I fremtiden skal Samsø Rederis færge sejle på biogas produceret på Samsø. I hvert fald, hvis det lykkes at få  gennemført planerne om at opføre et biogasanlæg på øen

Billede

Vi har snakket om biogas i mange år på Samsø, og nu er der meget, der tyder på, at snakken bliver til handling. Samsø Kommune har politisk vedtaget miljøredegørelsen og en lokalplan for det område på Trolleborgvej, hvor et anlæg kan opføres.

Det primære formål med at producere biogas på Samsø er at kunne forsyne Samsø Rederis færge, Prinsesse Isabella, med lokalt produceret energi, i stedet for at importere flydende naturgas fra Holland, som det er tilfældet nu.

Et biogas-anlæg vil samtidig være et vigtigt omdrejningspunkt i Samsø Kommunes planer om at blive Fossilfri Ø i 2030.

Et udbud af biogas til færgen forventes at sætte gang i en proces mod at få et anlæg etableret på Samsø i løbet af 2019-2020.

 

I naturen bliver der lavet biogas, når såkaldt organisk stof bliver nedbrudt under iltfrie forhold. Organisk stof er især planter og gylle, og det kan komme fra landbruget, virksomheder og for eksempel vores husholdningsaffald.

I en lukket reaktor kan vi genskabe naturens proces med at lave gas. Resten af det organiske materiale bliver til gødning til landbruget.

Biogas består af CO2 og metan. For at kunne bruge biogassen til transport – for eksempel en færge eller biler, skal kuldioxiden fjernes fra gassen. Det kaldes opgradering, og det vil ske i et såkaldt opgraderingsanlæg, som bliver en del af biogasanlægget på Samsø.

Til færgen skal gassens energi yderligere koncentreres ved at blive gjort flydene – ved nedkøling.

Biogas er en meget bæredygtig måde at omdanne samfundets affald til energi – og samtidig gødning til landbruget

Da biogas bliver produceret på biologisk affald (for eksempel planterester og gylle), sikrer man ved produktion af biogas, at øens ressourcer bliver genanvendt på en fornuftig måde, og landmanden får samtidig en lokal gødning til afgrøderne.

Ved at producere biogas lokalt på Samsø, slipper vi for at importere naturgas til Samsø Rederis færge, og vi kan på sigt udvide produktionen til også at forsyne lastbiler, busser og biler med biogas og derved spare store mængder CO2. Samtidig kan landbruget mindske deres import af kunstgødning.

Biogas er en ren form for energi, som bliver udvundet på det biologiske affald, vi producerer hver dag.

Den form for energiproduktion passer perfekt ind på Samsø, som allerede  på papiret er CO2-neutral og udråbt til Danmarks Vedvarende Energi-Ø.

Samsø har desuden sat sig et mål om, at hele øen skal være fossilfri i 2030. Det vil sige, at vi ikke længere skal bruge benzin, olie og naturgas. Her vil produktionen af biogas komme til at spille en afgørende rolle, hvis det ambitiøse mål skal indfries.

Et biogas-anlæg vil medføre lidt mere trafik og støj lokalt, og der kan forekomme landlige lugte, selvom anlæggets reaktorer er gastætte beholdere. Disse forhold reguleres i miljøgodkendelsen af anlægget.
 
Der er sat gang i en tæt dialog med naboer og relevante myndigheder, inden planerne om et biogas-anlæg bliver ført ud i livet.

Læs VVM redegørelsen

 

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2017, at der kan opføres et biogasanlæg på Trolleborgvej ved siden Samsø Syltefabriks spildevandsbassin.

Denne lokalitet ligger ved en større vej, og samtidig ligger en stor del af øens landbrug tæt på. Læs mere i VVM-redegørelsen og lokalplan for området.

 

 

Biogas-anlægget ligger stadig på tegnebrættet, men et færdigt anlæg vil som udgangspunkt blive opbygget til at kunne modtage gylle, dybstrøelse, energiafgrøder samt affaldsprodukter fra Samsø Syltefabrik. Anlægget vil komme til at indeholde:

  • Plansiloer til landbrugsbiomasse
  • Procestanke og efterlager-tanke
  • Gasrensning, gaslager og opgraderingsanlæg
  • Modtagerfaciliteter med fortanke og lager

Det vil cirka komme til at koste 75 millioner kroner at opføre et biogas-anlæg på Samsø. Derfor skal der i den kommende tid laves en forretningsplan for anlægget.

Her vil Samsø Rederi givetvis kunne blive en stor aftager af biogas for et større millionbeløb hvert år.

 

I 2016-17 er der lavet miljøvurderinger (såkaldt VVM) og miljøgodkendelse.

Der har været dialog med mulige investorer og et udbud af biogas til færgen ultimo 2018 kan forhåbentlig sætte gang i etableringen af et biogasanlæg på øen i 2019-2020.