Indhold

Har du behov for personlig hjælp, pleje og eller praktisk hjælp som følge af midlertidigt eller varigt nedsat funktionsniveau, kan du ansøge om hjemmehjælp.

 

Kvalitetsstandard for visitation og revurdering

Samsø Kommune

Hjemmeplejen April 2016

 Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om visitation og revurdering. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Samsø Kommune.

Hvem kan få hjælp?

Visitation:

Alle borgere, der har behov for hjælp og støtte fra hjemmeplejen kan henvende sig til en visitator. Visitator vurderer i samarbejde med dig dit behov for hjælp og støtte. Visitationen vil efter behov indebære et besøg i dit hjem efter aftale.

Revurdering:

Modtager du i forvejen hjælp og støtte fra hjemmeplejen, får du løbende tilpasset din hjælp. I de fleste tilfælde er det således, at visitation og revurdering af hjælp munder ud i en beslutning om hjælp til borgere, der er svækkede fysisk, psykisk eller socialt, og som ikke selv kan klare opgaverne.

Hvordan får jeg hjælp?

Visitationskontoret visiterer til følgende ydelser:

 • Praktisk hjælp og støtte – rengøring, indkøb og tøjvask
 • Personlig pleje
 • Psykisk pleje og omsorg
 • Mad – med og uden udbringning
 • Afløsning i eget hjem
 • Midlertidigt ophold
 • Plejeboliger og ældreboliger
 • Ydelser til beboere i plejeboliger.
 • Handicapkørsel
 • Post til døren
 • Nødkald

Hvis du får brug for én eller flere af ovennævnte ydelser, kan du kontakte Visitationskontoret i Samsø Kommune.

Hvilken hjælp kan jeg få?

I det følgende fremgår, hvordan visitationen og revurderingen almindeligvis foregår. Herunder hvordan og på hvilket grundlag, der træffes en afgørelse, om hvilken hjælp og støtte du kan få.

 • Visitator træffer aftale om et besøg i dit hjem.
 • Samtalen er som hovedregel mellem dig og visitator. Du har mulighed for at have en pårørende/bisidder med. Får du i forvejen hjælp, kan din hjælper være bisidder, såfremt du ønsker det.
 • Ved besøget vurderer visitator i samarbejde med dig, hvordan du klarer dig i hverdagen. Herunder hvad du og den øvrige husstand selv kan klare. På grundlag heraf beslutter visitator, hvilken hjælp og støtte du er berettiget til.
 • Afgørelsen om hjælp og støtte træffes ud fra en individuel helhedsvurdering inden for rammerne af Samsø Kommunes serviceniveau.
 • I samarbejde med dig opstilles mål for de forskellige ydelser.
 • Du vil modtage en skriftlig begrundelse for afgørelsen, samt en bevilling på ydelserne.
 • Ydelserne personlig pleje, praktisk hjælp og støtte samt mad er omfattet af frit valg. Samsø Kommune har i øjeblikket ikke indgået kontrakt med private leverandører. Du har mulighed for at modtage et fritvalgsbevis. Leverandøren skal være CVR registreret. Du har mulighed for selv, at udpege en person til at udfører de visiterede ydelser. Personen skal godkendes og ansættes af kommunen. Borgere der bor i plejebolig er ikke omfattet af retten til selv at vælge leverandør.

Hvad koster det?

Visitation og revurdering er gratis.

Hvornår leveres hjælpen?

Visitation og revurdering foregår efter aftale i dagtimerne på hverdage.

Hvordan ydes hjælpen?

Visitation og revurdering foretages af visitatorer fra Samsø Kommune.

Kvalitetsmål

Samsø Kommune har som kvalitetsmål, at du skal opleve

 • At din retssikkerhed sikres ved en individuel afgørelse.
 • At de samme ydelser tilbydes, uanset hvilken leverandør du har valgt.
 • At du oplyses om Samsø Kommunes serviceniveau for tildelte ydelser.
 • At du medinddrages og har medansvar for de opstillede mål for hjælpen.
 • At du kender baggrunden for afgørelsen ved at få en individuel begrundelse og dokumentation for afgørelsen.
 • At din hjælp revurderes løbende og specielt ved ændringer i din situation.

 

Samsø Kommune har som myndighed ansvaret for at sikre kvalitetsmålene, uanset om hjælpen og støtten leveres af den kommunale hjemmepleje eller af private leverandører af hjemmeplejeydelser.

Hjemmet som arbejdsplads:

Når du modtager hjælp og støtte, er dit hjem medarbejdernes arbejdsplads, og det er omfattet af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at leverandøren skal have mulighed for at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Tavshedspligt og oplysningspligt:

Medarbejderne har tavshedspligt og oplysningspligt.

Du har pligt til at oplyse om ændringer i dine behov eller i husstandens samlede ressourcer, som indebærer, at dit behov for hjælp ændres.

Ved ændringer skal du henvende dig til Visitationskontoret.

Klageadgang

Klageadgang over afgørelsen vil fremgå af den skriftlige afgørelse.

