Læs seneste nyt om projektet med at opstille solceller syd for Bisgård.

Billede

Samsø Kommune modtog i januar 2019 en ansøgning vedrørende mulighed for etablering af et større solcelleanlæg mellem Vadstrup og Bisgård. Teknik- og Miljøudvalget traf herpå en beslutning om at igangsætte en planproces for et anlæg syd for Bisgård mellem Østerby og Onsbjerg med tilslutning ved Vadstrup. Det angives i ansøgningen, at anlægget vil have en samlet effekt på op til 80 MW svarende til omtrent 15.000 husstandes årlige elforbrug.

Samsø Kommune og Aarhus Kommune har myndighedskompetencen på området og indledte derfor myndighedsbehandlingen med en såkaldt for-offentlighedshøring i perioden 21. januar – 11. februar 2019. I den forbindelse blev der afholdt et borgermøde den 28. februar 2019 med orientering om projektet og planprocessen.  

 • Kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune besluttede at fortsætte arbejdet med planlægningen af en solcellepark. 
 • Aarhus Miljøcenter har behandlet de indkomne høringsbidrag. Formålet var at afgrænse temaer i den miljøkonsekvensredegørelse, som efter afgørelse i Kommunalbestyrelsen, blev bestilt hos ansøgeren af projektet.
 • Miljøkonsekvensredegørelsen skal belyse alle væsentlige miljøkonsekvenser. Hermed bliver det muligt at stille vilkår til projektets udformning, og dermed minimere negative miljøkonsekvenser.
 • Teknisk Forvaltning gik sammen med ansøgeren, i gang med at udarbejde forslag til tillæg til kommuneplanen og lokalplanen.
 • Kommunalbestyrelsen stillede i forbindelse med beslutningen om at forsætte arbejdet med planlægningen af en solcellepark følgende vilkår:
  • Afstand til boliger skal være minimum 200 meter.
  • Der skal være skærmende beplantning omkring hele anlægget.
  • Afstand til fortidsminder skal være minimum 100 meter.
  • Kommunalbestyrelsen har desuden besluttet, at der ikke bliver udlagt kommuneplanrammer til store solcelleanlæg, før der kan fremstilles en samlet plan, hvor ovenstående vilkår og anbefalinger er indeholdt, eksempelvis i kommuneplanen.
 • Herudover anbefalede Kommunalbestyrelsen lokalt ejerskab samt en fond med andel af overskud til gavn for Samsø.
 • Med Kommunalbestyrelsens vilkår blev det oprindelige areal begrænset fra 87 hektar til cirka 65-70 hektar. Arealets endelige størrelse kan dog variere, da det afhænger af det endelige anlægsdesign, som ansøgeren skal udarbejde. 
 • Projektet med at opstille solceller syd for Bisgård har været i en for-offentlighedshøring. Samsø Kommune modtog 49 høringsbidrag, som blev forelagt Kommunalbestyrelsen. Formålet med høringsperioden var at give myndighederne i Samsø og Aarhus kommuner input til, hvilke miljøundersøgelser ansøgeren af solcelleprojektet skal lave, inden projektet miljøvurderes.
 • Kommunalbestyrelsen skal den 30. april drøfte, hvorvidt ansøgeren skal gå videre med de fornødne miljøundersøgelser, om, og i så fald hvordan, miljøundersøgelserne skal afgrænses samt om der er emner, der kræver et særligt fokus.
 • Miljøundersøgelserne går forud for miljøvurderingen, som ender ud i en miljøkonsekvensredegørelse. Miljøkonsekvensredegørelsen giver en grundig beskrivelse af, hvilke miljømæssige konsekvenser projektet vil få hvis det gennemføres.
 • Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at fortsætte arbejdet med planlægningen af en solcellepark, udarbejder Aarhus Kommune som VVM myndighed (myndighed for Vurdering af Virkninger på Miljøet) en bestilling til ansøgeren. Ansøgeren af solcelleprojektet laver, med udgangspunkt i bestillingen, et udkast til miljøkonsekvensredegørelsen, samt et udkast til kommuneplantillæg og lokalplan.
 • De to udkast vil herefter blive behandlet af Kommunalbestyrelsen. 
 • Planforslagene, miljøvurderingen af dem, miljøkonsekvensredegørelsen og Aarhus Kommunes udkast til afgørelse af miljøvurderingen bliver derefter sendt i mindst otte ugers høring. I høringsperioden afholdes endnu et borgermøde. 
 • Resultatet blev sammenfattet på baggrund af materialet samt den næste høringsrunde. Det fremlægges for Kommunalbestyrelsen, som træffer en beslutning om, hvorvidt projektet skal godkendes efter planloven. Hvis Kommunalbestyrelsen godkender forslaget til kommuneplantillæg samt lokalplan endeligt, kan Aarhus Kommune træffe en afgørelse om godkendelse af miljøvurderingen af projektet.