Før der kan gives en byggetilladelse skal man tjekke om byggegrunden er beskyttet og derfor omfattet af  Naturbeskyttelsesloven, Natura-2000 eller en Fredning. Se afsnit vedrørende naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000.

WebGIS kan du se, om et areal er omfattet af Naturbeskyttelsesloven, Natura-2000 eller en fredning.  Hvis særlige forhold taler for det, kan Samsø Kommune meddele dispensation fra Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge – og beskyttelseslinjer.

Man kan klage over myndighedernes afgørelser til Miljø- og fødevarerklagenævnet Bemærk, at et område også kan være beskyttet gennem anden lovgivning.

Kontakt Samsø Kommune, hvis du er tvivl om hvilke regler, der gælder i et bestemt område. Se kontaktoplysninger nederst på denne side.