Klager over selve sagsbehandlingen skal rettes til Visitationskontoret.

Servicelovens

§ 83. ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

1) personlig hjælp og pleje og

2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og

3) madservice

§ 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov.

§ 88. Kommunen skal træffe afgørelse om tildeling af personlig hjælp og pleje m.v. efter dette kapitel. Kommunen skal behandle anmodninger om hjælp efter § 83 ved en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. Ved vurderingen af behovet for hjælp skal kommunen tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra ansøgeren.

§89. Afgørelsen skal meddeles ansøgeren skriftligt og skal være ledsaget af en skriftlig begrundelse. Af afgørelsen skal fremgå, hvilke af ansøgerens anmodninger om hjælp kommunalbestyrelsen har kunnet eller ikke har kunnet imødekomme, jf. § 88, stk. 1 samt hvilke krav der stilles til leverancesikkerheden i forbindelse med effektueringen af afgørelsen. Kommunen kan ved mindre, begunstigende justeringer i hjælpen undlade en ny skriftlig oplysning herom til borgeren.

Stk. 2. Til brug for afgørelsen efter stk. 1 udarbejder kommunen et skema. Skemaet skal som minimum indeholde oplysninger om, hvilke opgaver hjælpen omfatter, formålet med hjælpen, og for hvilken periode hjælpen gives. Skemaet udleveres til ansøgeren som supplement til afgørelsen.

Hvis du vil vide mere om dine muligheder for at få hjælp og støtte, er du velkommen til at kontakte Visitationskontoret tlf. 8792 2415 el. 8792 2416 hverdage  kl. 8-9.

                                                                                                              

 

 

Kvalitetsstandard for Personlig pleje

Samsø Kommune

Hjemmeplejen April 2016

 

Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Samsø Kommune.

Hvem kan få hjælp?

Borgere, der midlertidigt eller varigt er svækket fysisk, psykisk eller socialt, og ikke er i stand til at varetage hele eller dele af den personlige pleje.

Alder udløser ikke i sig selv hjælp til personlig pleje. Selv om det med årene går lidt langsommere, giver det ikke ret til hjælp.

Hvordan får jeg hjælp?

Når der er opgaver i forbindelse med den personlige pleje, som du ikke længere kan klare, kan løsningen eventuelt være hjælp til personlig pleje, og du kan kontakte Visitationskontoret i Samsø Kommune.

Du vil få besøg af en visitator, som i samarbejde med dig afdækker, hvilke opgaver i forbindelse med den personlige pleje, du har svært ved at mestre, og hvordan de kan løses.

Det er en betingelse for bevilling af hjælp til personlig pleje, at dit behov ikke kan løses på anden måde, herunder ved hjælp af vejledning, instruktion, træning eller hjælpemidler.

Frit-valg             

Hjælp og støtte til personlig pleje er omfattet af frit valg. Samsø Kommune har i øjeblikket ikke indgået kontrakt med private leverandører. Du har mulighed for at modtage et fritvalgsbevis. Leverandøren skal være CVR registreret. Du har mulighed for selv, at udpege en person til at udfører de visiterede ydelser. Personen skal godkendes og ansættes af kommunen.

Borgere der bor i plejebolig er ikke omfattet af retten til selv at vælge leverandør.

Hvilken hjælp kan jeg få?

Hjælpen til personlig pleje har til formål at supplere, der hvor du ikke selv kan og gives kun til de opgaver, hvor din egen omsorgsevne ikke er tilstrækkelig. Omfanget af hjælp og støtte til din personlig pleje vil derfor afhænge af din konkrete situation og af, hvor meget du selv kan. Du får hjælp i forhold til din aktuelle situation. Hvis der sker væsentlige forandringer, bliver hjælpen løbende tilpasset dine ændrede behov.

Personlig pleje kan omfatte følgende opgaver:

 • bad og hårvask – som hovedregel 1 gang om ugen.
 • tand-/protesebørstning.
 • barbering.
 • frisering.
 • negleklipning - ukompliceret.
 • øvre-/nedre toilette.
 • mund-/øjenpleje.
 • af-/påklædning.

Kateter og stomipleje:

 • afvaskning, posepåsætning og -skift, hudpleje.

Toiletbesøg:

 • hjælp til at komme til og fra toilettet.
 • bækkengivning.
 • tømning af urinkolber og toiletspand.
 • skiftning af ble.

Hudpleje:

 • almindelig hudpleje.
 • pleje af vanskelig hud.

Kropsbårne hjælpemidler:

 • isætning af og rensning af høreapparater samt batteriskift.
 • brillepudsning.
 • støttestrømper.
 • støttekorset.
 • proteser.
 • halskrave.

Forflytninger:

 • op af og i seng, stol, og kørestol.
 • vending og lejring.

Måltider:

 • varme tilberedt mad i mikroovn.
 • anrette mad.
 • støtte i forbindelse med måltidet.
 • hjælp til indtagelse af medicin.

