Som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, skal du holde din egen beplantning, herunder hække, helt på din egen grund året rundt

Træer og buske må dog gerne rage ind på vejarealet, blot grenene er så højt oppe, at man kan passere uden gener. I byområder med gadelys skal beplantningen beskæres, så der ikke skygges ud på vej, sti eller fortov, mens læhegn og anden beplantning langs vejene udenfor byerne, også skal klippes ind til skel.

Ved at fjerne udgåede træer, undgås risikoen for at de vælter ud på vejen og i værste fald forårsager en trafikulykke.

Træer og buske på private arealer langs vejene (både offentlige kommuneveje og private fællesveje) skal beskæres, så de ikke kommer ud over skel og er til gene for færdslen.

Hvis beplantningen har bredt sig ud over vejanlægget er det ikke kun til gene for de forbipasserende, men også for trafiksikkerheden, belysningen, beredskab og renovationskøretøjer mv.

Træer og buske skal beskæres således at:

  • Fortove og kørebaner skal kunne bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes tilbage til skellinjen.
  • Frihøjden over kørebanen skal være mindst 4,2 m.
  • Frihøjden over fortov, cykelstier og rabatter skal væres mindst. 2,75 m. Dog gælder frihøjden over kørebanen også for den nærmeste meter ud over kørebanekanten.
  • Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte mv.

Kommunen har bemyndigelse til at pålægge grundejeren den nødvendige beskæring af træer og buske jf. vejlovens § 87 og privat vejsloven § 61, hvis de er til gene for vejen og dens brugere.

Grundejeren vil modtage et brev med angivelse af eventuel tidsfrist for beskæringen, inden der gives et egentligt påbud.

Hvis påbuddet ikke efterkommes, vil arbejdet blive udført ved kommunens foranstaltning på ejerens bekostning.