I Teknik og Miljø i Samsø Kommune bliver der arbejdet på flere projekter under Energi og Klima

Alle projekter arbejder inden for et cirkulært perspektiv. Det vil sige, at de arbejder for at kortlægge og på bedst mulig vis forvalte de ressourcer, som vi har lige ved hånden på Samsø.

I fremtiden skal affald ikke længere bare være affald på Samsø. Fremover skal madrester, kasserede afgrøder og græs spille en afgørende rolle, når projektet Biosamfund Samsø folder sig ud. Ideen med projektet er, at øens ressourcer skal bruges igen og igen som en del af et stort kredsløb, hvor så lidt som muligt går til spilde.

Projektet løber frem til 2020, og det store omdrejningspunkt for projektet bliver et nyt biogasanlæg. Anlægget kan omdanne bioaffald som madrester, planterester, spildevand og gylle til ren energi i form af biogas.  Affaldet fra biogasproduktionen – såkaldt biogas gylle – bruges som gødning i landbrugsproduktionen. Hermed sluttes kredsløbet. Den producerede biogas skal så  bruges til at sejle færgen Prinsesse Isabella mellem Samsø og Jylland.

Her er det vigtigt, at ”foderet” til anlægget – og dermed færgen - kommer fra samsingernes egne marker og skraldespande, hvis tanken om det gode kredsløb skal have fuld effekt.  Sidegevinsten ved biogasanlægget er derfor, at al den ”føde” biogasanlægget ikke bruger til at lave biogas, kan ryge retur til markerne som gødning. På den måde er et perfekt kredsløb skabt.

Landbrugsproduktion påvirker  det omgivende miljø ved, at specielt kvælstof og fosfor kan udvaskes fra landbrugsjorden og forurener vores vandmiljø. Omvendt, når der dyrkes afgrøder, fanges der CO2 fra luften, som bindes i planter. Hermed påvirkes klimaændringen i positiv retning.

Det vigtigste i pilotprojekterne er at binde en større mængde CO2 i jorden ved at udnytte planterne til at fange den fra luften.

Artikler om Biosamfund Samsø:

Hvordan skaber vi den mest frugtbare jord?

Bæredygtighed i Børnehøjde

Markvandring med Samsø Landboforening

Når fødevareproduktion bliver til turistattraktion

Forsøg med efterafgrøder i Langemark blev vist frem

Samsø Kommune deltager i projekt Go-LNG med det formål at fremme skibsfart, der bruger flydende gas som brændstof. Flere begrænsninger i emission til luften fra skibstrafik i fx Østersø og Nordsø-området gør, at mange rederier undersøger markedet for nye brændstoffer, der forurener mindre end de traditionelle. Samtidig har FN’s maritime organisation besluttet, at man også skal følge Paris-aftalen og mindske CO2 udslippet fra Skibstrafikken, selvom der ikke hidtil har været krav om dette.

Prinsesse Isabella var en af de allerførste færger i Østersøregionen, der sejlede på flydende gas – og det marked er i kraftig udvikling. Derfor har Interreg Østersø programmet inviteret Samsø med ombord. Samsø er den eneste partner i projektet, der arbejder for flydende biogas til færgen, mens de andre arbejder med LNG – altså flydende naturgas som Isabella i dag sejler på.

Projektet arbejder bl.a. med en maritim klynge for LNG-interesserede rederier i regionen og et kompetencecenter i Polen. Der bliver også arbejdet med sikkerhed og standarder, samt en oversigt og LNG fyldestationer til skibsfart. Projektet ledes af Klaipeda Science and Technology Park i Lithauen og som danske partnere er bl.a. OSK Shiptech i Århus og Transportens Innovationsnetværk (TINV).

Projektet har på Samsø – ud over en række delegationsbesøg på Prinsesse Isabella – afviklet en international workshop i juni 2017 om teknologier til at opgradere og forflyde biogas i den skala, vi har behov for på Samsø. Læs om workshoppen her.

Samsø Kommune bliver ofte inviteret til at holde oplæg om netop færgens grønne profil, som vi håber med projektet netop kan gøres endnu grønnere med et skifte til biogas.

Samsø Kommunes arbejde er blandt andet at beskrive muligheder og barrierer for andre kystsamfund i Østersøregionen for at producere egen biogas til fx færgefart. Vi håber også, at et kommende arbejde med udbud af gas til færgen kan afvikles inden for projektets rammer. Det kommende direktiv for Vedvarende Energi fra EU kan få afgørende betydning her.

Projektet løber fra juli 2016 - juni 2019 og er støttet af Interreg Østersø programmet med et budget for Samsø Kommune på 300.000 Euro. Støtten udgør ca 75 procent af budgettet.

Læs mere om partnerne og projektets mål på projektets hjemmeside

Samsø Kommune deltager i projektet SMILE (The Smart Island Energy System), der handler om at teste teknologi, der kan lagre grøn energi.

Teknologien, der skal afprøves kaldes Smart Grid. Det er en form for intelligent el-net. Et Smart Grid kan eksempelvis indeholde et batteri eller softwareprogrammer, der kan overvåge og styre strøm til forbrugerne.  

Samsø er et af tre ø-samfund, der deltager i projektet. De andre to ø-samfund er Madeira (Portugal) og Orkney-øerne (Skotland).

På Samsø skal teknologien testes på Ballen Havn. Her etableres minimum 30 kW solceller på eksisterende tage samt et stort batteri, der kan lagre overskudsenergien fra solcellerne og afgive den igen, når solen ikke skinner eller når efterspørgslen på el er ekstra høj.

Projektet kommer også til at involvere sejlerne aktivt, idet de selv kan bestemme, om de vil være med i forsøget. Hvis man vælger at tilslutte sig, siger man ja til at forsøge at reducere sit eget forbrug i de timer, hvor efterspørgslen er høj. Som tak får man billigere strøm. Alt dette skal koordineres i en app-betalingsløsning, så det er nemt at tilslutte sig og betale.

Smart Grids vil kunne være en stor hjælp til at gøre bedre brug af de naturlige energiressourcer vi har på Samsø og kan derfor vise sig at være et vigtigt instrument i realiseringen af fossilfri ø 2030.

Læs mere om projektet på Samsø

Læs om SMILE-projektet

Samsø Kommune er en del af projektet Coast to Coast Climate Challenge (C2CCC), der er et 6-årigt klimatilpasningsprojekt. Projektet løber fra 1. januar 2017 til 31. december 2022 og støttes af EU’s LIFE-program med 52 mio. kroner.

På Samsø er projektet centreret omkring håndteringen af vandressourcerne på øen. Blandt andet ved Sørenden, Tranebjerg Mose og Ballen.

Målet er at kunne etablere institutioner, der kan håndtere og modstå stadig kraftigere regnskyl og stormflod samt at arbejde med genanvendelsen af vandressourcerne. Det handler om at få gjort kommunen robust nok til at kunne stå imod de store klimaforandringer.

Projektet ledes af region Midtjylland og har derudover 30 forskellige partnere, som vil arbejde for bedre klimatilpasning. Heriblandt Samsø Kommune. Projektet gennemføres i 24 delprojekter og tværgående aktiviteter.

Se en video om projektet her

Læs mere om projektet