Samsø Køkken er et moderne storkøkken, der tilbereder og leverer måltider (kølemad) til en række forskellige kunder

Blandt kunderne er Plejecenter Kildemosen, visiterede borgere på Samsø, Samsø Sundheds- og Akuthus samt Samsø Rederi.

Al maden fra køkkenet er tilberedt efter en målsætning om at servere god, varieret mad, der smager som hjemmelavet.

Her tilberedes både moderne og mere traditionelle danske retter.

Der er følgende måltidstyper:

 • Almindelige retter.
 • Diabetesretter.
 • Energitætte retter – små og store portioner.
 • Desserter.
 • Tilvalgsretter som for eksempel supper, ekstra grøntsager, energidrikke, risengrød.

Alle, der er med i madordningen, har mulighed for selv at sammensætte deres måltider efter den menuplan, som Samsø Køkken udsender.

Maden bringes ud hver fredag.

Samsø Kommunes visitationsteam indstiller borgere på Samsø til madordningen fra Samsø Køkken.

Du kan kontakte visitationsteamet på

Telefon: 87 92 24 15 eller  87 92 24 16

på hverdage mellem klokken 8 til 9  

eller på mailadressen visitatorer@samsoe.dk.

Værdigrundlag og politiske mål.

Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkeltes persons behov og forudsætninger i samarbejde med den enkelte og evt. dennes familie.

Det er en del af Samsø Kommunes værdigrundlag at skabe service af høj kvalitet, hvor sigtet med indsatsen er, at alle borgere sikres gode livsbetingelser og at tilbuddene rettes mod den enkeltes behov.

(gælder både i eget hjem og på plejecenter)

Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Servicelovens § 83, stk. 1

 

(Lovbestemmelser er gengivet i sin helhed i slutningen af kvalitetsstandarden).
Formålet med ydelsen?
 • at borgere, som ikke selv er i stand til at tilberede maden, får et ernæringsrigtigt kosttilbud
at sikre borgere, som er småt spisende eller har behov for diæt, en ernæringsrigtig kost
Hvem kan modtage ydelsen?

 

Madservice er for:

 

 • borgere der i en periode eller permanent er ude af stand til selv at lave mad, hvor det er muligt, at få mad leveret til døren mod betaling.
 • borgere for hvem speciallavede diæter kan forebygge livsstilssygdomme, som f.eks. diabetes 2.
 • borgere som har behov for en varieret og sund kost og som ikke selv er i stand til at tilberede eller organisere maden på anden vis.
 • borgere for hvem madlavning er en stor arbejdsmæssig belastning.
 • borgere som er terminalt syge og deres pårørende, hvor der er behov for aflastning omkring tilberedning af maden.
 • borgere, der efter udskrivelse fra sygehuset i et rehabiliteringsforløb for en kortere periode ikke selv er i stand til at tilberede den varme mad.

 

Du kan læse mere om madtilbuddene på Samsø Kommunes hjemmeside https://www.samsoe.dk/køkken

 

For borgere som bor plejecenter, tilbyder plejecentret en madordning.

Hvem har visitationskompetencen

Hvis en person har brug for madservice, kan vedkommende kontakte Visitationsenheden.

 

Visitationsenheden

Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Søtofte 10

8305 Samsø

 

E-mail: visitatorer@samsoe.dk

 

Visitationskontoret har telefontid hverdage mellem kl. 08.00 - 09.00 og kan træffes på tlf. 8792 2415 eller 8792 2416

 

Hvis borgeren bor på et plejecenter eller på et bosted, kan vedkommende kontakte personalet.

Hvor henvender man sig for at ansøge om madservice?

Hvis en person har brug for madservice, kan vedkommende kontakte Visitationsenheden.

 

Visitationsenheden

Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Søtofte 10

8305 Samsø

 

E-mail: visitatorer@samsoe.dk

 

Visitationskontoret har telefontid hverdage mellem kl. 08.00 - 09.00 og kan træffes på tlf. 8792 2415 eller 8792 2416

 

Hvis borgeren bor på et plejecenter eller på et bosted, kan vedkommende kontakte personalet.

Hvad er ydelsens omfang?

Når borgeren er bevilliget madservice vil vedkommende modtage menuplaner fra Samsø Køkken. På menuplanerne påføres de valgte retter. Der er også mulighed for automatisk bestilling – her er det Samsø Køkken, som sammensætter menuen.

 • Der kan bestilles hovedretter og biretter

 

Maden leveres som vakuumpakket kølemad fredage mellem kl. 08.00 - 13.00. Der udbringes minimum 5 hovedretter pr. borger. Der leveres mad hver uge.

 

Udbringning af mad finder sted direkte til brugerens adresse, og der ydes hjælp med at sætte maden i køleskab/fryser.

 

Maden leveres i engangsemballage. Den grønne foldekasse skal returneres ved næste modtagelse.

