God hygiejne kan bidrage til

  • Færre indlæggelser og genindlæggelser
  • Færre infektioner hos borgere
  • Reduceret sygefravær på baggrund af infektioner blandt personalet

Samsø Kommune har i 2017 indgået en samarbejdsaftale med Region Midtjylland om infektionshygiejne.

Som der skrives i samarbejdsaftalen er infektionssygdomme årsag til en stor sygdomsforekomst i alle aldre. Der er på den baggrund et stort forebyggelsespotentiale i at efterleve infektionshygiejniske forholdsregler. Disse forholdsregler er stadig mere vigtige i takt med kortere indlæggelser, flere accelererede patientforløb og en større andel af ældre borgere samt det faktum at kommunerne i stigende grad varetager flere specialiserede sygeplejefaglige funktioner i hjemmene og på plejecenteret. Der ud over er der i de senere år set en øge forekomst af multiresistente mikroorganismer, hvilket kan udgør en særlig risiko for syge og svage borgere.

En systematisk infektionshygiejnisk indsats kan reducere spredning af smitsomme sygdomme, som ikke blot belaster borgeren, men som også har samfundsmæssige konsekvenser i form af indlæggelser, sygefravær og tabt arbejdsevne.

For særlig sårbare borgere kan smittespredning og infektioner have alvorlige konsekvenser. Sundhedsstyrelsen skriver at en hygiejne indsats, der nedsætter smittespredning og infektioner vil mindske behovet for antibiotikabehandling, hvilket er nyttigt i forhold til at forebygge resistentudvikling. Siden indførelsen af anmeldelsespligt i 2006 er der registreret en øget spredning af MRSA primært uden for hospitalerne bl.a. med lokale udbrud på plejehjem og andre institutioner, hvilket tydeliggør behovet for en indsats i primær sektor.

Samsø Kommune har som primær kontakt person og tovholder på hygiejne en
Hygiejne Kontaktperson.

Her udover har hvert faglige område eller enhed en Hygiejne Vejleder

 

Klik for at se organisationdiagram

Læs mere om funktionsbeskrivelser for Hygiejne Kontaktperson og Hygiejne Vejledere her