Samsø er i dag 100 procent selvforsynende med vedvarende energi og har et mål om at blive fossilfri ø i 2030

Billede

Vedvarende energi er fællesbetegnelsen for de energiformer, der ikke bliver brugt op på et tidspunkt. Det vil sige eksempelvis vindmøller og solceller, som laver strøm.

På Samsø kommer det meste af den energi, vi bruger, fra solceller og vindmøller, og vi producerer endda mere vedvarende energi, end vi selv bruger. Det betyder, at Samsø kan betegnes som 100 procent CO2-neutral, og vi eksporterer endda også energi i form af strøm til Jylland.

Mange af kommunens bygninger forsynes med strøm fra solceller, og kommunen ejer fem havmøller lige syd for Samsø på Paludan Flak.

Samtidig bliver øens huse og virksomheder opvarmet af fire biomassefyrede fjernvarmeværker, og rigtigt mange samsinger har udskiftet deres oliefyr med varmepumper og pillefyr. Så det er ikke uden grund, at Samsø er blevet udråbt til Danmarks Vedvarende Energi-Ø.

Læs mere i artilen  "Energitiltag sparer både penge og CO2"

Samsø blev i 1997 udnævnt til Danmarks Vedvarende Energi-Ø af Energiministeriet. En udnævnelse der forpligtede øen til at tænke energivenligt og være en rollemodel for den grønne omstilling.

I løbet af 10 år lykkedes det Samsø at blive 100 procent selvforsynende med vedvarende energi, og øens klimavenlige arbejde er også blevet hædret med prisen som EU's vedvarende energi-ø i 2000 og Den Europæiske Solpris i 2002.

Samsø Kommune har siden udnævnelsen været engageret i arbejdet med vedvarende energi og har blandt andet investeret i fem af de 10 store havvindmøller syd for Samsø. En investering på hele 125 millioner kroner, der hvert år laver ren og vedvarende strøm til, hvad der svarer til 10.000 familier.

Arbjejdet med at omdanne Samsø til Danmarks Vedvarende Energi-Ø er foregået i et tæt samarbejde mellem Samsø Kommune og Energiakademiet på Samsø.

Samsø Kommune er den kommune, der procentvis producerer mest vedvarende energi. Det viser tal fra det årlige energiregnskab, alle kommuner i Region Midtjylland laver.

88 procent af Samsøs energiproduktion kommer fra vedvarende energi. Faktisk producerer Samsø mere grøn strøm, end vi kan bruge, så en del bliver eksporteret - til grøn glæde for andre kommuner.

Vedvarende energi i forskellige kommuner: Samsø Kommune, 88 procent. Odder Kommune, 22 procent. Horsens Kommune, 21 procent. Skanderborg Kommune, 27 procent. Aarhus Kommune, 19 procent. Udvikling i vedvarende energi på Samsø: 2009 = 75 procent. 2011 = 84 procent. 2013 = 81 procent. 2015 = 88 procent.

Kilde: Region Midtjyllands energiregnskab for 2015

Regnskaberne er udarbejdet i overensstemmelse med Energistyrelsens seneste opdatering af ”Strategisk Energiplanlægning i kommunerne - Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst”.

Tallene viser den såkaldte "Lokale Vedvarende Energi". Det betyder, at tallene er medregnet alt vindkraft produceret i kommunen. Det giver en højere andel vedvarende energi i de kommuner, der producerer mere grøn strøm end de forbruger.

 

Danskerne belaster hvert år miljøet med flere ton CO2. Men på Samsø er det lige omvendt. Øens store produktion af vedvarende energi fra vindmøller og solceller gør, at hver samsing har et negativt C02-aftryk - og det er positivt i denne sammenhæng!

I gennemsnit har hver samsing et aftryk på minus 1 ton CO2 om året. Simpelthen fordi øen producerer så meget vedvarende energi, at det mere end rigeligt kompenserer for andre CO2-udledninger fra for eksempel benzin og diesel. Det viser det seneste energiregnskab fra 2015, alle kommuner i Region Midtjylland har lavet.

Regnskabet viser også, at Samsø Kommune efterlader et markant bedre aftryk end vores nabokommuner, der alle har et positivt CO2-aftryk.
Så mange ton CO2 udleder hver borger i følgende kommuner: Aarhus Kommune = 6 ton. Horsens Kommune = 7 ton. Odder Kommune = 6 ton. Hele Region Midt = 5 ton. Samsø Kommune = -1 ton.

I 2009 vedtog Samsø Kommune masterplanen for Fossilfri Ø. Målsætningerne i planen er inden 2030, at:

  • Blive uafhængig af fossile brændsler (kul, olie og naturgas)
  • Vedligeholde og udbygge vedvarende energiproduktion
  • Brændstof til transport skal være baseret på vedvarende energi
  • El og varmeproduktion skal være energieffektivt
  • Indgå i forskellige partnerskaber
  • Gribe mulighederne, når de opstår.
  • Samsø Kommune deltager i et partnerskab med de 18 øvrige kommuner i Region Midtjylland om en samlet energiplan.
  • Samsø Kommune er en del af Danmarks Naturfrednings Klimakommuner. Det betyder, at kommunen forpligter sig til at skabe en CO2-besparelse på minimum 2 % om året.
  • Samsø Kommune deltager desuden i en række internationale energiprojekter som eksempelvis Biogas 2020, biogas til transport og GoLNG. Projekterne understøtter øens fælles plan for Fossilfri Ø.
  • Endelig er Samsø aktiv i netværket Energisafari.dk, der blandt andet tilbyder erhvervsture med fokus på bæredygtig energiteknologi.

