Hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge om støtte til hjælpemidler, køb af forbrugsgoder eller boligændringer

Et hjælpemiddel afhjælper en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det kan for eksempel være kørestol, rollator eller badebænk. Et hjælpemiddel bevilges med den fulde udgift, og det skal leveres tilbage efter endt brug.

Et forbrugsgode er et hjælpemiddel, der ikke udelukkende er fremstillet til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Som eksempel kan nævnes et el-køretøj.
Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

Forbrugsgoder kan kun bevilges, hvis de koster over 500kroner, og der ydes kun støtte til maksimum 50 procent af købsprisen.

En boligændring er en ændring af din bolig, som skønnes at gøre din bolig bedre egnet som opholdssted. Dette kan blandt andet være fjernelse af dørtrin med mere.

Samsø Kommune har indgået samarbejdsaftale med Zealand Care om leasing af hjælpemidler. Denne aftale omfatter levering, servicering og reparation af alle hjælpemidler.

Der vil være fast levering af bevilgede hjælpemidler på onsdage i tidsrummet 10.30 - 15.45.

Du kan udfylde et ansøgningsskema. Klik på den blå boks nederst på siden, udfyld skemaet og send det til:

Visiterende ergoterapeuter
Søtofte 10
8305 Samsø

Du kan også sende skemat på mail til: visitationsteamet@samsoe.dk

Du kan kontakte de visiterende ergoterapeuter i telefontiden på hverdage 8 - 9:

Du kan desuden finde oplysninger om hjælpemidler ved at søge på Hjælpemiddelbasen.

Du kan finde oplysninger om lovgrundlaget for bevillig af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer her.

Borgere på Samsø kan til daglig have brug for forskellige kropsbårne hjælpemidler som for eksempel støttestrømper, proteser, fodindlæg eller ortopædisk fodtøj.

Først til egen læge

Allerførste gang man som borger søger om at få bevilget et hjælpemiddel, skal man konsultere egen læge og siden kommunens visitationsteam. Der gælder særlige regler i forbindelse med frit valg af leverandør. Reglerne fremgår af servicelovens § 112.

Borgere, der er fritaget for digital selvbetjening, kan naturligvis fortsat henvende sig til Samsø Kommune, som de plejer.

Du kan udskrive et ansøgningsskema og sende det til sagsbehandler Marianne Mielec, Søtofte 10, 8305 Samsø, eller på mail aummi@samsoe.dk

Hvis du ikke er enig i afgørelsen, som er truffet af Samsø kommune, kan du indbringe afgørelsen for Ankestyrelsen inden for fire uger, fra du modtager afgørelsen. Du kan klage både mundtligt og skriftligt.

Du skal sende din klage til kommunen på følgende adresse:

Samsø Kommune
Sundhed, støtte og omsorg
Søtofte 10
8305 Samsø
Att.. Visitationen

Sikker mail: kommune@samsoe.dk

Din sag vil blive taget op til ny vurdering, hvis der er grundlag for at give dig helt eller delvis medhold i din klage.

Får du ikke medhold, sendes klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til Ankestyrelsen, som træffer endelig afgørelse i sagen.

Det vil lette sagsbehandlingen, hvis du i klagen skriver så udførligt som muligt, hvorfor du er utilfreds med afgørelsen.

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte din sagsbehandler for at få afgørelsen uddybet.

Til slut skal du gøres opmærksom på, at du har ret til aktindsigt efter § 9 i Forvaltningsloven.

Hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge om støtte til hjælpemidler, køb af forbrugsgoder og boligændringer, hvis hjælpemidlet, forbrugsgoden eller boligændringen skønnes:

  • i væsentlig grad at kunne afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
  • i væsentlig grad at kunne lette din daglige tilværelse i hjemmet
  • eller skønnes nødvendige for, at du kan udføre dit erhverv.

Formålet med bevillingen er, at du bliver selvhjulpen og kan få så normal en tilværelse som muligt.

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning

Service niveau på hjælpemiddelområdet Samsø Kommune