Naturbeskyttelsesloven sikrer, at kyster, søer og åer, og omkring fortidsminder, skove og kirker holdes fri for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb.

Danmarks Miljøportal kan du se, om et areal er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer. Hvis særlige forhold taler for det, kan Samsø Kommune meddele dispensation fra Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge – og beskyttelseslinjer.

Man kan klage over myndighedernes afgørelser til Natur –og miljøklagenævnet. Bemærk, at et område også kan være beskyttet gennem anden lovgivning. Se afsnit vedrørende naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000. Kontakt Samsø Kommune, hvis du er tvivl om hvilke regler, der gælder i et bestemt område. Se kontaktoplysninger nederst på denne side.

300 meters zone der sikrer alle kystnære arealer. Her må tilstanden ikke ændres, og der må for eksempel ikke placeres bygninger og campingvogne, samt foretages tilplantning eller ændringer i terrænet.

150 meters zone langs bredden af søer (større end 3 ha) og udpegede åer. Hensigten med bestemmelsen er at sikre disse landskabselementer mod bebyggelse, tilplantning terrænændringer med videre.

300 meters zone der sikrer det frie udsyn til skoven og bevarer skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. 

100 meters zone der sikrer indsigten til gravhøje og andre fortidsminder og forhindrer unødig graveaktivitet for at bevare eventuelle kulturhistoriske spor.

300 meters zone der sikrer, at kirkerne forbliver synlige i landskabet, og at der ikke opføres bebyggelse over 8,5 meter, der virker skæmmende på kirkerne.