Hvis der mellem dig og din nabo opstår tvivl eller uenighed om den nøjagtige placering af hegn mellem jeres ejendomme, kan I rette henvendelse til Samsø Kommunes hegnsynsmænd.

Hegnssynet er uafhængigt og består af tre personer udpeget af kommunalbestyrelsen. Det er hegnssynets opgave at forlige jer/parterne eller træffe en afgørelse i en tvist om hegn.

Der beregnes en fast pris for et hegnssyn, som den tabende part i tvisten skal betale. Hvis der opnås forlig, deles udgiften mellem parterne.

Er der ikke råd til at betale for et hegnssyn, kan du/I ansøge statsforvaltningen om at betale sagens omkostninger.

Der findes tre slags hegn:

  • fælleshegn - i skel mellem to grunde
  • eget hegn - langs skel i en afstand af indtil 1,75 meter
  • indre hegn - mere end 1,75 meter fra skel.

Hegnsloven gælder kun for fælleshegn og eget hegn. Det kan for eksempel være:

  • en hæk
  • et plankeværk
  • et raftehegn
  • et trådhegn.