Andet:

 • informere om kommunens tilbud om aktiviteter, aflastning og korttidsophold.
 • efter behov kontakt til visitator, ergo-/fysioterapeut m.v.

Oprydning i forbindelse med ovennævnte ydelser, herunder sengeredning og aftørring efter bad/toilette, vask af støttestrømper, rengøring af hjælpemidler, tømning af skraldespand med videre. er tilknyttede ydelser. Tilknyttede ydelser visiteres ikke som selvstændige ydelser, der indebærer særskilte besøg.

Hvad kan jeg ikke få hjælp til?

 • Tilberedning af varm mad i pande eller gryde.
 •  Negleklipning på fødder, hvor forholdene taler imod og som kræver specialredskaber (ex. sukkersyge, dårligt kredsløb, nedgroede negle etc.).
 • Afhentning af medicin på apotek.
 • Ledsagelse til læge eller sygehus.

Hvad koster det?

Hjælp til personlig pleje er gratis.

Hvornår leveres hjælpen?

Morgenpleje foregår primært inden kl. 11.00.

Anden hjælp til personlig pleje aftales individuelt.

Hvordan ydes hjælpen?

Hjælpen og støtten bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og tager udgangspunkt i det, du selv kan.

Tilrettelæggelsen af hjælpen og støtten sker på en måde, der fremmer dine muligheder for at klare dig selv i videst muligt omfang.

Kvalitetsmål

Samsø Kommune har som kvalitetsmål, at du skal opleve

 • At du modtager den tildelte hjælp og støtte.
 • At hjælpen ydes med omsorg, nærvær og respekt.
 • At hjælpen udføres i et samarbejde med dig.
 • At du støttes i at deltage aktivt.
 • At hjælpen tilpasses, såfremt dine behov ændres.
 • At den personlige pleje leveres i overensstemmelse med Kvalitetsstandarden.
 • At hjælpen leveres til tiden plus minus 1 time.

Samsø Kommune har ansvaret for at følge op på kvalitetsmålene, uanset om den personlige pleje leveres af den kommunale hjemmepleje eller af godkendte private leverandører af hjemmeplejeydelser.

Fleksibilitet

Du har mulighed for i en aktuel situation at bytte en tildelt ydelse ud med en anden. Aftalen om at bytte en ydelse indgås mellem dig og din hjælper. Du kan som udgangspunkt selv bestemme, hvilke opgaver du ønsker at bytte dig til. Betingelserne er

 • At opgaven skal kunne løses inden for samme tidsramme.
 • At opgaven kan varetages af hjælperne.
 • At opgaven kan udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.
 • At bytning af opgaver mellem praktisk hjælp og personlig pleje forudsætter, at du er visiteret til begge ydelsesformer og ydelserne leveres af samme leverandør.

Hjælperen vurderer i hvert enkelt tilfælde i hvilket omfang, det er acceptabelt og forsvarligt at tilsidesætte den tildelte hjælp. Hvis du gennem en længere periode har byttet hjælpen til én type opgave væk, kan det give anledning til en revurdering af din bevilling, så den svarer til dit reelle behov.

Hjemmet som arbejdsplads:

Når du modtager hjælp til personlig pleje, er dit hjem hjælpernes arbejdsplads og hjælperne er omfattet af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at dit hjem som arbejdsplads bliver gennemgået, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Tavsheds-og oplysningspligt:

Hjælperne har tavsheds- og oplysningspligt.

Du har pligt til at oplyse om ændringer i dine behov eller i husstandens samlede ressourcer, som indebærer, at dit behov for hjælp ændres.

Ved ændringer skal du henvende dig til Visitationskontoret.

Klageadgang

Klageadgang vil fremgå af afgørelsen om tildeling af hjælp

Serviceloven

§ 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

1) personlig hjælp og pleje og

2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

3) madservice.

Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

§ 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov.

§ 88. Kommunen skal træffe afgørelse om tildeling af personlig hjælp og pleje m.v. efter dette kapitel. Kommunen skal behandle anmodninger om hjælp efter § 83 ved en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. Ved vurderingen af behovet for hjælp skal kommunen tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra ansøgeren.

 

Hvis du vil vide mere om dine muligheder for at få hjælp og støtte, er du velkommen til at kontakte Visitationskontoret tlf. 87922415 el. 87922 416 hverdage kl. 8 til 9.

Kvalitetsstandard for Rengøring, indkøb og tøjvask

Samsø Kommune

Hjemmeplejen April 2016

 

Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om hjælp og støtte til rengøring, indkøb og tøjvask. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Samsø Kommune.

Hvem kan få hjælp?

Borgere, der midlertidigt eller varigt er svækkede fysisk, psykisk eller socialt, og dermed ikke er i stand til at udføre praktiske opgaver på egen hånd, og hvor der ikke er andre i husstanden, der kan udføre og påtage sig opgaverne.

