Her kan du læse mere om, hvem der kan få asyl, hvordan du kan få asyl, og hvad du gør, hvis du ikke kan få asyl

For at få asyl i Danmark skal du som asylansøger leve op til en række krav

Hvem kan få asyl?

For at få asyl i Danmark skal du opfylde de betingelser, der er nævnt i FN's Flygtningekonvention, eller de betingelser, der er nævnt i udlændingelovens § 7 om beskyttelsesstatus.

Ifølge FN's Flygtningekonvention er en flygtning en person, som har grund til at frygte for at blive forfulgt på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en social gruppe eller sine politiske anskuelser.

Desuden kan en person få beskyttelse i Danmark, hvis han eller hun risikerer dødsstraf, tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i hjemlandet.

Du kan læse mere om asyl på nyidanmark.dk:

Ansøgning om asyl

Hvis du søger om asyl i Danmark, vil Udlændingestyrelsen tage stilling til, om sagen skal behandles her i landet eller i et andet EU-land. Udlændingestyrelsen kan også beslutte at afvise sagen til behandling i et sikkert land uden for EU.

Hvis Udlændingestyrelsen beslutter, at din asylsag skal behandles her i landet, vil du normalt skulle bo på et asylcenter, mens din sag behandles.

Du kan læse mere om ansøgning om asyl, asylcentre og asylansøgernes vilkår på nyidanmark.dk:

Kvoteflygtninge

Kvoteflygtninge er mennesker, der kommer fra FN's flygtningelejre og bliver udvalgt til genbosættelse i Danmark i samarbejde med UNHCR (FN's Højkommissær for Flygtninge). Danmark har omkring 500 pladser til kvoteflygtninge årligt.

Du kan læse mere om kvoteflygtninge på nyidanmark.dk:

Uledsagede børn

'Uledsagede mindreårige' er en betegnelse for børn under 18 år, som kommer til Danmark og søger asyl uden deres forældre eller andre voksne til at træde i forældrenes sted. Børnene skal som udgangspunkt opfylde de samme betingelser som andre asylansøgere for at få deres ansøgning behandlet i Danmark.

Uledsagede mindreårige asylansøgere betragtes dog som en særlig sårbar gruppe. Deres ansøgninger bliver derfor behandlet efter særlige retningslinjer, og de bor på særlige asylcentre med specialuddannet personale.

Du kan læse mere om uledsagede mindreårige asylansøgere på nyidanmark.dk:

Hvad er humanitært ophold?

Du kan få humanitær opholdstilladelse i Danmark, hvis du er registreret som asylansøger i Danmark, og hvis der er væsentlige humanitære hensyn, som afgørende taler for det. Det kan fx være tilfældet, hvis du lider af en meget alvorlig behandlingskrævende sygdom, eller hvis du risikerer at få en forværring af et alvorligt handicap ved en tilbagevenden til dit eget land.

Det er Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, som behandler ansøgninger om humanitær opholdstilladelse.

Du kan læse mere om humanitær opholdstilladelse på nyidanmark.dk:

Hvis du får asyl

Hvis du opfylder betingelserne for asyl i Danmark, vil du blive anerkendt som flytning og få en tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark.

Når du får opholdstilladelse som flygtning, er det Udlændingestyrelsen, som beslutter, hvilken kommune du skal bo i. Det er kommunens opgave at finde dig en bolig.

Du kan læse mere om ansøgning om asyl og visitering af flygtninge til kommunerne på nyidanmark.dk:

Hvis du ikke kan få asyl

Hvis du ikke opfylder betingelserne for asyl i Danmark, vil du få afslag på asyl.

Når Udlændingestyrelsen giver afslag på asyl, vil sagen automatisk blive sendt til Flygtningenævnet. Flygtningenævnet vil herefter træffe den endelig afgørelse i sagen.

I de sager, hvor Udlændingestyrelsen vurderer, at der helt klart ikke er grundlag for asyl, sendes sagen til Dansk Flygtningehjælp. Kun i de sager, hvor Dansk Flygtningehjælp er uenig i afslaget, bliver sagen sendt videre til Flygtningenævnet.

Hvis du får et endeligt afslag på asyl, skal du udrejse af Danmark.

Du kan læse mere om ansøgning om asyl på nyidanmark.dk og Flygtningenævnets hjemmeside:

Hvis du vil klage

Ønsker du at klage over Udlændingestyrelsens behandling af sager om asylansøgninger og opholdstilladelser, skal det ske til Flygtningenævnet. Ved afslag overføres sagen normalt til behandling i Flygtningenævnet.

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om asyl i 'Udlændingeloven' på Retsinformations hjemmeside.