Du skal have renset din skorsten, hvis den er tilsluttet et fyr, en pejs, brændeovn eller lignende. Det har ingen betydning, om du faktisk bruger fyret, pejsen og så videre. Er der noget tilsluttet, skal skorstenen renses.

Den lovpligtige skorstensfejning kan du få udført ved at benytte den skorstensfejermester, som kommunalbestyrelsen har givet bemyndigelse til at arbejde i kommunen. Det er også muligt at benytte en anden skorstensfejer til at få udført rensningen, forudsat at denne er faguddannet.

Hvis skorstenen er tilsluttet:

  • Et oliefyr med mere end 120 kW indfyret effekt skal den renses to gange om året
  • Et oliefyr med mindre end 120 kW indfyret effekt skal den renses én gang om året
  • Pejs, brændeovn eller lignende ildsted for fast brændsel skal den renses én gang om året     

Ud fra en vurdering af anlæggets anvendelse og stand, kan skorstensfejeren bestemme at skorstenen skal fejes oftere eller sjældnere end ovenstående. Du kan også selv aftale, at den skal fejes oftere, hvis du ønsker det.

Skorstensfejeren skal:

  • Rense skorstenen
  • Rense røgrør og røgkanaler
  • Fjerne sod, som samler sig i ildstedet eller andre steder under skorstensfejningen

Hvis der har samlet sig glanssod i skorstenen, som kun kan fjernes med mekanisk værktøj, skalskorstensfejeren sørge for, at skorstenen bliver udfræset, inden laget af glanssod kan medføre en brandrisiko. Hvis laget ikke fjernes, må du ikke bruge skorstenen. Du skal selv skal afregne skorstensfejerens udgifter ved dette arbejde.

Efter endt arbejde skal skorstensfejeren aflevere en besøgsrapport, hvoraf det fremgår, hvad han har udført. Hvis han ikke har haft mulighed for at fjerne sod fra ildstedet, skal det fremgå af besøgsrapporten. Herefter skal du aftale et tidspunkt, hvor han kan få adgang til husets ildsted.

Skorstensfejeren har ret til at få adgang til alle de steder, det er nødvendigt, for at han kan udføre sit arbejde. Du har ret til at bede skorstensfejeren om legitimation, før du lukker ham ind.

Hvis der har været brand i skorstenen, skal du straks kontakte skorstensfejeren. Han skal så komme ud og rense skorstenen og vurdere, om den fortsat må bruges. Det skal bemærkes, at du selv skal afregne skorstensfejerens udgifter ved dette besøg.

Skorstensfejeren skal give politiet alle oplysninger, der kan have betydning for efterforsk-ningen af branden.

Gebyrets størrelse afhænger af dit fyringsanlægs indretning herunder højde af skorstenen og ildstedets indfyret effekt. I Samsø Kommune er det valgt at følge de standardrater, der hvert år aftales mellem Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget.

Betaling for skorstensfejning afregnes direkte med skorstensfejermesteren.

Såfremt du ønsker at benytte en anden skorstensfejer end den lokale, skal du afregne vederlaget direkte med vedkommende.