Alder udløser ikke i sig selv hjælp og støtte. Selv om det med årene går lidt langsommere og er fysisk mere krævende, giver det ikke ret til hjælp til praktiske opgaver. De praktiske opgaver må eventuelt deles over flere dage eller alle ugens dage. Du kan måske selv udføre opgaverne, hvis du efter vejledning får ændret på den måde, du udfører opgaverne på.

Som udgangspunkt kan hjælp og støtte til praktiske opgaver ikke tildeles som en kompenserende hjælp, for at give overskud til at deltage i sociale sammenhænge eller andre aktiviteter.

Hvordan får jeg hjælp?

Når der er hverdagsaktiviteter i dit hjem, som du ikke længere kan klare, kan løsningen eventuelt være hjælp til praktiske opgaver, og du kan kontakte Visitationskontoret i Samsø Kommune.

Du vil få besøg af en visitator, som i samarbejde med dig afdækker, hvilke hverdagsaktiviteter i hjemmet, du har svært ved at mestre, og hvordan det kan løses.

Det er en betingelse for bevilling af hjælp til praktiske opgaver, at dit behov ikke kan løses på anden måde, herunder ved hjælp af vejledning, instruktion, træning eller hjælpemidler.

Frit-valg

Praktisk hjælp og støtte er omfattet af fritvalg. Samsø Kommune har i øjeblikket ikke indgået kontrakt med private leverandører. Du har mulighed for at modtage et fritvalgsbevis. Leverandøren skal være CVR registreret.  Du har mulighed for selv, at udpege en person til at udfører de visiterede ydelser. Personen skal godkendes og ansættes af kommunen.

Borgere der bor i plejebolig er ikke omfattet af retten til selv at vælge leverandør.

Hvilken hjælp kan jeg få?

Hjælpen til praktiske opgaver har til formål at supplere, der hvor du ikke selv kan. Omfanget af hjælp og støtte vil derfor afhænge af din konkrete situation og af, hvor meget du selv og andre i husstanden selv kan udføre. Hjælpen skal bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af din svækkelse.

Du får hjælp i forhold til din aktuelle situation. Hvis der sker væsentlige forandringer bliver hjælpen løbende tilpasset dine ændrede behov.

Rengøring

Rengøring omfatter rengøring af boligens primære rum svarende til en ældrebolig, dvs. i entré eller bryggers, ét badeværelse, køkken, én opholdsstue samt soveværelse. Som hovedregel ydes der hjælp til rengøring hver 2. uge.

Hjælp til rengøring kan omfatte følgende opgaver:

Entré eller bryggers:

 • støvsugning.
 • gulvvask.
 • tørre støv af.

Badeværelse – afvaskning af:

 • håndvask og tilstødende væg.
 • toilet.
 • badekar eller bruseniche.
 • øvrigt inventar.
 • gulvvask.

Køkken – aftørring af:

 • køkkenbord.
 • hårde hvidevarer udvendigt.
 • efterse og aftørre spild ved/i hårde hvidevarer og under vask.
 • gulvvask.

Soveværelse:

 • støvsugning.
 • gulvvask.
 • tørre støv af.
 • skift af sengelinned.

Opholdsstue:

 • støvsugning.
 • gulvvask.
 • tørre støv af.

De enkelte opgaver er nærmere defineret som følger:

Støvsugning:

Støvsugning af gulve og gulvtæpper. Polstrede stole og sofaer efter behov. Du skal søger for at der stilles en brugbar støvsuger til rådighed.

Gulvvask:

Gulvvask. Hjælper medbringer selv moppe og fiberklude.

Afvaskning:

Med vand og fiberklude i køkken og badeværelse.

Tørre støv af:

Afstøvning på vandrette flader, vindueskarme, borde og hylder i nå-højde med begrænset tilbehør. Hjælper medbringer fiberklude.

Øvrige opgaver:

Herudover kan der som tilknyttede ydelser ydes hjælp til at vande blomster, rydde op, lufte ud, bortskaffe køkkenaffald, vaske hjælpemidler af.

Tilknyttede ydelser bevilges som hovedregel ikke som selvstændige ydelser, der indebærer særskilte besøg.

Indkøb:

Selve indkøbet sker ved vareudbringning én gang ugentlig.

Du kan ved at henvende dig til visitationskontoret, søge om tilskud til betaling for selve udbringningen. Samsø Kommune afregner direkte med dagligvarebutikken efter aftale.

Praktisk hjælp i forbindelse med indkøbet kan omfatte

 • Skrive indkøbsseddel.
 • Hjælp til bestilling af varer.
 • Hjælp til at sætte varer på plads efter levering.

Tøjvask:

Tøjvask bevilges som hovedregel én gang hver 2. uge.

 • Almindelig tøjvask i fuldautomatisk vaskemaskine.
 • Ilægning og udtagning af tøj i henholdsvis vaskemaskine og tørretumbler.
 • Ophængning af tøj.
 • Sammenlægning af tøj og lægge tøj på plads i skabe.
 • Vasken skal foregå enten i brugerens egen vaskemaskine, eller i vaskeri tilknyttet lejemålet.

