Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Høringer og tilladelser Aktuelle høringer Offentliggørelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan nr. 98 - Bevarende lokalplan for "De tre Søstre"

Offentliggørelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan nr. 98 - Bevarende lokalplan for "De tre Søstre"

Kommunalbestyrelsen på Samsø har på mødet den 28. februar 2023 besluttet at godkende de ovennævnte planforslag med en specificering af lokalplanens § 7, til fornyet offentlig høring.

Formålet med den bevarende lokalplan er at fastholde husenes udseende og den kulturarv, som disse tre huse repræsenterer for lokalsamfundet i området omkring Ballen. Udgangspunktet har været at bevare områdets særegne karakter med respekt for at husene også kan bruges i nutiden.

Høringsperioden løber fra den 15. marts til den 12. april 2023, hvor Samsø Kommune senest skal have modtaget eventuelle høringssvar. Høringssvar sendes att.: Teknik og Miljø på e-mail til teknikogmiljoe@samsoe.dk eller pr. post til Samsø Kommune, Søtofte 10, 8305 Samsø.

I forbindelse med beslutningen har kommunalbestyrelsen også truffet afgørelse i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Afgørelsen hviler på grundlag af en vurdering af at forslagene ikke muliggør væsentlige ændringer på det omgivende miljø, og dermed ikke forudsætter en decideret miljøvurdering.

 

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, kan der kun klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Det vil sige at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Klagen skal være indgået senest 4 uger fra datoen for planens offentliggørelse for at blive betragtet som rettidig.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Samsø Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Samsø Kommune. Hvis Samsø Kommune fastholder afgørelsen, sender Samsø Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Samsø Kommune. Samsø Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget naevneneshus.dk. Yderligere oplysning om klageregler og gebyrordning kan ses i afgørelsen og findes også på naevneneshus.dk.

Hvis et spørgsmål ønskes prøvet ved domstolene, skal sagen anlægges ved retten inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Hvornår lægges høring i arkiv?

mandag den 27. november 2023

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til