Billede

Plejecenter Kildemosen blev indviet i 2009 og rummer fire separate leve-bo enheder, der hver rummer ni moderne lejligheder med eget køkken samt større fælles køkken og stue. Der er i alt plads til 36 beboere i Kildemosen.

Læs brochuren Velkommen til kildemosen

På området findes desuden et ekstra hus – Kildemosen 7 – der rummer dag- og aktivitetscenter, træningsfaciliteter, tandpleje, sygeplejeklinik, hørevejleder og kontorer.

Alle plejeboliger i Samsø Kommune ligger i Plejecenter Kildemosen, der er bygget efter lov om almene boliger.

De moderne plejeboliger er især egnede for borgere med et pleje- og omsorgsbehov – både fysisk og psykisk. Boligerne er indrettede efter moderne principper med let adgang til egen terrasse og fællesarealer.

Formålet med plejeboligerne er at sikre, at borgerens individuelle behov for pleje, praktisk hjælp og omsorg tilgodeses, så borgeren oplever tryghed, nærvær af personale og kan have samvær med andre. Plejecentret er bemandet døgnet rundt.

Målgruppen for tildeling af plejebolig er borgere med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne samt et omfattende, varigt behov for pleje og praktisk hjælp hele døgnet.

Anvisning af bolig på Plejecenter Kildemosen sker ved henvendelse til Samsø Kommunes visitationsteam, der udover anvisning af boliger forestår også indstilling til fx hjælpemidler, madordning, kørsel og hjemmehjælp.

Samsø Kommunes aktivitetscenter er placeret ved plejeboligerne.

 

Lovgivningen åbner mulighed for at oprette et beboer- og pårørenderåd i forbindelse med Plejecenter Kildemosen.

Formålet med et beboerråd er dialog mellem beboere, pårørende, medarbejdere, leder og samarbejdspartnere på plejecentret.

Rådet skal være medvirkende til, at der skabes de bedst mulige rammer for samarbejdet mellem beboere, pårørende og medarbejdere samt give beboerne mulighed for at øve indflydelse på eget liv.

I rådet kan der foruden repræsentanter for plejecentrets beboere sidde pårørende, ledelses- og medarbejderrepræsentanter.

Når et beboerråd er etableret, indkaldes der typisk til møder fire gange om året.

Pt. er der ikke noget beboerråd i tilknytning til Plejecenter Kildemosen på grund af manglende interesse. Centerleder Marianne Madsen hører derfor gerne fra alle, der kan være interesserede i at sidde i beboer- og pårørenderåd. Marianne Madsen kan kontaktes via mail AUMM@samsoe.dk.

 

Embedslægens tilsyn

Hvert år skal embedslægen foretage et uanmeldt tilsyn på alle landets plejehjem. Formålet med tilsynet er at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på landets plejecentre.

Embedslægeinstitutionen Nord i Randers foretager det årlige uanmeldte tilsyn på Plejecenter Kildemosen.

Det er Samsø Kommunes socialforvaltning og plejecentrets ledelse, der følger op på de eventuelle krav, embedslægen efter et afsluttet tilsyn kan have påpeget.

Tilsynene finder sted efter reglerne beskrevet i Sundhedsloven.

Læs den seneste tilsynsrapport her

Kommunalt tilsyn

Samsø Kommune skal føre tilsyn med, at de kommunale opgaver i forhold til fx ældre medborgere, herunder beboerne i Plejecenter Kildemosen, bliver varetaget korrekt. Tilsynspligten indebærer, at kommunen skal sikre, at alle får den hjælp, som de har krav på.

For at sikre at tilsynet er uvildigt, har Samsø Kommune indgået et samarbejde med Skanderborg Kommune, som hvert år uanmeldt sender to visitatorer, som er specialiserede i at udføre tilsynet.

I forbindelse med tilsynet sættes der fokus på, om socialforvaltningen løser opgaverne med den kvalitet, som Samsø Kommune har fastlagt ud fra faglige og økonomiske rammer, og om hjælpen skaber kvalitet og sammenhæng for borgerne.

Tilsynene finder sted efter reglerne beskrevet i Serviceloven.

Læs den seneste tilsynsrapport her

Ansøgningsskema til Plejebolig