Hvad kan jeg ikke få hjælp til?

Rengøring:

 • Vinduespudsning.
 • Hovedrengøring.
 • Flytning af tunge møbler og inventar før støvsugning og gulvvask.
 • Afkalkning af sanitet.
 • Rengøring efter håndværkere.
 • Opvask/oprydning efter gæster.
 • Ekstra rengøring pga. dyr i hjemmet.
 • Gardinvask og rensning af tæpper.
 • Vask af udvendig trappe.

Indkøb:

 • Indkøb med ledsagelse.
 • Indkøb af tøj, gaver med mere.
 • Ærinder til bank/posthus/apotek - må klares via betalingsservice, giro, bud med mere.

Tøjvask:

 • Strygning og rulning af tøj.
 • Hente og bringe tøj til vaskeri/renseri.

Hvad koster det?

Hjælp og støtte til visiterede praktiske opgaver er gratis.

Hvornår leveres hjælpen?

Leveringstidspunkt for hjælp og støtte til praktiske opgaver aftales mellem leverandør og modtager indenfor normal dagarbejdstid på hverdage.

Hvordan ydes hjælpen?

Hjælpen og støtten bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og tager udgangspunkt i det, du selv kan. Tilrettelæggelsen af hjælpen og støtten sker på en måde, der fremmer dine muligheder for at klare dig selv i videst muligt omfang.

Kvalitetsmål

Samsø Kommune har som kvalitetsmål, at du skal opleve

 • At du modtager den tildelte hjælp og støtte.
 • At hjælpen ydes med omsorg, nærvær og respekt.
 • At hjælpen udføres i et samarbejde med dig.
 • At du støttes i at deltage aktivt.
 • At hjælpen tilpasses, såfremt dine behov ændres.
 • At det tilstræbes at hjælpen og støtten leveres af de samme hjælpere.
 • At hjælpen og støtten leveres i overensstemmelse med kvalitetsstandarden.
 • At hjælpen leveres til tiden plus minus1 time.
 • Samsø Kommune har ansvaret for at følge op på kvalitetsmålene, uanset om hjælpen og støtten leveres af den kommunale hjemmepleje eller af private leverandører af hjemmeplejeydelser.

Fleksibilitet

Du har mulighed for i en aktuel situation at bytte en tildelt ydelse ud med en anden. Aftalen om at bytte en ydelse indgås mellem dig og din hjælper. Du kan som udgangspunkt selv bestemme, hvilke opgaver du ønsker at bytte dig til. Betingelserne er

 • At opgaven skal kunne løses inden for samme tidsramme.
 • At opgaven kan varetages af hjælperne.
 • At opgaven kan udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.
 • At bytning af opgaver mellem praktisk hjælp og personlig pleje forudsætter, at du er visiteret til begge ydelsesformer og ydelserne leveres af samme leverandør.

 

Hjælperen vurderer i hvert enkelt tilfælde i hvilket omfang, det er acceptabelt og forsvarligt at tilsidesætte den tildelte hjælp. Hvis du gennem en længere periode har byttet hjælpen til én type opgave væk, kan det give anledning til en revurdering af din bevilling, så den svarer til dit reelle behov.

Hjemmet som arbejdsplads:

Når du modtager hjælp og støtte til praktiske opgaver, er dit hjem hjælpernes arbejdsplads og hjælperne er omfattet af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at dit hjem som arbejdsplads bliver gennemgået, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Tavshedspligt og oplysningspligt:

Medarbejderne har tavshedspligt og oplysningspligt.

Du har pligt til at oplyse om ændringer i dine behov eller i husstandens samlede ressourcer, som indebærer, at dit behov for hjælp ændres.

Ved ændringer skal du henvende dig til Visitationskontoret.

Klageadgang

Klageadgang vil fremgå af afgørelsen om tildeling af hjælp.

Serviceloven

§ 83. ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

1) personlig hjælp og pleje og

2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

3) madservice

§ 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov.

§ 88. Kommunen skal træffe afgørelse om tildeling af personlig hjælp og pleje m.v. efter dette kapitel. Kommunen skal behandle anmodninger om hjælp efter § 83 ved en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. Ved vurderingen af behovet for hjælp skal kommunen tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra ansøgeren.

 

Hvis du vil vide mere  om dine muligheder for at få hjælp og støtte, er du velkommen til at kontakte Visitationskontoret tlf. 8792 2415 el. 8792 2416 hverdage  kl. 8 til 9.

 

Gode råd til rengøring

Det er sundt at bevæge sig – bare det gøres rigtigt.