 

Du kan læse mere om madtilbuddene på Samsø Kommunes hjemmeside  https://www.samsoe.dk/køkken

Hvad koster madservice?

For madservice opkræves den takst, der hvert år vedtages af Kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune. Se eventuelt Samsø Kommunes hjemmeside for gældende priser:

 

https://www.samsoe.dk/kommunen/oekonomi/takster-2018

Hvornår udføres opgaverne?

Støtte til opvarmning af mad foregår som udgangspunkt i dagtimerne omkring middagstid. Tidspunktet aftales med borgeren. Støtte til mad og opvarmning kan foregå om aftenen, hvis det er et led i vedkommendes handleplan og har et rehabiliterende sigte.

Begrænsninger
 • Medarbejderne må ikke ryge i hjemmet. Samsø Kommune beder om at der tages samme hensyn og derfor ikke ryges i hjemmet, mens medarbejderne er på besøg, samt sørge for ordentlig udluftning, inden de kommer.

 

 • Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån.

 

 • Borgeren skal være opmærksom på, at den hjælp, der modtages, vil afhænge af en samlet vurdering af den samlede husstands mulighed for at hjælpe til med opgaverne. F.eks. ægtefælle eller hjemmeboende børn.
Tavshedspligt

 Medarbejderne har tavshedspligt og har altid legitimation på sig.

Tilsyn

Social- og Beskæftigelsesforvaltningen har pligt til at føre tilsyn med de opgaver, der udføres hos borgerne. Tilsynet varetages af et uvildigt firma.

 

Det er ikke alle borgere, der modtager besøg, da tilsynet gennemføres ved stikprøver. Borgeren får nærmere information, hvis tilsynet gerne vil komme i hjemmet og foretage tilsyn af opgaverne.

 

Afgørelse Visitationsenheden vil ud fra den udredning, der er gennemført, vurdere borgerens behov for madservice. Vurderingen vil være grundlaget for en skriftlig afgørelse der sendes til borgeren.
Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

Hvis Borgeren ikke er enig i at skulle indgå i et særligt intensivt rehabiliteringsforløb, § 83 a forløb, kan der klages særskilt over denne bevilling.

 

Klagen indsendes til:

 

Visitationsenheden

Søtofte 10

8305 Samsø Kommune

 

Mail: kommune@samsoe.dk

Telefon: 8792 2200

 

Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender Visitationsenheden klagen til:

 

Ankestyrelsen

7998 Statsservice

 

Mail: ast@ast.dk

Telefon: 3341 1200

 

Nyttig viden

Du kan læse mere om madtilbuddene på Samsø Kommunes hjemmeside https://www.samsoe.dk/køkken

 

Godkendt af Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2019

Relevante lovbestemmelser:

 

Serviceloven:

 

§ 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

 1. personlig hjælp og pleje
 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og
 3. madservice.

Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Stk. 3. Forud for vurderingen af behovet for hjælp efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen vurdere, om et tilbud efter

§ 83 a vil kunne forbedre Borgerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter stk. 1.

Stk. 4. Tilbud om hjælp efter stk. 1 skal bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for hjælp efter stk. 1 til den enkelte modtager af hjælpen.

Hjælpen skal løbende tilpasses modtagerens behov.

Stk. 6. I forbindelse med afslutning af et rehabiliteringsforløb efter § 83 a skal kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter § 83.

Stk. 7. Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter § 79.

 

Stk. 8. Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter).

§ 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre Borgerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov.

Stk. 2. Rehabiliteringsforløbet, jf. stk. 1, skal tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og tværfagligt.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for rehabiliteringsforløbet i samarbejde med den enkelte modtager af forløbet.

Stk. 3. De fastsatte mål og tidsrammen for rehabiliteringsforløbet skal indgå i en samlet beskrivelse af forløbet. Er der under rehabiliteringsforløbet behov for at ændre i målene, skal dette ske i samarbejde med modtageren.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde modtageren af et rehabiliteringsforløb den nødvendige hjælp og støtte under forløbet med henblik på at nå de fastsatte mål, jf. stk. 2. Hjælpen og støtten skal løbende tilpasses udviklingen i modtagerens funktionsevne. Hvis modtageren ikke gennemfører et rehabiliteringsforløb, skal kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter § 83, jf. § 83, stk. 6.

§ 84. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

§ 94. En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. § 90, og om betaling m.v.

§ 94 a. Personer, der modtager hjælp efter § 83, kan vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om, jf. §§ 88 og 89. En tilkendt ydelse, der fravælges efter 1. pkt., kan ikke efterfølgende kræves leveret efter § 90.

 

§ 95. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen efter stk. 2 fortsat skal gives som naturalhjælp eller udbetales til en nærtstående person, som helt eller delvis passer den pågældende.

Stk. 4. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1-3, at tilskudsmodtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende.

Stk. 5. I de situationer, hvor tilskudsmodtageren er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetalinger m.v.