desuden kan aktindsigten i visse tilfælde begrænses, hvis det vurderes, at der er væsentlige forhold at tage hensyn til. Herunder:

 • Oplysninger om private forhold
 • Oplysninger om drifts- eller forretningsforhold
 • Myndighedens brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres
 • Det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed
 • Statens sikkerhed og forsvar
 • Statens politiske og økonomiske interesser
 • Opklaring af lovovertrædelser
 • Udførelsen af kontrolopgaver.

Der er visse typer af dokumenter, som ikke er dækket af retten til aktindsigt. Der gives således ikke, som udgangspunkt, aktindsigt i:

 • Straffesager
 • Sager om ansættelse og forfremmelse
 • Personalesager
 • Interne arbejdsdokumenter, som interne breve.

Desuden er aktindsigten begrænset af det offentliges tavshedspligt vedrørende personlige oplysninger.

Får du afslag på aktindsigt, har du krav på at få en begrundelse fra den myndighed, der har afslået samt en klagevejledning.