Her er nogle gode råd, som sikrer, at du ikke overbelaster din krop under rengøringen:

 • Undgå at vride og bøje ryggen.
 • Vælg microfiber-klude (De er nemmere at vride).
 • Brug små spande og fyld dem ikke helt op med vand.
 • Placér spanden i en god højde (fx på bordet/stolen).
 • Hold regelmæssige pauser.
 • Placér støvsuger slangen bag om ryggen.
 • (røret i den ene hånd og slangen i den anden).
 • Vælg en let støvsuger frem for en tung model.
 • Husk at sikre at mundstykket er tilpasset overfladen.
 • Brug moppe (microfiber) frem for almindelig gulvskrubbe og klud.
 • Husk at indstille skaftet/støvsugerrøret i rigtig højde, så ryggen ikke skal bøjes.
 • Bevægelsen skal ske i benene, IKKE i ryggen.
 • Sid på en stol, når det kan lade sig gøre (fx støvsuge under møbler, ordne toilet/håndvask med mere).
 • Del rengøringen op i flere etaper.
 • Husk at skifte støvsuger-pose ved behov.

Hjælp og støtte i hjemmet er omfattet af fritvalg

Samsø Kommune har i øjeblikket ikke indgået kontrakt med private leverandører

Du har mulighed for at modtage et fritvalgsbevis. Leverandøren skal være CVR registreret

Du har mulighed for selv, at udpege en person til at udfører de visiterede ydelser. Personen skal godkendes og ansættes af kommunen

Borgere der bor i plejebolig er ikke omfattet af retten til selv at vælge leverandør

Når du modtager hjælp, er dit hjem hjælpernes arbejdsplads og hjælperne er omfattet af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at dit hjem som arbejdsplads bliver gennemgået, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

  

Kvalitetsstandard for

afløsning eller aflastning til nære pårørende

Samsø Kommune

Hjemmeplejen Oktober 2015

 

Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om afløsning og aflastning til nære pårørende. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Samsø Kommune.

Hvem kan få hjælp?

Ægtefæller, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det er en betingelse

 • at personen, med den nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne, kun med meget eller fuldstændig hjælp kan varetage egne behov, og
 • at du som pårørende varetager hele eller væsentlige dele af den personlige pleje/tilsyn/omsorg.

Hvordan får jeg hjælp?

Når der opstår et behov for afløsning eller aflastning, kan du kontakte Visitationskontoret i Samsø Kommune.

Du vil få besøg af en visitator, som i samarbejde med dig vurderer familiens samlede situation, herunder dit behov for afløsning eller aflastning. Du vil modtage en skriftlig afgørelse. Afløsning og aflastning er ikke omfattet af fritvalg.

Hvilken hjælp kan jeg få?

Afløsning og aflastning er som hovedregel en planlagt ydelse med aftalte tidspunkter og omfang.

Formålet med afløsning og aflastning er:

 • at yde støtte til, at familien kan få en hverdag som fungerer, og understøtte at personen med den nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne kan blive i eget hjem.
 • at give pårørende aflastning, som kan bidrage til at bevare egen sundhed og livskvalitet.

Behov for afløsning eller aflastning vurderes i forhold til familiens samlede ressourcer og belastning.

Afløsning eller aflastning kan omfatte følgende:

 • rengøring, tøjvask eller indkøb svarende til Samsø  Kommunes serviceniveau og kvalitetsstandard.
 • afløsning, hvor du kan forlade hjemmet, mens der bliver draget omsorg for din pårørende.
 • Aflastning hvor din pårørende anbringes udenfor hjemmet.

Omfanget vurderes individuelt efter konkret behov for afløsning og aflastning.

Hvad kan jeg ikke få hjælp til?

Der kan ikke ydes planlagt afløsning eller aflastning i eget hjem i hele eller halve dage. Ved behov herfor tilbydes ophold udenfor hjemmet.

Der gives ikke afløsning eller aflastning i perioder, hvor personen med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er indlagt, eller af anden årsag ikke opholder sig i hjemmet.

Hvad koster det?

Afløsning og aflastning er gratis.

Kvalitetsmål

Samsø Kommune har som kvalitetsmål, at du skal opleve:

 • at du modtager den tildelte afløsning eller aflastning,
 • at hjælpen ydes med omsorg, nærvær og respekt.
 • at tilrettelæggelsen af afløsningen eller aflastningen sker i et samarbejde med dig,
 • at du kan føle dig tryg ved at overlade din pårørende til hjælpernes pleje og omsorg,
 • at afløsning eller aflastning sker i overensstemmelse med kvalitetsstandarden.

Samsø Kommune har ansvaret for at følge op på kvalitetsmålene.

Hjemmet som arbejdsplads:

Når du modtager hjælp, er dit hjem hjælpernes arbejdsplads, og hjælperne er omfattet af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at dit hjem som arbejdsplads bliver gennemgået, således at arbejdet kan udføres sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Tavshedspligt og oplysningspligt:


Hjælperne har tavshedspligt og oplysningspligt.
Du har pligt til at oplyse om ændringer i dine behov eller i husstandens samlede ressourcer, som indebærer, at dit behov for hjælp ændres.
Ved ændringer skal du henvende dig til Visitationskontoret.

Opfølgning på hjælpen:


Visitationsenheden vil løbende følge op på din hjælp.
Formålet er at sikre, at hjælpen svarer til dine behov.