Samsø Kommune har planer om at opføre et biogasanlæg på øen. Anlægget skal blandt andet levere biogas til færgen Prinsesse Isabella.

Samsø har et delmål om, at 50 procent af alle biler på øen i 2020 er elbiler, og at den offentlige transport kører på vedvarende energi.

Og her går Samsø Kommune forrest. Hele 90 procent af alle kommunens personbiler kører nemlig på el.

Det betyder, at medarbejderne i kommunen ikke længere behøver at beslaglægge familiebilen, når de skal udføre deres arbejde. I stedet kan de sætte sig ind i en elbil og dermed spare miljøet for CO2.

Som en del af arbejdet med at omdanne Samsø til en fossilfri ø i 2030 har det kommunalt ejede Samsø Rederi investeret i en færge, der sejler på naturgas.

Det er i øvrigt Danmarks første indenrigsfærge, der sejler på naturgas – og målet er, at færgen på sigt kommer til at sejle på biogas produceret på Samsø.

I 2007 åbnede Samsø Energiakademi som en del af øens satsning på vedvarende energi. Energiakademiet har gennem årene opbygget en unik viden om, hvad der skal til for at skabe forandringer til gavn for os selv, kloden og fremtiden, og akademiet arbejder tæt sammen med Samsø Kommune.

Samsø Kommune deltager i projekt Go-LNG med det formål at fremme skibsfart, der bruger flydende gas som brændstof. Flere begrænsninger i emission til luften fra skibstrafik i fx Østersø og Nordsø-området gør, at mange rederier undersøger markedet for nye brændstoffer, der forurener mindre end de traditionelle. Samtidig har FN’s maritime organisation besluttet, at man også skal følge Paris-aftalen og mindske CO2 udslippet fra Skibstrafikken, selvom der ikke hidtil har været krav om dette.

Prinsesse Isabella var en af de allerførste færger i Østersøregionen, der sejlede på flydende gas – og det marked er i kraftig udvikling. Derfor har Interreg Østersø programmet inviteret Samsø med ombord. Samsø er den eneste partner i projektet, der arbejder for flydende biogas til færgen, mens de andre arbejder med LNG – altså flydende naturgas som Isabella i dag sejler på.

Projektet arbejder bl.a. med en maritim klynge for LNG-interesserede rederier i regionen og et kompetencecenter i Polen. Der bliver også arbejdet med sikkerhed og standarder, samt en oversigt og LNG fyldestationer til skibsfart. Projektet ledes af Klaipeda Science and Technology Park i Lithauen og som danske partnere er bl.a. OSK Shiptech i Århus og Transportens Innovationsnetværk (TINV).

Projektet har på Samsø – ud over en række delegationsbesøg på Prinsesse Isabella – afviklet en international workshop i juni 2017 om teknologier til at opgradere og forflyde biogas i den skala, vi har behov for på Samsø. Læs om workshoppen her.

Samsø Kommune bliver ofte inviteret til at holde oplæg om netop færgens grønne profil, som vi håber med projektet netop kan gøres endnu grønnere med et skifte til biogas.

Samsø Kommunes arbejde er blandt andet at beskrive muligheder og barrierer for andre kystsamfund i Østersøregionen for at producere egen biogas til fx færgefart. Vi håber også, at et kommende arbejde med udbud af gas til færgen kan afvikles inden for projektets rammer. Det kommende direktiv for Vedvarende Energi fra EU kan få afgørende betydning her.

Projektet løber fra 2016-2019.

Læs mere om partnerne og projektets mål på projektets hjemmeside

Samsø Kommune deltager i projektet SMILE (The Smart Island Energy System), der handler om at teste teknologi, der kan lagre grøn energi.

Teknologien, der skal afprøves kaldes Smart Grid. Det er en form for intelligent el-net. Et Smart Grid kan eksempelvis indeholde et batteri eller softwareprogrammer, der kan overvåge og styre strøm til forbrugerne.  

Samsø er et af tre ø-samfund, der deltager i projektet. De andre to ø-samfund er Madeira (Portugal) og Orkney-øerne (Skotland).

På Samsø skal teknologien testes på Ballen Havn. Her etableres minimum 30 kW solceller på eksisterende tage samt et stort batteri, der kan lagre overskudsenergien fra solcellerne og afgive den igen, når solen ikke skinner eller når efterspørgslen på el er ekstra høj.

Projektet kommer også til at involvere sejlerne aktivt, idet de selv kan bestemme, om de vil være med i forsøget. Hvis man vælger at tilslutte sig, siger man ja til at forsøge at reducere sit eget forbrug i de timer, hvor efterspørgslen er høj. Som tak får man billigere strøm. Alt dette skal koordineres i en app-betalingsløsning, så det er nemt at tilslutte sig og betale.

Smart Grids vil kunne være en stor hjælp til at gøre bedre brug af de naturlige energiressourcer vi har på Samsø og kan derfor vise sig at være et vigtigt instrument i realiseringen af fossilfri ø 2030.

Læs mere om projektet på Samsø

Læs om SMILE-projektet

 

Læs mere om Samsø Kommunes arbejde med vedvarende energi: