Du har ret til at se alt, hvad der er skrevet i din journal.

Aktindsigt betyder, at du har ret til at:

  • se, hvad der står i dine journaler
  • få at vide, hvad formålet er med disse oplysninger
  • hvem, der modtager disse oplysninger
  • hvor oplysningerne stammer fra.

Du skal rette henvendelse til teamlederen for sygeplejen, Samsø Kommune med en anmodning om aktindsigt i din patientjournal (også kaldet omsorgsjournal).

Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Loven foreskriver, at en anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden syv arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen, medmindre dette på grund af for eksempel sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt.

Den, der har anmodet om aktindsigt, skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.

Aktindsigt kan enten gives elektronisk, eller ved at der gives adgang til gennemsyn af patientjournalen med videre på stedet, eller ved at der udleveres en afskrift eller kopi.