Klageadgang

Klagevejledning er vedlagt afgørelsesbrevet.

Servicelovens

§ 84. ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

 

Hvis du vil vide mere  om dine muligheder for at få hjælp og støtte, er du velkommen til at kontakte Visitationskontoret telefon. 8792 2415 eller 8792 2416 hverdage  kl. 8 til 9.

 

 

Serviceydelser til

borgere fra anden kommune

Samsø Kommune

Sundhed, støtte og omsorg maj 2019

 

Afdelingen for Sundhed, støtte og omsorg, Samsø Kommune, møder året igennem mange borgere fra andre kommuner.

Vi vil gerne byde velkommen til disse borgere og yde hjælp og pleje, hvis der er et visiteret behov fra borgerens hjemkommune. Al hjælp rekvireres via borgerens hjemkommune.

Af hensyn til den praktiske planlægning og afvikling af hjælpen har vi følgende retningslinjer:

Hjemmesygepleje:

Hjemmesygepleje tilbydes i Sygeplejeklinikken på Kildemosen 7, Tranebjerg. Dette bestilles ved henvendelse til  Hjemmesygeplejen.

Hjemmesygeplejen

Telefontid alle hverdage klokken 7 til 7:30 samt 12:30 til 13:30.

Telefon: 87922480..

Mail: auspl@samsoe.dk.

Sikker mail: kommune@samsoe.dk   att. Hjemmesygeplejen.

Hjælp til ukomplicerede opgaver:

F.eks. øjendrypning, insulingivning eller mindre sårpleje opgaver skal bestilles senest 3 hverdage inden ankomst. Alle sygeplejeartikler, som skal anvendes i forbindelse med plejen, skal medbringes.

Hjælp til komplicerede opgaver:

Større opgaver som for eksempel kompliceret sårpleje skal bestilles senest 14 dage før ankomst.

Alle sygeplejeartikler, som skal anvendes i forbindelse med plejen, skal medbringes.

Hjælp til medicindispensering:

Medicindispensering udføres ikke for borgere, der opholder sig i Samsø Kommune i perioder på under 3 uger. Hvor Samsø Kommunes hjemmesygepleje skal medvirke ved medicindispensering, skal ajourført medicinliste samt al medicin medbringes til Sygeplejeklinikken, Kildemosen 7, Tranebjerg.

 

Hjemmehjælp:

Hjælp til personlig pleje og praktisk bistand skal bestilles af Visitationen i hjemkommunen helst 14 dage inden borgerens ankomst. Borgeren bør derfor henvende sig til hjemkommunen i god tid. Hvor der er hjælp til personlig pleje, skal der ved bestilling medfølge beskrivelse af opgaven og funktionsvurdering.

Visitationen

Telefontid alle hverdage kl. 8 til 9.

Telefon: 87922415, 87922416 eller 25208848.

Mail: visitatorer@samsoe.dk.

Sikker mail: kommune@samsoe.dk   att. visitatorer.

 

Hjælpemidler:

Hjemkommunen har ansvar for at hjælpemidler er stillet til rådighed:

Er du borger i en anden kommune og skal på et midlertidigt ophold i Samsø Kommune, så skal du kontakte din hjemkommune vedr. udlån af hjælpemidler, som din hjemkommune har bevilget.  Din hjemkommune kan kontakte:

Brian Boesen

Telefon: 21656030

Samsø Kommune har ansvar for at hjælpemidler er stillet til rådighed:


Hvis der er behov for APV hjælpemidler.

Hvis der under besøget opstår en akut forværring af din tilstand kan Samsø Kommune i visse tilfælde stille hjælpemidler til rådighed. Dette vil være tilfældet, hvis Samsø Kommune vurderer, at et bestemt hjælpemiddel er nødvendigt for at opretholde et sikkerhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø for Samsø Kommunes plejepersonale.

Visitationen til hjælpemidler:

Telefontid alle hverdage kl. 8-9.

Telefon: 87922415, 87922416 eller 25208848.

Mail: visitatorer@samsoe.dk.

Sikker mail: kommune@samsoe.dk   att. visitatorer.

Borger har selv ansvar for at hjælpemidler er stillet til rådighed:

Hvis borger ønsker at låne et hjælpemiddel, som ikke er bevilliget af hjemkommune har, borger mulighed for at leje et hjælpemiddel hos:

Brian Boesen

Telefon: 98961985

 

Kvalitetsstandard for nødkald

Samsø Kommune

Hjemmeplejen Oktober 2014

 

Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Samsø Kommune.

Hvem kan få nødkald?

Borgere som er i stand til at betjene et nødkald hensigtsmæssigt.

Har risiko for længerevarende hjælpeløshed f.eks. ved fald.

Borgere som er i risiko for at komme i akut nød, og er ude af stand til at kalde hjælp på anden vis, eksempelvis fastnettelefon eller mobiltelefon.

I forbindelse med opsætning af nødkald opsættes nøgleboks.

Hvordan får jeg nødkald?

