Samsø Kommune tilbyder specialtandpleje til borgere med psykiske eller fysiske handicaps, bosiddende i Samsø Kommune.

Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap) ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i den kommunale børne- og ungdomstandpleje, den kommunale omsorgstandpleje eller hos praktiserende tandlæger.

Specialtandplejen har til formål at medvirke til at fremme den enkeltes sundhed og trivsel. Derfor indeholder tilbuddet både hjælp til pleje af tænder og proteser i det daglige og et specialiseret tandplejetilbud.

Plejepersonalet og tandplejen samarbejder om at give bedst mulig daglig hjælp til mund, tand- og protesepleje for at holde tænder og proteser i funktionsdygtig stand længst muligt. Den daglige hjælp foregår i borgerens eget hjem og foretages af Samsø Kommunes plejepersonale.

Tandplejetilbuddet til den enkelte borger respekterer dennes behov og ønsker. Tilbuddet er afhængigt af, hvilke former for behandling den enkelte borger er i stand til at kunne klare - og om behandlingen gavner borgeren.

Tandeftersyn, forebyggende behandlinger og mindre behandlinger foregår på den kommunale tandklinik i Kildemosen 7, Tranebjerg. Tandplejen udføres af personalet ved Samsø Kommunale Tandpleje.

I specialtandplejen omfatter samme behandlingsformer, som privat tandlægepraksis tilbyder. Det gælder også særlige bekostelige behandlinger som eksempelvis proteser, kroner, broer og implantater, hvis disse behandlinger er fagligt velbegrundede. Implantatbehandling kan for eksempel være velbegrundet i tilfælde af, at rystelser hindrer brug af almindelige proteser.

Personer med udtalte psykiske, mentale eller motoriske problemer, der samtidigt har behov for omfattende tandbehandling, vil ofte kun kunne gennemføre tandbehandlingen under anvendelse af narkose.

I tilfælde af komplicerede behandlinger eller borgere med komplicerede helbredssituationer henviser Samsø Kommunale Tandpleje borgeren til behandling i den Regionale Specialtandpleje. Behandling til typisk foregå på Viborg Sygehus eller på Afdeling for Regional Specialtandpleje, Vitaparkvej 9, st. tv, 8300 Odder.

Henvisning til specialtandplejen kan foretages af en fagperson fra social- eller sundhedsvæsnet, som kender patientens sygdomssituation godt. Det kan eksempelvis være egen tandlæge, læge, hjemmesygeplejerske eller kontaktperson. Henvisningen skal sendes til Samsø Kommunale Tandpleje, Kildemosen hus 7, Tranebjerg, 8305 Samsø.

Den kommunale tandpleje vurderer, om betingelserne for tilbuddet er til stede og vurderer, om der skal tilbydes behandling i kommunalt eller regionalt regi.

Der er en årlig egenbetaling på kr. 1.935 (2018). Betalingen er uafhængig af hvilke type behandlinger og hvor mange, der udføres og er uafhængig af borgerens formue- og indtægtsforhold.

Får borgeren ingen eller få ydelser et år reduceres egenbetalingen eller den opkræves ikke.

Egenbetalingen opkræves ved at Samsø Kommune foretager træk i pensionen ved årets udgang.

Borgere, der har valgt specialtandpleje, kan ikke modtage Sygesikringstilskud til tandbehandling hos privatpraktiserende tandlæge.

Ved udmeldelse eller udvisitering af specialtandplejen kan Sygesikringstilskuddet opnås igen. 

Ved indmeldelse går der normalt mindre end 14 dage før tandplejen kontakter borgeren -  med mindre indmeldelse sker lige før en ferie.

Udmeldelse af specialtandplejen kan ske med øjeblikkeligt virkning.