Har du behov for et nødkald, kan du kontakte Visitationskontoret i Samsø Kommune.

Opsætning og nedtagning af nødkald og nøgleboks.

Hvis du får tildelt nødkald, betaler kommunen for opsætningen. Det kræver dog, at du:

 • har abonnement til en analog fastnettelefon, som du selv betaler.
 • 1 nøgle til indgangsdør til at lægge i nøgleboksen.

Ved opsætning får du instruktion i brugen af nødkaldet.

Nedtagning af nødkald og nøgleboks efter endt brug:

 • afhentes af medarbejder i Samsø Kommune.
 • nøglen afleveres til dig eller lægges i en kuvert og sendes til skifteretten.

Nødkald bevilges ikke:

 • hvis anden foranstaltning kan afhjælpe situationen.

Kvalitetsmål

 • at du kan tilkalde akut hjælp.
 • ansøgning til nødkald behandles indenfor 1 til 2 hverdage.
 • opsætning af nødkald og nøgleboks sker indenfor 1 til 2 hverdage efter ansøgning er godkendt.
 • besvarelse af nødkaldet straks – besøg tilstræbes indenfor 30 minutter ud fra en faglig vurdering.

Klageadgang

Klageadgang vil fremgå af afgørelsesbrevet.

Serviceloven

§ 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet.

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne.

Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør.

Stk. 5. Social-, børne- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om

1) afgrænsningen af de hjælpemidler, hvortil der kan ydes støtte, og adgangen til genanskaffelse,

2) i hvilket omfang modtageren selv betaler en del af udgiften til anskaffelse, reparation og drift af et hjælpemiddel,

3) hvornår støtte til et hjælpemiddel kan ydes som udlån eller udleveres som naturalydelse,

4) hvorvidt der skal gælde særlige betingelser for støtte til visse hjælpemidler, herunder muligheden for udlevering af visse hjælpemidler fra en offentlig institution, og

5) hvorvidt visse hjælpemidler kan stilles til rådighed som led i et botilbud.

 

Hvis du vil vide mere om dine muligheder for at søge nødkald, er du velkommen til at kontakte Visitationskontoret telefon 87922415 eller 87922416 hverdage klokken 8 til 9.

 

Nøgleboks

Samsø Kommune

Hjemmeplejen Oktober 2014

 

 

Denne pjece indeholder beskrivelse af serviceniveauet for nøgleboks i Samsø Kommune.

Hvem kan få nøgleboks?

I forbindelse med opsætning af nødkald opsættes nøgleboks.

Opsætning af nøgleboks kan være nødvendig, hvor hjemmeplejen skal have adgang til borgers hjem, for at yde hjemmehjælp og sygepleje.

Hvordan får jeg nøgleboks?

Har du behov for en nøgleboks, kan du kontakte Visitationskontoret i Samsø Kommune.

Opsætning og nedtagning af nøgleboks.

Hvis du får bevilget en nøgleboks, betaler kommunen for opsætningen. Det kræver dog, at du har:

 • en nøgle til indgangsdør til at lægge i nøgleboksen

Nedtagning af nøgleboks efter endt brug:

 • afhentes af medarbejder i Samsø Kommune.
 • nøglen afleveres til dig eller lægges i en kuvert og afleveres til skifteretten.

Kvalitetsmål

 • at hjemmeplejen kan komme ind i din bolig, når du har brug for hjælp.
 • ansøgning til nøgleboks behandles indenfor en til to hverdage.
 • opsætning af nøgleboks sker indenfor en til to hverdage efter ansøgning er godkendt.

Serviceloven.

§ 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet.

 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.
 2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.
 3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne.

Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør.

Stk. 5. Social-, børne- og integrationsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om

 1.  afgrænsningen af de hjælpemidler, hvortil der kan ydes støtte, og adgangen til genanskaffelse.
 2. i hvilket omfang modtageren selv betaler en del af udgiften til anskaffelse, reparation og drift af et hjælpemiddel.
 3. hvornår støtte til et hjælpemiddel kan ydes som udlån eller udleveres som naturalydelse.
 4. hvorvidt der skal gælde særlige betingelser for støtte til visse hjælpemidler, herunder muligheden for udlevering af visse hjælpemidler fra en offentlig institution.
 5. hvorvidt visse hjælpemidler kan stilles til rådighed som led i et botilbud.

 

Hvis du vil vide mere om dine muligheder for at søge nødkald og nøgleboks, er du velkommen til at kontakte Visitationskontoret tlf. 87922415 eller. 87922416 hverdage kl. 8 til 9.

Du kan læse mere om lovgrundlaget i Serviceloven

I følge forvaltnings- og retssikkerhedsloven er det muligt at klage, hvis man ikke får bevilget det ønskede hjælp eller er utilfreds med den måde, sagen er blevet behandlet på.

Hvis du ønsker at klage, skal klagen sendes til Visitationsteamet, Søtofte 10, 8305 Samsø eller på mail visitatorer@samsoe.dk

Læs også klagevejledning her

Læs venligst mere her